Gemeentenieuws van SZW 2024-4

Bericht aan Burgemeester en Wethouders en andere belangstellenden. De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen uw aandacht voor het onderstaande bericht van het Ministerie van SZW.

Vooraankondiging: Kamerbrief voortgang aanpak alleenverdieners

Als gevolg van een onbedoelde samenloop van fiscaliteit, toeslagen en sociale zekerheid hebben gemeenten mogelijk inwoners met een besteedbaar inkomen onder het bestaansminimum. Het betreft de zogenaamde alleenverdienersproblematiek. In juni 2024 informeert de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak alleenverdieners. In deze voortgangsbrief wordt de stand van zaken geschetst over het huidige handelingsperspectief (compensatie via individuele bijzondere bijstand). Ook wordt ingegaan op de voortgang van het wetsvoorstel alleenverdieners, een wijziging van de Participatiewet, inclusief de ontvangen uitvoeringstoetsen op dit wetsvoorstel. Tot slot gaat de minister voor APP in op de fundamentele oplossing die via de fiscaliteit meeloopt met het Belastingplan 2025.

Herhaalde oproep: lijst om de doelgroep alleenverdienershuishoudens te benaderen (uitvoering motie Warmerdam c.s.), aanmelding uiterlijk 30 juni

Aan gemeenten is gevraagd om aan alleenverdienershuishoudens ondersteuning te bieden via de individuele bijzondere bijstand en hen hiervoor proactief te benaderen (motie Warmerdam c.s.). Gemeenten hebben op 27 mei een bericht van het Inlichtingenbureau ontvangen met daarin het verzoek om zich aan te melden om een lijst te ontvangen met inwoners die mogelijk met deze problematiek te maken hebben. De minister voor APP vraagt gemeenten om aandacht te hebben voor dit bericht en het verzoek tot aanmelding op te volgen voor 30 juni (sluitingsdatum).


Hoe werkt het?

Gemeenten kunnen van de Belastingdienst een lijst krijgen van inwoners die mogelijk -vanwege de alleenverdienersproblematiek- een besteedbaar inkomen hebben onder het bestaansminimum. Gemeenten ontvangen deze informatie via het Inlichtingenbureau. Om dit verzoek in te kunnen willigen, heeft het Inlichtingenbureau van de gemeente twee ondertekende formulieren nodig: een aanmeldformulier en een verzoekformulier. Na ontvangst van de ondertekende formulieren zal het Inlichtingenbureau namens de gemeente een verzoek indienen bij de Belastingdienst om de betreffende huishoudens in deze gemeente te leveren. Deze lijst zal vervolgens in de eerste helft van juli te downloaden zijn op het gebruikersportaal van het Inlichtingenbureau. Dit geldt alleen voor verzoeken die het Inlichtingenbureau uiterlijk 30 juni heeft ontvangen.

Hervorming van de infrastructuur voor de arbeidsmarkt

In de 35 arbeidsmarktregio’s werken publieke en private organisaties samen om mensen te begeleiden naar passend werk of (arbeidsmarktgerichte) scholing. Het gaat om dienstverlening aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers. De overheid wil een aanpak van intensievere samenwerking en maatwerk stimuleren. Daarom komen er maatregelen om de ondersteunende infrastructuur voor de arbeidsmarkt te hervormen.

Die maatregelen zijn:

  • het creëren van één regionaal loket: het Werkcentrum;

  • het versterken van het van-werk-naar-werk-stelsel;

  • het meer centraal zetten van de ondersteuningsbehoefte van werkzoekenden;

  • het structureel borgen van een gezamenlijke publiek-private governance.

Hiermee kunnen we de kansen die de huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt, benutten voor mensen die langs de lijn staan. Ook kan dit de druk op werkgevers in tekortsectoren verlichten.

In elke arbeidsmarktregio komt één gezamenlijk regionaal loket: het Werkcentrum. Dit wordt georganiseerd door de (centrum)gemeente en UWV; zij zorgen ook voor de samenwerking met andere partijen in het Werkcentrum. Werkzoekenden, werkenden en werkgevers kunnen daar terecht voor brede dienstverlening door publieke en private partijen. Ook ontwikkelen we nieuwe gezamenlijke dienstverlening. Verder zetten we de dienstverlening van Werkgeversservicepunten, Leerwerkloketten, en de versterkte samenwerking zoals bij de Regionale Mobiliteitsteams voort in de Werkcentra. Het impulsbudget maakt het mogelijk om nieuwe (gezamenlijke) dienstverlening te ontwikkelen en aan te bieden. Elke arbeidsmarktregio krijgt de ruimte voor maatwerk, omdat de omstandigheden per regio verschillen.

Als landelijk kader komen er een modelconvenant, een landelijke meerjarenagenda en een website die doorverwijst naar de regionale websites. Eén Regionaal Beraad per arbeidsmarktregio legt het regionale beleid vast. Dit Beraad omvat minstens (centrum)gemeente, UWV, SBB, sociale partners en onderwijspartijen. Het transitiejaar 2025 geeft arbeidsmarktregio’s de ruimte om samen de hervorming in te vullen en daarbij te leren van elkaar. We bereiden deze hervorming in 2024 voor; regio’s kunnen in dit jaar alvast hiermee starten.

Op 29 april jl. stuurden de Ministers van SZW, EZK en OCW hierover een brief naar de Tweede Kamer.

Actuele informatie vindt u steeds op de website Samen voor de klant (van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt).

Rectificatie van onjuiste prijzen in de toelichting op de beschikking van de definitieve uitkering van de Wet inburgering 2021

Op 29 maart jl. hebben gemeenten de beschikking definitieve uitkering Wet inburgering 2021 (kenmerk 2024-0000071973) ontvangen over het uitvoeringsjaar 2023. In de toelichting onder ‘specificatie van de herziening’ hebben we helaas onjuiste bedragen opgenomen.


Heeft dit gevolgen voor het aan gemeenten toegekende budget?

Voor de berekening van het toegekende bedrag hebben we wel de juiste bedragen gehanteerd. De foutieve toelichting heeft dan ook geen gevolgen voor het aan gemeenten toegekende bedrag. Gemeenten hoeven geen actie te ondernemen.


Prijzen specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen 2023

De voor 2023 geldende bedragen staan opgenomen in de Regeling inburgering 2021 (Hoofdstuk 10 Regeling inburgering 2021).