Kabinet aan de slag met voorstellen uit rapport ‘Deel en Verbind’

Het kabinet gaat de komende jaren aan de slag met de adviezen uit het rapport ‘Deel en Verbind’, om zo de kennis over de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië bij zoveel mogelijk mensen te vergroten. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS): “De geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië is onze eigen geschiedenis. Deze heeft diepe sporen achtergelaten in talloze families en daarmee ook in onze hele maatschappij. In het advies van de commissie wordt terecht aangegeven dat het belangrijk is dat we hierover de kennis in onze samenleving vergroten. Want vergroting van kennis leidt uiteindelijk tot meer inzicht en begrip.”

Meer aandacht in het onderwijs

Los van de opdracht die het kabinet zichzelf had opgelegd bij de presentatie van de collectieve erkenning in 2021, heeft het kabinet nu op advies van de commissie extra aandacht voor kennisoverdracht in het onderwijs en in de erfgoed en cultuursector. Zo begint vlak na de zomer met het bijstellen van het curriculum voor maatschappijvakken. Hierin is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap expliciet aandacht gevraagd voor een stevige verankering van het tegengaan van racisme, discriminatie en antisemitisme, en aandacht voor het koloniaal verleden en migratiegeschiedenis in de kerndoelen van relevante leergebieden. Verder wordt het project Indisch Erfgoed Digitaal in de komende jaren verder uitgebouwd tot een dynamisch digitaal platform voor de onderwijs- en erfgoedsector. Tegelijkertijd wordt ook de bekendheid van de gastlessen over Nederlands-Indië vergroot om die op meer scholen plaats te laten vinden.

Kennis van de geschiedenis

Naast de aandacht binnen het onderwijs, komen er ook daarbuiten extra initiatieven om de kennis over Nederlands-Indië/Indonesië te versterken. Zo wordt bekeken hoe de dialoog tussen gemeenschappen het beste gestimuleerd kan worden. Volgend jaar komt er ook een tijdelijke co-curator ‘Versterking Kennis Geschiedenis Nederlands-Indië/Indonesië’. Deze co-curator zal 3 jaar lang samen met het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en Museum Sophiahof bouwen aan een netwerk tussen musea en erfgoed instellingen om de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië voor een breder publiek toegankelijk te maken. Verder wordt in 2023 een verkenning uitgevoerd naar het bestaande erfgoed in de publieke ruimte dat een relatie heeft met Nederlands-Indië/Indonesië.

Collectieve erkenning

De commissie ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’ onder leiding van oud-minister Jet Bussemaker is eind 2021 van start gegaan als onderdeel van de plannen om een extra impuls te geven aan de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap. Deze commissie heeft als taak om te kijken hoe de kennis over de geschiedenis van Nederlands-Indië vergroot kan worden. Dit heeft geleid tot bruikbare adviezen voor het onderwijs en de cultuur- en erfgoedsector.