Aanpak tegen discriminatie en racisme in onderwijs, cultuur, media en wetenschap

In het onderwijs, de cultuur- en mediasector en de wetenschap zou voor discriminatie en racisme geen plaats mogen zijn. Toch is dit aan de orde van de dag. In woorden en daden. Gezien en ongezien. Daarom komen ministers Dijkgraaf, Wiersma en staatssecretaris Uslu met een aanpak om (institutionele) uitsluiting in deze sectoren tegen te gaan. Hierin staat hoe zij de aanpak van discriminatie in het onderwijs, de cultuur- en mediasector en in de wetenschap zien, in samenwerking met deze sectoren.

“Niets zo frustrerend en ontmoedigend als systematisch onrecht en discriminatie. Maar ook: niets zo opbeurend en bemoedigend als een moment waarop de samenleving collectief een bladzijde omslaat.”  - Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het belang is groot: op school leer je omgaan met elkaar. Een tentoonstelling, boek of voorstelling vraagt je naar jezelf te kijken, of om je te verplaatsen in een ander. De wetenschap brengt ons de inzichten die positieve en collectieve vooruitgang mogelijk maakt. Deze beleidsterreinen hebben ook een grote voorbeeldfunctie: voor de klas, op tv of in de programmering van een culturele instelling is diversiteit meteen zichtbaar. Of juist pijnlijk afwezig. Terwijl het belang van representatie en ‘gezien worden’ buiten kijf staat.

“De geschiedenis toont ons dat kunst en haar makers onze toekomst vorm, inhoud en kleur geven. Hiermee presenteren ze nieuwe ideeën aan vele mensen.”  - Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media

Aanpak

De ambitie is om een inclusief en gelijkwaardig aanbod aan te bieden. Elke Nederlander moet zich kunnen herkennen in les- en studiemateriaal, tentoonstellingen, media en archieven. Ook worden eerlijke kansen ondersteund: lage verwachtingen en onderadvisering op de basisschool en stagediscriminatie in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs mogen niet voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat instellingen in het onderwijs, de cultuur- en mediasector en de wetenschap als werkgever een inclusieve organisatiecultuur creëren. Waarbij geen discriminatie, racisme en andere vormen van uitsluiting plaatsvinden en waar inclusie en gelijkwaardigheid de norm zijn.

“ Je ontwikkelt je op school en je ontdekt wie je bent. Je leert ook meedoen in de samenleving. Eigenlijk is de school de plek waar je kunt worden wie je bent. Daar moet je onvoorwaardelijk jezelf kunnen zijn. Dat lukt alleen als kinderen maar zeker ook leraren en ouders zich vrij en veilig voelen op school.” - Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Documenten

In de Agenda tegen discriminatie en racisme staat hoe het ministerie van OCW de komende vier jaar discriminatie en racisme tegengaat en hoe inclusie en gelijkwaardigheid wordt bevorderd.

Nationaal Programma NCDR

Het Nationaal Programma van de NCDR is op 19 september 2022 gepubliceerd. In dit Nationaal Programma staan de plannen van het kabinet om discriminatie en racisme tegen te gaan. De OCW-agenda tegen discriminatie en racisme bevat de ambities van haar drie bewindspersonen en geeft daarmee invulling aan het Nationaal Programma op de eigen beleidsterreinen. De komende jaren zoekt OCW, samen met andere ministeries, samenwerking met de NCDR op belangrijke thema’s zoals stagediscriminatie. Ieder ministerie geeft de komende jaren op haar eigen wijze invulling aan deze opgave.