Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit december 2020

Het jaar is alweer bijna voorbij. Wie had er een jaar geleden kunnen bedenken dat we zo’n 75% van het jaar niet meer vanaf kantoor, maar vanuit huis de energietransitie in de gebouwde omgeving zouden faciliteren? Toch is er veel bereikt. In deze laatste nieuwsbrief van 2020 lezen jullie over het convenant koopketen en het aangepaste energielabel. Daarnaast komt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan bod, het nieuwe wettelijke stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, de update van de webpagina over de transitievisie warmte, de nieuwe regeling voor ventilatie in schoolgebouwen, de door de EU aangekondigde renovatiegolf en de tweede editie van het Congres Aardgasvrije Wijken.  

Ook 2021 wordt met de verkiezingen in maart en de kabinetsformatie weer een uitdagend jaar. Uiteraard blijven we jullie ook in het nieuwe jaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij Bouwen en Energie. Voor nu: fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst!

Verduurzamen van koopwoningen

Partijen die een rol spelen bij de aankoop van een nieuwe woning hebben afspraken gemaakt over verduurzaming. In een convenant is vastgelegd hoe makelaars, hypotheekverstrekkers en andere betrokkenen huizenkopers informeren of adviseren over de opties tot verduurzaming en de financiering daarvan.

Bij de aankoop van een woning wordt vaak nagedacht over verbouwen of verbeteren van de woning. Dat biedt een mooie kans om de woning gelijktijdig te verduurzamen, bijvoorbeeld door bij werkzaamheden aan het dak gelijk te isoleren en zonnepanelen te leggen. Per jaar wisselen ruim 200.000 woningen van eigenaar, waarmee direct een grote slag gemaakt kan worden in het energiezuiniger te maken van de bestaande woningvoorraad. Naast een bijdrage aan het klimaat kan verduurzaming voor huiseigenaren ook leiden tot een lagere energierekening, meer wooncomfort en meer waardevaste woning.

Lees het volledige bericht hier.

Infographic over het convenant koopketen

Update transitievisie warmte op aardgasvrijewijken.nl

De gemeente heeft de regierol in de wijkgerichte aanpak en geeft sturing op basis van een transitievisie warmte, uitvoeringsplannen en het omgevingsplan. Maar wat is een transitievisie warmte nou eigenlijk? Wat moet er allemaal in staan? Dat en meer staat op de vernieuwde pagina over de transitievisie warmte.

Op de nieuwe pagina vind je informatie over de inhoudelijke kenmerken van de transitievisie warmte. Bijvoorbeeld over het tijdpad, de 1,5-miljoendoelstelling, het schaalniveau en de actualisaties. Ook is er aandacht voor afstemming met relevante stakeholders en participatie met verwijzing naar het Klimaatakkoord en wat de Omgevingswet voorschrijft. Verder is inspiratie opgedaan in al opgestelde transitievisies warmte: Welke elementen komen daarin veelvuldig voor?

Stappenplan transitievisie warmte

Aantal incidenten met koolmonoxide omlaag met het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers, in werking getreden. Dit stelsel regelt dat bedrijven vanaf 1 april 2022 gecertificeerd moeten zijn om deze installaties te plaatsen, onderhouden of repareren. Ook voor consumenten en andere opdrachtgevers geldt dat zij vanaf 1 april 2022 alleen nog een gecertificeerd bedrijf mogen inschakelen om werkzaamheden aan hun gasverbrandingsinstallatie te laten uitvoeren. Het wettelijk stelsel moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag gebracht wordt. Lees het volledige bericht hier.

Nieuw energielabel voor gebouwen per 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. De energielabelletter blijft bestaan, maar de methode hoe dit wordt bepaald verandert. Het nieuwe energielabel geldt voor alle gebouwen, zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. Daarmee komt de methodiek van het vereenvoudigd energielabel (VEL) en de Energie-index (EI) te vervallen.

Het zelf online aanvragen van een vereenvoudigd energielabel is op 1 januari niet meer mogelijk. Voor het bepalen van het nieuwe energielabel komt een energieadviseur aan huis. Energielabels blijven 10 jaar geldig vanaf registratiedatum, ook energielabels die zijn geregistreerd voor 1 januari 2021. Lees het volledige bericht hier

Huis met Energielabels

Nieuwe regeling voor verbeteren ventilatie in schoolgebouwen

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om ventilatie in bestaande schoolgebouwen te verbeteren in verband met de uitbraak van COVID-19. Tevens geeft de SUVIS een stimulans aan de bouw- en installatiebranche. De regeling staat open vanaf 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 via RVO.

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor maatregelen in bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De uitkering kan behalve voor het verbeteren van ventilatie ook voor energiebesparende maatregelen aangevraagd worden.

