Gemeentenieuws van SZW

Bericht aan Burgemeester en Wethouders en andere belangstellenden. De staatssecretaris vraagt, mede namens de minister, uw aandacht voor de onderstaande berichten van het ministerie van SZW.

1. Compensatie gevolgen coronacrisis voor gemeenten t.b.v. SW-bedrijven

Het kabinet heeft besloten de Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (Wsw) na een verhoging van €  90 miljoen over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, te verhogen met € 50 miljoen voor de periode 1 juni 2020 tot 1 januari 2021 ter compensatie van een deel van de loonkosten van SW-bedrijven.

Als gevolg van de coronacrisis zijn de SW-bedrijven nog gedeeltelijk gesloten. SW-bedrijven hebben hierdoor onvoldoende middelen om de loonkosten te financieren. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen ondervinden van de coronacrisis.

2. Loonwaardebepaling en forfaitaire loonkostensubsidie vanaf 1 oktober 2020 volgens de regels, tenzij dit niet (veilig) kan

Voormalig staatssecretaris van SZW Tamara van Ark heeft gemeenten op het gebied van de loonwaardebepaling toegestaan om de interviews van 1 maart tot 1 juni 2020 telefonisch uit te voeren, onder de voorwaarde dat de telefonisch vastgestelde loonwaarde voor maximaal zes maanden geldt en dat er zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd zo spoedig mogelijk een werkplekbezoek plaatsvindt. Verder heeft zij toegestaan dat gemeenten, wanneer zij forfaitaire loonkostensubsidie hebben ingezet in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, de duur stilzwijgend mogen verlengen voor een periode van maximaal zes maanden, als er geen tijdige loonwaardebepaling kan plaatsvinden. Ook hierbij onder de voorwaarde dat er alsnog zo spoedig mogelijk een loonwaardebepaling met werkplekbezoek plaatsvindt, zodra de omstandigheden genormaliseerd zijn. Reden voor de coulancemaatregelen was dat loonwaardebepalers niet altijd hun werk konden doen op de werkplek van de werknemer vanwege het besmettingsrisico dan wel vanwege afwezigheid van de werknemer op de werkplek. U bent hierover geïnformeerd in Gemeentenieuws van SZW 2020-extra ivm Coronamaatregelen.

Mijn voorganger heeft de genoemde coulancemaatregelen verlengd tot 1 oktober 2020, onder de voorwaarde dat de loonwaardebepaling volgens de regels zou worden toegepast als de werknemer op de werkplek aanwezig is en er maatregelen zijn getroffen ter beperking van besmettingsrisico’s. Hiermee kan de wachtlijst voor werkplekbezoeken die als gevolg van de coulancemaatregelen is ontstaan zoveel mogelijk worden beperkt. U bent hierover geïnformeerd in Gemeentenieuws van SZW 2020-extra in verband met Coronamaatregelen editie 2. Mijn voorganger ging er bij deze verlenging van uit dat de loonwaardebepaling per 1 oktober 2020 weer volgens de regels, met werkplekbezoek, kan plaatsvinden.

Helaas is de strijd tegen het coronavirus nog niet beslecht. Tegelijk zijn er meer mogelijkheden gekomen voor werk op de werkplek en voor veilige ontmoetingen. Ik ga ervan uit dat als de werknemer op de werkplek aanwezig is en de loonwaardebepaling veilig (dat wil zeggen dat er maatregelen zijn getroffen ter beperking van het risico op besmetting met het coronavirus) op de werkplek kan plaatsvinden, de loonwaardebepaling vanaf 1 oktober 2020 weer volgens de regels wordt uitgevoerd. Dat betekent tevens dat er dan ook geen sprake meer kan zijn van stilzwijgende verlenging van de inzet van forfaitaire loonkostensubsidie. Als echter de werknemer niet op de werkplek aanwezig is of als de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, sta ik toe dat de eerdergenoemde coulancemaatregelen onder dezelfde voorwaarden worden verlengd tot 1 juli 2021. Dat betekent dat de stilzwijgende verlenging van de inzet van forfaitaire loonkostensubsidie ook tot uiterlijk 1 juli 2021 mogelijk is.

