Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit oktober 2019

Inspiratie opdoen voor het verduurzamen van uw woning? Op 2 en 9 november kan het tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. Meteen aan de slag met energiebesparing in uw eigen huis? De subsidieregeling SEEH is weer opengesteld. Verder in deze editie: informatie over de Leidraad, het consumentendossier, nieuwe regels over aanleg laadinfrastructuur en aankondigingen van bijeenkomsten over circulaire economie en technische innovaties voor aardgasvrije wijken.

Subsidie energiebesparing eigen huis opengesteld

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is 2 september jl. weer opengesteld voor particulieren. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning, zoals het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Woningeigenaren kunnen ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf. Subsidieaanvragen voor maatregelen, die uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019, kunnen worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tot nu toe zijn er 538 aanvragen van eigenaar-bewoners binnengekomen voor een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Deze aanvragen worden nu beoordeeld. De regeling loopt tot en met december 2020 met als subsidieplafond 84 miljoen euro. Daarna blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen door een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De SEEH-regeling voor verenigingen van eigenaars (vve's) blijft nog beschikbaar tot en met 2022.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Duurzame Huizen Route brengt duurzaam wonen dichterbij

De Nationale Duurzame Huizen Route is in zeven jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevend platform op het gebied van duurzaam wonen. Bijna 1.400 huiseigenaren delen via de Duurzame Huizen Route hun woonverhalen met als doel anderen op weg te helpen. Op 2 en 9 november 2019 is in het hele land een groot aantal van deze woningen te bezoeken. Gastvrije huiseigenaren vertellen graag hoe zij tot hun keuzes zijn gekomen en hoe dit in de praktijk bevalt. Een unieke manier om persoonlijk over hun ervaringen te horen. Het bezoeken van een woning werkt aanstekelijk, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Duurzame Huizen Route. Zo’n 86% van de bezoekers wil de opgedane kennis toepassen in hun eigen woning. De Nationale Duurzame Huizen Route wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van BZK, zes provincies en meer dan 130 gemeenten. Inschrijven voor een bezoek aan een woning kan op de website van de Duurzame Huizen Route.

Nationale Duurzame Huizen Route

Klimaatcampagne 'Iedereen doet wat' van start

De Rijksoverheid is samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties een langlopende campagne over de klimaattransitie gestart. Onder de titel 'Iedereen doet wat' helpt de campagne mensen bij het maken van duurzame keuzes in en rond het huis. De campagne maakt duidelijk dat iedereen iets kan bijdragen: groot of klein, goedkoop of duurder. De vraag is niet of mensen iets kunnen doen voor het klimaat, maar wat ze kunnen doen. De campagne biedt concrete handvatten aan mensen die hun leven willen verduurzamen. Op de website Iedereendoetwat.nl staan ruim 20 onderwerpen waarmee mensen hun leven kunnen verduurzamen. De een kan overwegen om zonnepanelen te installeren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen.

Klimaatcampagne Iedereen doet wat

Openbare consultatie NPR Consumentendossier van start

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen regelt dat de aannemer bij oplevering van (een bouwactiviteit aan) een woning een dossier aan de consument moet overhandigen. Dit dossier bevat relevante informatie over het gerealiseerde werk en aanwijzingen voor gebruik en onderhoud. Het Ministerie van BZK heeft NEN gevraagd een richtlijn te ontwerpen waarin staat omschreven waar het consumentendossier aan moet voldoen. NEN heeft met marktpartijen en consumentenorganisaties een evenwichtige richtlijn opgesteld. Zoals gebruikelijk volgt nu een openbare consultatieronde. Van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020 kan eenieder die dit wil de richtlijn, met het kenmerk NPR 8092 inzien en van commentaar voorzien. Ook zijn er twee korte animaties gemaakt om de functie van het consumentendossier toe te lichten: een animatie vanuit het perspectief van de aannemer en een animatie vanuit het perspectief van de consument.

