Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling gestart

Geen overdrachtsbelasting betalen over verkregen percelen grond, dat is mogelijk via een zogenaamde kavelruilvrijstelling. Daarbij wordt er ook geen overdrachtsbelasting betaald over gebouwen die zich op de overgedragen percelen grond bevinden. In de praktijk is gebleken dat door de vrijstelling ook woningen, bedrijfsgebouwen en andere niet-agrarische gebouwen vrij van overdrachtsbelasting worden verkregen via een kavelruil. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met conceptregelgeving om dit aan te passen. Van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 30 april kan men reageren op de consultatie.

Naast het voorkomen van onwenselijke constructies zorgen de aanpassingen ervoor dat de uitvoering en handhaving voor de Belastingdienst worden vereenvoudigd en verbeterd.

De kavelruilvrijstelling is bedoeld om het landelijk gebied beter in te richten voor verschillende doeleinden. De vrijstelling kan dienen om de bedrijfsomstandigheden van agrarische ondernemers te verbeteren door bijvoorbeeld eigen kavels voor hen beter toegankelijk te maken. Daarnaast gebruiken overheden de vrijstelling ook om stukken grond in te zetten om beleidsdoelen voor natuur, landschap, waterbeheer en recreatie te realiseren.

In het wetsvoorstel staat dat het kabinet wil voorkomen dat de kavelruilvrijstelling van toepassing is op woningen, bedrijfsgebouwen en andere niet-agrarische gebouwen die verkregen worden via het ruilen van percelen grond. Gebouwen die worden geruild via de kavelruilvrijstelling moeten ten behoeve van de landbouw worden gebruikt. Daarnaast moeten gebouwen die door middel van de kavelruilvrijstelling worden verkregen gedurende 10 jaar bedrijfsmatig agrarisch worden gebruikt. Als daar niet aan kan worden voldaan wordt de vrijstelling teruggenomen en is alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd. Wanneer gebouwen door overheidsbeleid aan de landbouw worden onttrokken blijft de vrijstelling in stand.

Agrarische bedrijfswoningen

Met het wetsvoorstel laat het kabinet de agrarische bedrijfswoning binnen de reikwijdte van de kavelruilvrijstelling vallen. Dit betekent dat woningen die op een kavel met een agrarische bestemming staan en functioneel verbonden zijn aan het nabijgelegen agrarische bedrijf vrij van overdrachtsbelasting kunnen worden verkregen. Ook hier geldt  dat de bedrijfswoning minstens 10 jaar na het verkrijgen als agrarische bedrijfswoning moet worden gebruikt.

Internetconsultatie

Voordat het wetsvoorstel verder gaat in de politieke besluitvorming hecht het kabinet veel waarde aan de inbreng van belanghebbenden en andere betrokkenen op dit voorstel. Om deze reden start er op 2 april een internetconsultatie die loopt tot en met dinsdag 30 april. Belanghebbenden en andere betrokkenen kunnen hier hun mening, advies of opmerkingen kwijt.