3. Versterken van regionale werkgeversdienstverlening en matching (en de samenwerking daarbij tussen UWV en gemeenten)

Als uitwerking van het Breed Offensief is de SUWI-regelgeving aangepast met als doel de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te versterken om meer mensen aan het werk te helpen en te houden (zie ook Kamerbrief over maatregelen Breed Offensief en Perspectief op Werk van 15 november 2019). Juist in deze moeilijke periode is de dienstverlening van werkgeversservicepunten (WSP’s) aan werkgevers extra van belang. De werkloosheid is de afgelopen maanden gestegen. Meer mensen zoeken naar een passende baan. In WSP’s werken gemeenten en het UWV samen om werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt samen te brengen. De dienstverlening door WSP’s faciliteert werkgevers bij het creëren van kansen voor deze werkzoekenden. De wijziging van de regelgeving draagt hieraan bij, door de samenwerking tussen UWV en gemeenten te versterken.

Het gewijzigde Besluit SUWI is op 7 juli 2020 gepubliceerd in het Staatsblad en de inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2021. De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt biedt de arbeidsmarktregio’s ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe regelgeving.


Eén helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers per arbeidsmarktregio en uitvoeringsplan voor de samenwerking

Alle arbeidsmarktregio’s zullen vanaf 1 januari 2021 één helder aanspreekpunt aanbieden aan werkgevers, waarin UWV en gemeenten samenwerken voor de matching van de brede doelgroep werkzoekenden. De colleges van burgemeester en wethouders in de arbeidsmarktregio’s en het UWV zullen jaarlijks een uitvoeringsplan opstellen om daarin te beschrijven op welke wijze de werkgeversdienstverlening is georganiseerd. In dit gezamenlijke regionale uitvoeringsplan beschrijven gemeenten en UWV ook hoe zij bij de werkgeversdienstverlening aansluiten op hun werkzoekendendienstverlening en op scholing. Ook geven zij aan op welke wijze zij de profielen van hun werkzoekenden en vacatures op het regionaal WSP beschikbaar stellen. De 35 centrumgemeenten voeren de regie op de regionale samenwerking en het beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde financiële middelen.


Basispakket aan dienstverlening aan werkgevers

Verder biedt straks het WSP in elke arbeidsmarktregio hetzelfde basispakket aan diensten, zodat werkgevers in elke arbeidsmarkregio weten wat zij kunnen verwachten:

  1. Het vinden van passende kandidaten voor werkgevers uit de geregistreerde werkzoekenden en nazorg na plaatsing van een kandidaat.
  2. Informeren en adviseren over alle beschikbare instrumenten, voorzieningen en voorwaarden in de arbeidsmarktregio.
  3. Informatie en advies geven over het passend maken van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  4. Informeren en adviseren over vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.


Het staat de regio’s vrij om daarnaast ook andere diensten aan te bieden. Tevens krijgt de aansluiting tussen de vraag van werkgevers, de werkzoekendendienstverlening en scholing in de arbeidsmarktregio’s meer aandacht.


Beter herkenbaar en vindbaar WSP door eenduidige naamgeving

Ook zorgen we ervoor dat de aanspreekpunten voor werkgevers beter herkenbaar en vindbaar worden door bij ministeriële regeling nadere regels te stellen aan de naamgeving. Hiermee wordt beoogd dat vanaf 1 januari 2021 elk aanspreekpunt de naam ‘werkgeversservicepunt’ draagt in combinatie met de naam van de arbeidsmarktregio (al dan niet als ondertitel indien WSP’s ervoor kiezen om de naam van een reeds bestaand samenwerkingsverband aan de naamgeving toe te voegen).

Om de herkenbaarheid en vindbaarheid verder te verhogen wordt in september a.s. de communicatiecampagne ‘Werkgevers Anno Nu’ gelanceerd. Via de campagne worden werkgevers geattendeerd op de dienstverlening van UWV en gemeenten en op wat deze partijen kunnen betekenen als ze als werkgever werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen bieden.

4. Nieuwe interactieve dashboards voor de arbeidsmarktregio’s

Eind juli is er weer een nieuw interactief dashboard voor de arbeidsmarktregio’s gepubliceerd. Het gaat om het dashboard met als thema: ‘UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt’. Eerder dit jaar zijn er al interactieve dashboards gelanceerd met het thema ‘vacaturemarkt’ en het thema ‘banenafspraak’ met daarin de meest actuele cijfers. Dit is het derde dashboard in een reeks nieuwe interactieve dashboards, die de komende maanden beschikbaar komen. De dashboards zijn te bekijken via de pagina’s arbeidsmarktinformatie op werk.nl. UWV werkt op dit moment aan een toegankelijk nieuw platform waar de dashboards op komen te staan.


