Onderzoek CAF-dossiers naar Tweede Kamer

Het 2e deelonderzoek van KPMG naar de dossiers van het voormalig Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) is vandaag aan de Tweede Kamer verzonden. Het 1e deel is vorig jaar naar de Kamer gestuurd. Daarmee zijn nu zowel de algemene werkwijze als de praktische aanpak in de CAF-dossiers door KPMG onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat bij het overgrote deel van de getoetste CAF-dossiers KPMG geen opmerkingen heeft. Bij 18% van de dossiers constateert KPMG onduidelijkheden en bij 1% van de getoetste dossiers zijn er opmerkingen.

591 CAF-dossiers beoordeeld

Het 2e deelonderzoek gaat specifiek in op alle 591 CAF-dossiers. KPMG heeft alle dossiers getoetst op kaders en rechtsbeginselen uit de tijd van de dossiers. Bij 482 (81%) van die dossiers heeft KPMG geen opmerkingen. Bij 102 dossiers (18%) constateert KPMG onduidelijkheden, bijvoorbeeld omdat een signaal niet is opgepakt of een duidelijk advies in het dossier ontbreekt. Daarmee is de aanpak niet onjuist, maar is niet het hele dossier navolgbaar. Bij 7 dossiers heeft KPMG opmerkingen die soms om verder onderzoek vragen.

Dossiers verder onderzocht

Voor sommige van deze 7 dossiers geldt dat er verschillende redenen zijn om deze verder te onderzoeken. Omdat de dossiers zijn opgekomen vanuit Selectie aan de Poort, of omdat nationaliteit een rol gespeeld heeft of kon hebben. In het toezicht geldt dat in 2019 al is besloten om nationaliteit niet meer te gebruiken, tenzij er een expliciete wettelijke grondslag voor is. Ook daarvoor golden er strenge eisen voor het verwerken van nationaliteit. De dossiers waarin het gegeven nationaliteit is aangedragen als onderdeel van een signaal zijn van vóór dit besluit. Om bij het onderzoek van de laatste dossiers geen vertraging op te lopen wordt gekeken hoe aangesloten kan worden bij de systematiek van de gelijksoortige dossiers rond Selectie aan de Poort.

Afgekaderde rol

Het CAF-team werd in 2013 opgericht om signalen van mogelijke fraude bij zogenoemde tussenpersonen zoals belastingadviseurs te onderzoeken. In januari 2021 is het CAF-team definitief stopgezet. Het 1e rapport ging in op hoe het team in het algemeen te werk ging en met welke opdracht het team te werk ging. Ook in het 2e deelonderzoek wordt in navolging van het 1e deel bevestigd dat het CAF-team een afgekaderde rol had. Het team ontving signalen (zowel intern als extern), deed onderzoek naar aanleiding van deze signalen en gaf advies voor opvolging aan de verantwoordelijk dienstonderdelen van de Belastingdienst. Het CAF-team kon niet zelfstandig toeslagen stopzetten of aanslagen inkomensheffing opleggen. Dit was aan het verantwoordelijk dienstonderdeel.

Meer informatie over de bevindingen van KPMG en de lezing hiervan zijn te vinden in de Kamerbrief over het 2e deelonderzoek naar de CAF-dossiers.