Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: belangrijkste veranderingen per 1 juli 2023

Meer bedrijven krijgen te maken met de plicht om energie te besparen en te verduurzamen, wettelijk wordt vastgelegd dat de overheid de versterkingsoperatie in Groningen leidt en er komen nieuwe regels voor het winnen van aardwarmte. Dit zijn enkele veranderingen van regels en wetten op het terrein van Economische Zaken en Klimaat die 1 juli 2023 ingaan.

Aanscherping energiebesparingsplicht

Energiebesparing is belangrijk om energiekosten te besparen, maakt Nederland minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen en zorgt voor minder de CO2-uitstoot. Veel bedrijven en instellingen zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Om het besparen van energie verder te stimuleren scherpt het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aan per 1 juli 2023. Ook de glastuinbouw en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie, vallen vanaf dit jaar onder de plicht. Hier is een aparte lijst en methodiek voor opgesteld vanwege afwijkende energieprijzen. 

Regeling wijziging en openstelling subsidies Topsector energieprojecten en versnelde klimaatinvesteringen industrie

De subsidies Topsector Energie (TSE) Gebouwde omgeving en Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) zijn in aangepaste versie opnieuw opengesteld en daarmee is de wetgeving ook gewijzigd. Deze subsidies zijn relevant voor partijen die projecten willen uitvoeren op het gebied van energie-innovatie.

Meer informatie via de website van RVO over TSE Gebouwde omgeving en DEI+.

Wetgeving voor aardwarmte

Vanaf 1 juli 2023 geldt er wet- en regelgeving specifiek voor aardwarmte. Tot dat moment gold voor aardwarmte hetzelfde stelsel als voor bijvoorbeeld gaswinning. Omdat aardwarmte anders werkt dan andere mijnbouwactiviteiten, is er nu specifieke wetgeving met bijvoorbeeld een afzonderlijke vergunningsstructuur. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht en handhaaft op de veiligheid voor mens en milieu. 

Wetgeving versterken Groningen

Met de wet versterken (een wijziging van de Tijdelijke wet Groningen) komen eigenaren en bewoners meer centraal te staan in de versterkingsoperatie. Zij hebben controle over wat er wel of niet met hun gebouw gebeurt. Zo geeft de wet bijvoorbeeld eigenaren de keuze om de uitvoering van de versterkingsmaatregelen in eigen beheer te nemen. In alle gevallen biedt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) begeleiding en uitleg tijdens het traject. Op het gebied van de schadeafhandeling regelt deze wet dat het bewijsvermoeden ook afzonderlijk geldt voor de gasopslag Grijpskerk. Daarnaast krijgt het IMG definitief een ruimere bevoegdheid om huizen met bijvoorbeeld een verzwakte fundering te repareren.

Verlenging gedragsregels wet markt en overheid

De gedragsregels voor overheden die goederen of diensten aanbieden op een markt wordt verlengd met twee jaren tot 1 juli 2025. Hiermee blijven de gedragsregels voor overheden gelden, zoals het doorberekenen van de integrale kosten in de prijs die zij voor een goed of dienst vragen. Deze gedragsregels hebben als doel oneerlijke concurrentie tussen overheden en ondernemers te voorkomen als overheden bepaalde economische activiteiten uitvoeren, bijvoorbeeld het exploiteren van een jachthaven of het aanbieden van adviesdiensten. Dit besluit is genomen in afwachting van behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet markt en overheid in de Tweede Kamer, die deze gedragsregels voor onbepaalde tijd zal vastleggen en een aantal verbeteringen aanbrengt in de wet.

Alle theorie-examens naar CBR

Vanaf 1 juli voert het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ook de theorie-examens uit voor Marifonie en radiozendamateurs.  Het afnemen van praktijkexamens blijft bij de examinerende instellingen. Met het uitvoeren van genoemde theorie-examens door het CBR wordt de examinering en uitgifte van bedieningscertificaten geprofessionaliseerd. Bijkomend voordeel is dat de kandidaten en aanvragers hierdoor terecht kunnen bij één loket voor vaarbewijzen, maritieme radar-examens en radiocommunicatie-examens voor de maritieme sector. Zie verder: website van RDI en de website van CBR.