Ontwikkeling arbeidsmarktdashboard

Samen met vertegenwoordigers uit verschillende arbeidsmarktregio’s ontwikkelt UWV in opdracht van het ministerie van SZW een nieuwe website voor arbeidsmarktinformatie. Het doel is om de arbeidsmarktinformatie van UWV op een meer dynamische en interactieve manier te ontsluiten voor onder andere de beleidsmakers in de arbeidsmarktregio’s. Daardoor zal de bruikbaarheid en de praktische toepasbaarheid van de arbeidsmarktinformatie in de regio’s toenemen. Het is cruciaal dat alle arbeidsmarktregio’s voor hun regionale actieplannen gebruikmaken van dezelfde objectieve arbeidsmarktdata. Dat maakt monitoring en benchmarking met ontwikkelingen landelijk of met andere regio’s beter mogelijk. 


Meer informatie?

Lees meer over de ontwikkeling van het arbeidsmarktdashboard en de projectorganisatie op de regiopagina’s arbeidsmarktinformatie op werk.nl en ook op de Nieuwspagina’s van de Programmaraad Arbeidsmarktregio’s.

5. Nieuwe regels gegevensuitwisseling schuldhulpverlening

Op 13 juli 2020 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens gepubliceerd (Stb. 2020, nr. 239), samen met het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Stb. 2020, nr. 240). Dit in vervolg op de instemming door de Eerste Kamer met de wetswijziging. De nieuwe regelgeving treedt 1 januari 2021 in werking (Stb. 2020, nr. 241). Alle Kamerstukken zijn hier terug te lezen. Met de nieuwe regelgeving voer ik een belangrijke actie uit de Brede Schuldenaanpak uit. De wetswijziging staat gemeenten expliciet toe persoonsgegevens te verwerken voor schuldhulpverlening en in het bijzonder voor vroegsignalering van schulden.


Impuls voor vroegsignalering van schulden

Mensen met problematische schulden zoeken lang niet altijd hulp of pas als de problemen heel groot zijn. De wetswijziging regelt dat schuldhulpverleners uit eigen beweging een intakegesprek aanbieden. Dat doen zij op basis van een signaal over betalingsachterstanden van verhuurders, leveranciers van energie en drinkwater en zorgverzekeraars. Deze schuldeneisers geven een signaal als hun eigen inspanningen, zoals een betalingsregeling aanbieden en persoonlijk contact zoeken, de betalingsachterstanden niet oplossen. Op ieder signaal moet een aanbod voor een intakegesprek volgen.


Betere rechtsbescherming door beschikking schuldhulpverlening

De wetswijziging benadrukt het belang van een breed toegankelijke schuldhulpverlening, waarbij een hulpvraag zowel schriftelijk als mondeling gesteld kan worden en groepen niet uitgesloten kunnen worden van hulp. De wetswijziging schrijft ook expliciet voor dat gemeenten bij de start van schuldhulpverlening een beschikking afgeven met daarbij een plan van aanpak. Dit is een belangrijke stap in het versterken van de rechtspositie van cliënten en het zorgt voor een heldere juridische basis om gegevens uit te wisselen. In het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening worden de noodzakelijke gegevens voor schuldhulpverlening gespecificeerd.


Ondersteuning bij de implementatie

Onder leiding van de NVVK maken gemeenten enerzijds en woningcorporaties, leveranciers van energie en drinkwater en zorgverzekeraars anderzijds praktische afspraken over vroegsignalering in het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Met het project Vroegsignalering landt in Nederland hebben koplopergemeenten het initiatief genomen elkaar en andere gemeenten te ondersteunen. VNG ondersteunt met het programma Verbinden Schuldendomein gemeenten bij de informatievoorziening voor onder meer de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten kunnen bij deze projecten terecht met hun vragen, bijvoorbeeld via de Community Vroegsignalering.

