Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vandaag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing in de Staatscourant is het besluit voor de procedure ‘massaal bezwaar plus’ officieel. Niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 hoeven hierdoor geen actie te ondernemen.  De procedure ‘massaal bezwaar plus’ zorgt ervoor dat nieuwe gerechtelijke procedures zo min mogelijk belastend zijn voor belastingplichtigen, gemachtigden, de rechtspraak en de Belastingdienst.

Rechtsvragen en zaken

Op 20 mei 2022 oordeelde de Hoge Raad (HR) dat niet-bezwaarmakers geen recht hebben op rechtsherstel gerichte compensatie. Het kabinet heeft na deze uitspraak van de HR onderzocht of en zo ja hoe het mogelijk was niet-bezwaarmakers toch te compenseren. Het kabinet heeft uiteindelijk besloten om geen compensatie te bieden aan de niet-bezwaarmakers.

Uit de vele reacties op dit besluit en uit gesprekken met belangenorganisaties bleek dat veel belastingplichtigen alsnog willen procederen over de vraag of niet-bezwaarmakers recht hebben op rechtsherstel. De afgelopen periode zijn in overleg met de betrokken belangenorganisaties rechtsvragen opgesteld om zo de gewenste duidelijkheid aan belangenorganisaties en belastingplichtigen te kunnen bieden. Het gaat hier om vragen die niet expliciet behandeld zijn in het arrest van 20 mei 2022. Deze vragen worden voorgelegd aan de belastingrechter.

Proces

Het besluit om niet-bezwaarmakers geen op rechtsherstel gerichte compensatie te bieden heeft tot zeer veel reacties geleid. Door de massaal bezwaar plus-procedure wordt het mogelijk om ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve vermindering in één keer een besluit te nemen nadat de rechter zich heeft uitgesproken. Hierdoor hoeven niet alle verzoeken individueel behandeld te worden.  De ingediende verzoeken worden apart gehouden tot er een uitspraak is. Er is toegezegd dat alle niet bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’. Ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Niet-bezwaarmakers hoeven hier zelf geen actie voor te ondernemen. Samen met de belangenorganisaties wordt de komende tijd een aantal zaken geselecteerd die aan de rechter wordt voorgelegd. Het kabinet blijft echter wel benadrukken dat de HR in zijn arrest van 20 mei jl. duidelijk heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Het kabinet verwacht daarom niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren.

Belastingplichtigen die al een bezwaar of verzoek hebben ingediend, krijgen de komende periode een informatiebrief van de Belastingdienst.