Prioriteringskader uitbreidingen stroomnet gereed

Het kabinet presenteert vandaag een aanvullend prioriteringskader voor investeringen in de uitbreiding van het stroomnet. Met dit afwegingskader krijgen uitbreidingen met grote maatschappelijke impact meer prioriteit in de investeringsplannen van netbeheerders en realisatie van projecten door overheden. Daarmee wil de overheid zorgen dat energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de energietransitie, zoals de aansluiting van windparken op zee en grote netuitbreidingen voor de verduurzaming van de industrie en van woningen, op hoog tempo door kunnen gaan.

Bij het bepalen van de volgorde van uitbreidingsinvesteringen houden netbeheerders rekening met technische, economische en maatschappelijke factoren. Zoals de veiligheid en leveringszekerheid van bestaande stroomnetten. Het prioriteringskader is een aanvulling op de bestaande criteria en maakt het mogelijk om prioriteit te geven aan energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de verduurzaming van Nederland. Het kader is in nauwe samenwerking met netbeheerders en toezichthouder ACM vormgegeven.

MIEK-projecten centraal in aanpak

Het prioriteringskader is erop gericht om meer prioriteit te geven aan energie-infrastructuurprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK). Alle potentiële MIEK-projecten worden zorgvuldig beoordeeld op toekomstbestendigheid, urgentie, schaalniveau en maatschappelijk belang. Binnenkort worden, naast het al bestaande nationale MIEK, de eerste Provinciale MIEK’s opgeleverd. Deze zijn onder meer gericht op de verduurzaming van de woningbouw, de lokale warmtetransitie, duurzame opwek, elektrisch vervoer en verduurzaming van de agrarische sector en industrie. 

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “Met het prioriteringskader zorgen we dat projecten die belangrijk zijn voor de verduurzaming van Nederland zoveel mogelijk op hoog tempo door kunnen gaan. Tegelijkertijd is prioriteren geen lange termijn oplossing voor het volle stroomnet. Daarom werken de overheid, netbeheerders, ACM en marktpartijen op verschillende manieren aan het zoveel mogelijk vergroten van de ruimte op het stroomnet. Door het elektriciteitsnet sneller te verzwaren, met nieuwe regelgeving, slimmer gebruik van het stroomnet te stimuleren en aan te zetten tot meer flexibel energieverbruik.”


Het prioriteringskader gaat over investeringen in uitbreiding van de elektriciteitsnetten zoals onderstations en kabelverbindingen. Het kader gaat niet over de aansluitvolgorde van individuele klanten op het netwerk. Voor dit laatste wordt door netbeheerders onder toezicht van ACM invulling gegeven via het principe van “first come first serve”. De ACM heeft recentelijk aangegeven ruimte te willen bieden aan netbeheerders om in congestiegebieden voorrang te verlenen aan individuele projecten die helpen congestie te verminderen of aan projecten met een maatschappelijke functie.

Prioriteren helpt om keuzes te maken, maar lost de schaarse niet op. De doorvertaling van prioriteren naar daadwerkelijke versnelling van projecten vraagt inzet van alle betrokken partijen. Netbeheerders vertalen MIEK projecten zo goed mogelijk door naar hun investeringsplannen. Gemeenten en provincies gaan aan de slag met versnelde realisatie van projecten.

Onderdeel van breder palet aan acties

Het prioriteringskader is onderdeel van een bredere aanpak voor de ontwikkeling van infrastructuur voor duurzame energie. Waaronder het Landelijk Actieplan Netcongestie om op de korte termijn meer ruimte op het stroomnet te creëren en het Nationaal Plan Energiesysteem over de ontwikkeling van het energiesysteem van de toekomst.

Toepassing in eerstkomend Investeringsplan 2024

Het wordt voor netbeheerders door middel van een Ministeriële Regeling mogelijk om dit prioriteringskader direct toe te passen bij het eerstvolgende investeringsplan in 2024. Het prioriteringskader wordt uiteindelijk opgenomen in de nieuwe Energiewet.