2022: bijeenkomsten expertisecentrum interlandelijke adoptie

Terugblik op de startbijeenkomst expertisecentrum interlandelijke adoptie

Op donderdag 3 februari jl. heeft een brede groep van bijna 40 deelnemers de eerste bijeenkomst van het vervolgtraject voor het expertisecentrum interlandelijke adoptie digitaal bijgewoond. Onder begeleiding van de Argumentenfabriek hebben we kort stilgestaan bij de Kamerbrief en het vervolgproces voor de ontwikkeling van het expertisecentrum interlandelijke adoptie. De nieuwe minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind is sinds 10 januari jl. de verantwoordelijke bewindspersoon.

Tijdens de bijeenkomst merkten aanwezigen op dat zowel snelheid als zorgvuldigheid belangrijk zijn, vooral als het gaat om zoektochten. Snelheid, omdat geadopteerden soms al lang wachten op goede hulp, terwijl geboorteouders al op hoge leeftijd kunnen zijn. Zorgvuldigheid, omdat er veel belanghebbenden zijn die de kans moeten hebben volwaardig mee te praten. Het projectteam onderstreept dit belang en geeft in de ontwikkeling van het centrum de prioriteit aan het versterken van ondersteuning bij zoektochten. Ook is er bij het projectteam altijd tijd en ruimte in het vervolgproces om buiten de bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan.

Vooruitblik en bijeenkomsten in 2022

Het streven is dat het expertisecentrum in de eerste helft van 2022 van start gaat. De komende maanden gaan we tijdens verschillende (thema)bijeenkomsten met diverse organisaties, experts en belanghebbenden werken aan de bestuurlijke inrichting, het samenwerkingsverband en thema’s zoals psychosociale ondersteuning en het ontwikkelen van een kennisbasis. Voor onderwerpen zoals de ondersteuning bij het ontsluiten en inzien van dossiers en juridische vraagstukken zal ook bilateraal of in kleinere overlegvormen vanuit het projectteam met betrokken partijen worden gesproken. Zodra de keuze is gemaakt waar het expertisecentrum wordt gepositioneerd, stellen we een kwartiermaker aan, die aan de slag gaat met de organisatorische inrichting van het expertisecentrum. Op 19 mei a.s. organiseren we een slotbijeenkomst over het vervolgtraject, waarvoor een brede groep belanghebbenden wordt uitgenodigd.

Bestuurlijke inrichting en samenwerkingsverband

De komende weken gaan belangenorganisaties voor interlandelijk geadopteerden en adoptieouders en Fiom tijdens een aantal bijeenkomsten praten over de bestuurlijke inrichting van het expertisecentrum en mogelijkheden om de onderlinge samenwerking te versterken, met in het bijzonder aandacht voor de samenwerking ter ondersteuning van zoektochten. Ook verkennen we welke activiteiten van belangenorganisaties voor subsidie in aanmerking zouden kunnen komen.

Themabijeenkomsten psychosociale ondersteuning

Met experts en ervaringsdeskundigen gaat het projectteam de inzet op psychosociale ondersteuning uitwerken tijdens twee bijeenkomsten in februari en april. Centraal staan de invulling van de loketfunctie, lotgenotencontact, inzet van buddy’s, het vergroten van kennis en bewustzijn over adoptie-specifieke hulpvragen en de uitbreiding van specialistisch aanbod in het zorgveld.

Expertisetafel

Begin november 2021 heeft de eerste expertisetafel plaatsgevonden; eind maart is de tweede bijeenkomst. De expertisetafel bestaat uit experts uit de wetenschap, universiteiten en hogescholen, kennisorganisaties en ervaringsdeskundigen die samen werken aan de ontwikkeling van een kennisagenda en kennisbasis voor het expertisecentrum. Er wordt onder meer gesproken over het op een juiste manier ontsluiten en verder ontwikkelen van kennis over interlandelijke adoptie. Ook wordt de mogelijkheid van het instellen van een leerstoel of lectoraat besproken.

Vragen aan het projectteam?

Zowel de expertisetafel als de themabijeenkomsten zijn op uitnodiging. Wilt u een bijdrage leveren of heeft u een vraag voor ons, stuur dan gerust een e-mail aan ContactExpertisecentrumILA@minjenv.nl

Anderen attenderen op de nieuwsbrief? Stuur dan de link van de Abonneren-button Expertisecentrum Interlandelijke adoptie | Actueel | Rijksoverheid.nl door.

Waarom deze nieuwsbrief?

Deze nieuwsbrief is voor iedereen die betrokken is bij of geïnformeerd wil worden over het expertisecentrum interlandelijke adoptie. In de nieuwsbrief deelt het projectteam van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de voortgang in de ontwikkeling van het centrum. Hiervoor werkt het team samen met organisaties die geadopteerden al ondersteunen bij zoektochten naar biologische ouders en/of familie.