Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit juli 2019

Een maand geleden is het Klimaatakkoord gepresenteerd. We gaan de gebouwde omgeving stap voor stap verduurzamen. Daarnaast aandacht voor wat er al gebeurt op dit vlak: nieuwe regelgeving voor de energieprestatie van gebouwen, ondersteuningsprogramma’s voor aardgasvrije scholen en wijken en subsidies voor circulair bouwen.

Klimaatakkoord gepresenteerd: gebouwde omgeving

Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. De gebouwde omgeving is één van de sectoren waarover afspraken zijn opgenomen in het akkoord. In 2050 worden alle woningen in Nederland duurzaam verwarmd. Iedereen kan in de komende dertig jaar de overgang maken van aardgas naar betere isolatie en duurzame warmtebronnen. Daarbij zijn zorgvuldigheid en betaalbaarheid, belangrijker dan snelheid. Maar het gaat niet om de woning alleen, ook kantoorpanden en bedrijfsgebouwen gaan verduurzamen. Om dit te bereiken, hebben we globaal de volgende instrumenten: een programma voor het stimuleren van kleine energiebesparende maatregelen voor eigenaar-bewoners; subsidies voor eigenaar-bewoners en VvE's; een warmtefonds; gebouwgebonden financiering; verlaging van de energiebelasting; gas wordt duurder en elektra goedkoper en het Programma Aardgasvrije Wijken. Alle afspraken over de gebouwde omgeving vindt u op de website van het Klimaatakkoord.

Internetconsultatie herziening energieprestatie gebouwen

Tot en met 12 augustus 2019 kunt u reageren op het conceptbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012. Met dit besluit wordt de tweede herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (2018/844) opgenomen in Nederlandse regelgeving. Het doel van de Europese richtlijn is het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen, waardoor het energiegebruik van gebouwen daalt. In het najaar gaat het besluit naar de Tweede Kamer. De bepalingen uit de herziening moeten uiterlijk 10 maart 2020 door Nederland zijn geïmplementeerd. Het conceptbesluit bevat onder meer bepalingen over: eisen aan installaties; documentatie van de energieprestatie van installaties; regelen van temperatuur per verblijfsruimte; installeren van laadpunten voor elektrische auto’s; keuringen voor verwarmings- en airconditioningsystemen vanaf 70 kW en installeren van gebouwautomatiserings- en controlesystemen.

Ontwerpbesluit bijna energieneutrale nieuwbouw

Op 11 juni 2019 heeft minister Ollongren het ontwerpbesluit betreffende bijna energieneutrale nieuwbouw, de BENG-eisen, aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden. In de aanbiedingsbrief voor de Tweede Kamer gaat de minister in op de conclusies uit de internetconsultatie van het betreffende wijzigingsbesluit en verschillende moties die eerder dit jaar hierover zijn aangenomen. De inwerkingtreding van de nieuwe BENG-eisen zal op 1 juli 2020 plaatsvinden.

Praktijkbijeenkomsten verduurzaming scholen

Hoe maak je een schoolgebouw gezond en duurzaam op een betaalbare en efficiënte manier? Veel schoolbesturen en gemeenten willen aan de slag met hun schoolgebouwen. Het vertalen van deze wens naar de praktijk is vaak lastig. Tijdens de regiobijeenkomsten van het Innovatieprogramma Frisse en Aardgasvrije Basisscholen kunt u meer leren over de onderwerpen die relevant zijn voor uw specifieke situatie. Wij nodigen u uit om te investeren in de toekomst van uw schoolgebouw. Dit kan op dinsdag 10 september in Eindhoven, 17 september in Den Haag en woensdag 18 september 2019 in Zwolle. Het programma biedt een algemene introductie, twee rondes voor inhoudelijke keuzesessies en een gezamenlijke afsluiting en borrel. Vanzelfsprekend is er ruimte om vragen te stellen en kennis uit te wisselen. Deelname aan een praktijkbijeenkomst is gratis, u dient zich wel vooraf aan te melden.

BasisBuren heeft eerste Scholen Energiebespaarlening

Het schoolbestuur van stichting BasisBuren kan dankzij de onlangs gelanceerde Scholen Energiebespaarlening 184 zonnepanelen aanschaffen. Ze zijn bestemd voor de daken van de Prins Willem Alexander school in Beusichem en de Klepper in Zoelmond. Een investering die loont, want de zonnepanelen betalen zichzelf terug. BasisBuren is het eerste schoolbestuur dat gebruik maakt van deze nieuwe lening. Mark van der Pol, bestuursvoorzitter BasisBuren: ‘Door zonnepanelen op onze daken te plaatsen leveren we een kleine bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem. Maar nog belangrijker, we nemen kinderen mee in de gedachte dat ze zelf iets kunnen doen.’ De Scholen Energiebespaarlening is een pilot van het Nationaal Energiebespaarfonds, het Ministerie van BZK en de Rabobank. Met deze pilot wordt gewerkt aan de verduurzaming van schoolgebouwen, welke met behulp van een aantrekkelijke lening tot versnelling kan komen.

Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Tijdens het Kamerdebat energiebesparing op 3 juli 2019 is onder meer gesproken over de evaluatie van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Zoals in de Kamerbrief van 29 mei 2019 werd aangekondigd, komt er een nieuwe uitvraag aan gemeenten voor aardgasvrije proeftuinen. Minister Ollongren heeft aangegeven, dat zij na een kwaliteitstoets op de ingediende aanvragen streeft naar een diverse portefeuille aan proeftuinen. Na de zomer vindt in de Kamer nog een vervolgdebat plaats, waarbij de Kamer mogelijk moties indient. Zo spoedig mogelijk na de stemmingen over deze moties verstuurt de minister de nieuwe uitvraag aan gemeenten. Dit is naar verwachting medio september 2019. Gemeenten krijgen tot 1 maart 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen. In oktober en november 2019 organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken in samenwerking met het Expertise Centrum Warmte een serie bijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een aanvraag.

Save the date: Congres Aardgasvrije Wijken

Noteer alvast donderdag 23 januari 2020 in de agenda. Dan organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken het eerste Congres Aardgasvrije Wijken. Het congres biedt de meest actuele informatie en inzichten met volop gelegenheid om te netwerken. Over het uitgebreide programma en de locatie volgt binnenkort meer informatie. Op de vernieuwde website van het Programma Aardgasvrije Wijken kunt u zich (pre)registreren voor het congres. Ook vindt u hier de essays van Maarten Hajer en Co Verdaas, die vanuit hun expertise reflecteren op de gedeelde opgave: leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.

Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen aangepast

Per 1 juli 2019 is versie 3.0 van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (MPG) in werking getreden. Een belangrijke verandering is de nieuwe waardering van het levenseinde van een product. Daarnaast is er een verbetering aangebracht in module D met betrekking tot de waardering van gerecycled materiaal. Bovendien is de data nu modulair gemaakt. In het Bouwbesluit staat een enkel getal voor de MPG, versie 3.0 maakt nu ook inzichtelijk hoe de milieuprestatie per fase, per module is opgebouwd. Daardoor wordt het voor een ontwerper duidelijker waar milieuwinst te behalen is en worden ook producenten uitgedaagd om naar hun producten te kijken.

Ondersteuning circulair bouwen met MIA\Vamil

Met ingang van 2019 zijn de fiscale regelingen MIA en Vamil aangepast. In de Milieulijst 2019 ligt meer nadruk op het creëren en ondersteunen van circulaire materiaalketens. Als voorwaarde geldt gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken versie 3.0. Nu deze per 1 juli 2019 in werking is getreden, zijn deze onderdelen van de regeling ook van kracht. Met MIA en Vamil is belastingvoordeel mogelijk voor organisaties die verspilling van grondstoffen tegengaan en zich bezighouden met circulair bouwen, Cradle to Cradle en upcycling.

Nieuw: DEI+ subsidie voor circulaire economie

Binnen de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) opent een nieuw thema voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op een circulaire economie. Hiervoor is 44 miljoen euro beschikbaar. Het thema circulaire economie is een uitbreiding van het thema rond recycling en hergebruik van afval. Het biobased grondstofgebruik in pilotprojecten valt nu bijvoorbeeld ook onder dit nieuwe thema. Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan CO2-reductie. Aanvragers kunnen tot en met 22 september 2020 hun voorstellen indienen. Projecten moeten vóór 31 december 2020 worden afgerond.

Leidraden ‘meten’ en ‘materialenpaspoort’ beschikbaar

De leidraden van platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023) zijn op 4 juli 2019 feestelijk gepresenteerd. Het platform verbindt bouw-breed partijen met circulaire ambities. Het streven is om voor 2023 nationale afspraken op te stellen over circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief. In actieteams met deelname van veel partijen uit de bouw is gewerkt aan die afspraken in de vorm van de leidraden die nu beschikbaar zijn. Via de openbare consultatieronde in april en mei jongstleden is iedereen de gelegenheid geboden aan de leidraden bij te dragen. De leidraden zullen in de praktijk geïmplementeerd en getoetst worden, zodat daar van geleerd kan worden. De intentie is om aanstaande oktober weer van start te gaan met het verder aanvullen, uitwerken en testen van de leidraden.

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.