De Regiodagen CE-aanpak komen eraan

Samen werken we aan een volledig circulaire economie, waaronder circulaire bouweconomie, in 2050. Dit betekent efficiënter omgaan met grondstoffen en schoner produceren en consumeren. Vrijwel alle decentrale overheden delen deze ambitie. Hoe zet je deze ambitie om naar een concrete aanpak? Waar begin je, welke middelen zet je in, hoe versterk je het draagvlak en met wie werk je samen? Om regio’s bij deze vraagstukken te ondersteunen worden, in opdracht van het Rijk, IPO, VNG en de UvW, zes Regiodagen CE-aanpak georganiseerd. De Regiodagen CE-aanpak zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers, project- of programmaleiders die, met name bij gemeenten, bezig zijn met circulaire economie. De Regiodagen verdiepen de kennis en geven concrete handvatten om binnen de eigen gemeente en regio verder aan de slag te gaan met een CE-aanpak. Tevens is het de gelegenheid om regionale sleutelpersonen te ontmoeten. Het programma is per regio aangepast aan de regionale situatie. De Regiodagen vinden plaats van eind oktober tot medio november 2019. Op de website over de Regiodagen CE-aanpak vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Regiodagen CE-aanpak

Nieuwe regels over aanleg laadinfrastructuur

De herziene Energy Performance of Building Directive (EPBD) is op 10 juli 2018 vastgesteld door de Europese Commissie en gaat in Nederland gelden vanaf 10 maart 2020. Eén van de doelen van de herziening is om elektrisch vervoer te faciliteren door de aanleg van laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving en door belemmeringen in regelgeving weg te nemen. Per 10 maart 2020 gaat bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie van gebouwen met meer dan 10 parkeervakken het volgende gelden. Utiliteitsgebouwen moeten worden voorzien van minimaal 1 laadpunt en van loze leidingen voor de aanleg van laadpunten bij minstens 1 op de 5 parkeervakken. Bij woongebouwen moet voortaan elk parkeervak voorzien worden van loze leidingen. Daar dient bij de ontwikkeling van bouwplannen nu al rekening mee gehouden te worden. Bij renovatie geldt een uitzondering wanneer de kosten van de laadinfrastructuur meer dan 7% van de renovatiekosten betreffen. Per 2025 moeten alle bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken voorzien zijn van minimaal 1 laadpunt. Deze dienen in de periode daaraan voorafgaand gerealiseerd te worden. De Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds is uitgebreid zodat het voor verenigingen van eigenaars (vve's) mogelijk is om financiering voor laadpalen aan te vragen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vereenvoudigen van de besluitvorming rond laadinfrastructuur binnen vve's.

Laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Nieuw: Leidraad, hulpmiddel opstellen Transitievisie Warmte

Op 15 oktober brengt het Expertise Centrum Warmte (ECW) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Leidraad voor gemeenten uit. In het voorstel voor een Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een regierol hebben in de warmtetransitie. Zij stellen daarvoor een Transitievisie Warmte op en krijgen daarbij op diverse manieren ondersteuning. Die ondersteuning richt zich zowel op kennis en analyse als op het te volgen proces. Een van die hulpmiddelen is de Leidraad. De Leidraad biedt objectieve, uniforme en betrouwbare data. Het eerste onderdeel van de Leidraad is een technisch-economische Startanalyse. Deze is afkomstig van het PBL en geeft voor elke gemeente in Nederland op buurtniveau een eerste beeld van de technische, economische en duurzaamheidsgevolgen voor vijf aardgasvrije warmtestrategieën (zoals nationale kosten, energievraag, CO2-uitstoot). Het tweede onderdeel van de Leidraad is een Handreiking voor lokale analyse gemaakt door het ECW. Hiermee kunnen gemeenten aan de slag gaan met het verrijken van de Startanalyse met lokale data afkomstig van de gemeente en (lokale) stakeholders. Meer weten? Bekijk de website van het Expertise Centrum Warmte.

De Leidraad

Inspiratiemiddag technische innovaties aardgasvrije wijken

Wijken die van het aardgas af willen maken een afweging tussen verschillende technische alternatieven. Welke technische innovaties kunnen u helpen met uw plannen? U bent van harte uitgenodigd om op 6 november een inspiratiemiddag te bezoeken waarin experts u zullen informeren over welke innovaties in ontwikkeling zijn op het gebied van warmtenetten, all electric oplossingen, alternatieve gassen en digitale beslistools. In verschillende deelsessies wordt u in vogelvlucht geïnformeerd over de stand van de markt en waar verschillende innovaties staan. Wat zijn voor- en nadelen, risico's en wanneer kan het worden toegepast. In deze bijeenkomt gaan we ervan uit dat u een basiskennis heeft van verschillende energieoplossingen, en gaat het dus specifiek over de innovatieve ontwikkelingen in de markt. Het Ministerie van BZK heeft TKI Urban Energy en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gevraagd om de inhoud te verzorgen. Aanmelden kan via de website van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.