6. Kinderbijslag - Meldingsplicht verhuizing hele gezin naar het buitenland

Bij verhuizing naar het buitenland hebben burgers een meldingsplicht aan de SVB. Sommige gemeenten geven echter aan dat burgers -nadat ze melding hebben gemaakt bij de gemeente- de SVB niet meer separaat moeten informeren omdat de gemeente een melding van de betreffende mutatie geautomatiseerd doorgeeft aan de aangesloten Ketenpartners. Dit is echter niet juist. Alle wijzigingen die van invloed (zouden kunnen) zijn op het recht moeten binnen 4 weken doorgegeven worden. De enige uitzondering hierop betreft een verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland.

7. Uitnodiging online congres Intensivering armoede- en schuldenaanpak - 28 september 2020 | 09:30 – 11:30 uur

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor Nederland. Mensen komen door de crisis acuut in de financiële problemen. De gevolgen voor armoede en schuldenproblematiek zullen zich de komende maanden manifesteren. Het kabinet wil daarom nu maatregelen treffen om de financiële gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. Daarvoor is een geïntensiveerde aanpak op het armoede- en schuldenbeleid noodzakelijk.

Tijdens het congres Intensivering armoede- en schuldenaanpak maak ik graag met u kennis en zal ik mijn eerste ervaringen met u delen. Daarnaast staan we stil bij de rondetafelgesprekken die deze zomer plaatsvinden met als doel om tot een versnelde en geïntensiveerde armoede- en schuldenaanpak te komen: gezamenlijk met een brede vertegenwoordiging van organisaties kijken we hoe bestaande maatregelen kunnen worden opgeschaald en versneld zodat meer mensen snel geholpen kunnen worden. Directeur-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie Carsten Herstel bespreekt tijdens het congres de uitkomsten van deze rondetafelgesprekken en vertelt tot welke acties de tafels leiden.

Door de komst van corona worden nieuwe groepen (bijvoorbeeld zelfstandigen, flexwerkers, jongeren en AOW’ers) extra hard getroffen. Zij ervaren momenteel serieuze geldzorgen. Extra aandacht en actie is daarom nu nodig om te voorkomen dat deze geldzorgen uitgroeien tot problematische schulden. De campagne ‘Kom uit je schuld’ gaat dan ook verder onder de naam ‘Kom jij eruit?’. Tijdens het congres hoort u meer over de ontwikkelingen rondom de campagne.

Tot slot wordt bekend gemaakt wie zich dit jaar de Schuldhulpverlener van het jaar 2020 mag noemen.

U kunt zich aanmelden via deze website. Als u vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar: congreskomjijeruit@minszw.nl.

8. Online bijeenkomst “Week van het geld voor gemeenten”

Graag attendeer ik u op de uitnodiging van Wijzer in geldzaken voor de online informatiebijeenkomst "Week van het geld voor gemeenten" op dinsdag 6 oktober 2020 van 13:30 – 15:00 uur. Hier worden de mogelijkheden van een lokale Week van het geld voor gemeente toegelicht.


Jong geleerd is oud gedaan!

Sinds 2008 werken Wijzer in geldzaken en haar partners aan structurele verankering van financiële vaardigheden in het onderwijs. Als aanjager hiervan organiseert Wijzer in geldzaken in maart 2021 alweer de 10e editie van de Week van het geld. Tijdens deze landelijke projectweek worden vele activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld.


De Week van het geld gaat verbreden

Jaarlijks doen al meer dan 40% van alle basisscholen, verspreid over 300 gemeenten, mee aan de Week van het geld. Wij gaan dit schooljaar verbreden naar het VO en het MBO en er wordt extra aandacht besteed aan het 18 jaar worden. Wij zoeken lokale verbinding met gemeenten om jongeren goed voor te bereiden op dit life event.


De lokale Week van het geld

Gemeenten kunnen aanhaken met hun eigen lokale Week van het geld. Dit is een mooie kans om de lokale keten van schuldhulpverlening voor jongeren een podium te geven. Verschillende gemeenten zijn hierin reeds voor gegaan en er zijn prachtige lokale initiatieven en samenwerkingen ontstaan, die wij graag laten zien.

We hopen gemeenten te kunnen inspireren om de lokale verbinding op te zoeken en mee te doen met de 10e Week van het geld! Aanmelden kan vóór 28 september 2020 via deze link. Meer informatie over het programma en inloggegevens volgen later.

Week van het geld: 22 t/m 26 maart 2021