Internetconsultatie aanpassing splitsingsvrijstelling gestart

Ondernemingen kunnen bij een splitsing gebruik maken van de splitsingsvrijstelling. Zij betalen dan geen overdrachtsbelasting over onroerende zaken zoals bedrijfsterreinen en panden als die via een splitsing worden verkregen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een verkoop wordt vormgegeven als een splitsing om heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met conceptregelgeving om dit aan te passen. Van maandag 8 april tot en met maandag 6 mei kan op de internetconsultatie aanpassing splitsingsvrijstelling gereageerd worden.

Daarnaast zorgen de aanpassingen ervoor dat de uitvoering en handhaving voor de Belastingdienst worden vereenvoudigd en verbeterd.

Nieuwe voorwaarden

De splitsingsvrijstelling bestaat zodat ondernemers door de overdrachtsbelasting niet gehinderd worden bij het bereiken van een bedrijfsmatig en economisch gewenste structuur van het bedrijf. In de conceptregeling stelt het kabinet 3 nieuwe voorwaarden voor om de splitsingsvrijstelling te kunnen gebruiken. Het gaat om een ondernemingseis, een voortzettingseis en een aanhoudingseis. Allereerst gaat het om een ondernemingseis: om gebruik te maken van de splitsingsvrijstelling moet een onderneming of een zelfstandig deel daarvan worden verkregen. Ten tweede moet de onderneming ten minste 3 jaar door de verkrijger worden voortgezet. Tot slot verplicht de aanhoudingseis de splitsende rechtspersoon of diens aandeelhouder de verkregen onroerende zaken 3 jaar in bezit te houden. Als de verkrijgende rechtspersoon binnen 3 jaar na een splitsing opnieuw wordt gesplitst of er een fusie, interne reorganisatie of aandelenfusie plaatsvindt, dan wordt de vrijstelling niet teruggenomen. De nieuwe verkrijger dient in zo’n situatie een soortgelijk belang te krijgen om de vrijstelling te behouden. Hiermee treedt hij in de plaats van de oorspronkelijke verkrijger. Ook mogen de splitsing en opvolgende fusies, splitsingen, interne reorganisaties en aandelenfusies er niet op zijn gericht overdrachtsbelasting te voorkomen. Is dat wel het geval dan wordt de vrijstelling alsnog teruggenomen.

Ruziesplitsing

De aanpassing ziet ook op mogelijke ruziesplitsingen. Dit betekent dat de splitsingsvrijstelling ook kan worden ingezet op de onroerende zaken in het geval dat aandeelhouders uit elkaar gaan. De ondernemingseis en daarmee de samenhangende voortzettingseis gelden niet bij een ruziesplitsing, de aanhoudingseis is hier wel van toepassing om continuïteit te waarborgen.

Internetconsultatie

Voordat de aanpassing van de regeling verder gaat in de politieke besluitvorming hecht het kabinet veel waarde aan de inbreng van belanghebbenden en andere betrokkenen op dit voorstel. Om deze reden start op 8 april de internetconsultatie aanpassing splitsingsvrijstelling, deze loopt tot en met 6 mei. Belanghebbenden en andere betrokkenen kunnen hier hun mening, advies of opmerkingen kwijt.