Voor de regeling is 100 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk voor gemeenten. Gemeenten kunnen vervolgens zelf de schoolgebouwen verbeteren of de bouwkosten van het schoolbestuur vergoeden. De regeling staat toe dat projecten met een start vanaf 1 oktober 2020 al in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. De regeling gaat uit van 30% subsidie door het Rijk, vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%. Meer informatie vindt u hier.

Schoolgebouw

Akkoord VNG en minister Ollongren over Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben een akkoord bereikt over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met dit akkoord tussen gemeenten en het ministerie is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022.

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door het vooraf op de papieren bouwplannen toetsen te vervangen door toetsen in de praktijk op de bouwplaats zelf. Dit biedt toekomstige bewoners meer zekerheid dat hun woning zonder fouten wordt opgeleverd en de garantie dat fouten worden hersteld of worden vergoed.

In 2019 waren de Kamers reeds akkoord gegaan met deze wet. Bij de uitwerking van de regelgeving hadden gemeenten zorgen over de uitvoerbaarheid op een aantal onderdelen. Deze zijn met het akkoord weggenomen. De Wkb sluit aan bij de implementatie van de Omgevingswet, die beide naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden. Lees het volledige bericht hier.

Europese Unie zet in op renovatiegolf

Volgens de Europese Commissie is de gebouwde omgeving in Europa verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van het totale energiegebruik. In het kader van de Green Deal en de klimaatambities heeft men daarom extra inzet aangekondigd op renovaties van gebouwen. Dit is gepubliceerd op 14 oktober jl. via de mededeling ‘een renovatiegolf voor Europa’. Het doel van deze mededeling is de renovatiegraad (het tempo van renovaties) van gebouwen in de EU te verdubbelen tegen 2030. Er worden verschillende maatregelen aangekondigd zoals financiering, regelgeving en beleid. Deze maatregelen zullen in 2021 verder worden uitgewerkt. Dan wordt ook duidelijk wat dit betekent voor Nederland. Het verdubbelen van het renovatietempo moet niet alleen bijdragen aan de klimaatambities, maar ook leiden tot extra werkgelegenheid – circa 160.000 banen in de EU- en investeringen in de (bouw)sector. Daarmee draagt de renovatiegolf ook bij aan een sterker economisch herstel na de coronacrisis volgens de Commissie. De EU documenten vindt u hier, de eerste beoordeling van Nederland van de plannen is hier te vinden.

Renovatie van rijwoningen

Congres Aardgasvrije Wijken op 4 maart 2021

Zet donderdagmiddag 4 maart 2021 nu al in je agenda. Dan organiseert Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)de tweede editie van het Congres Aardgasvrije Wijken. Dit keer online. Een congres voor professionals die zich bezig houden met het aardgasvrij maken van wijken, buurten en dorpskernen. Hier krijg je de nieuwste inzichten mee, doe je inspiratie op en breid je je netwerk uit. We rekenen op de aanwezigheid van veel gemeenten, maar ook voor andere overheden, woningcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs, energiecoöperaties, bewonersinitiatieven en kennisinstellingen is dit congres interessant. Medio januari is het programma bekend en start de registratie. Lees hier meer.

Congres Aardgasvrije Wijken 2020

Rectificatie: Ventilatie van gebouwen en COVID-19

Dit artikel is een rectificatie van een bericht uit de vorige nieuwsbrief. Daarin stonden feitelijke onjuistheden.

Als het gaat over COVID-19 komt regelmatig het onderwerp ventilatie aan de orde. Het RIVM constateert dat de overdracht van het nieuwe coronavirus voornamelijk

plaats vindt via druppelinfectie, en dat er op basis van de huidige inzichten geen aanwijzingen zijn dat aerogene verspreiding via hele kleine druppels en druppelkernen (aerosolen) een belangrijke bijdrage levert aan de overdracht van het nieuwe coronavirus. Het RIVM adviseert daarom om in ieder geval de vóór COVID reeds bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen; dat is niet alleen van belang voor het beperken van infecties maar ook voor een prettig en gezond binnenmilieu.

Belangrijk is dat het ventilatievoorzieningen goed worden onderhouden, ingeregeld en gebruikt, bijvoorbeeld ventilatieroosters niet dichtzetten of afplakken. Daarnaast adviseert het RIVM om regelmatig 10-15 minuten te luchten (de lucht in een ruimte te vervangen door deuren en ramen tegen elkaar open te zetten), bijvoorbeeld na bijeenkomsten, en voor alle zekerheid sterke luchtstromen van persoon naar persoon, bijvoorbeeld van ventilatoren, te vermijden. Lees hier meer over het coronavirus en ventilatie in gebouwen of op de website van het RIVM.

Terugkijken

  • Op woensdag 11 november jl. vond de jaarlijkse plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CE markering plaats. Het Webinar is hier integraal terug te zien. Daar zijn ook alle presentaties te downloaden.
  • Op 24 november vond het online event “ontzorging van gebouweigenaren: zo maken markt en overheid werk van aardgasvrije wijken” plaats. Kijk hier alle sessies van dit evenement terug!

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.