Nieuwsbrief IBI nr. 110

Hierbij ontvangt u de honderd-en-tiende nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI).

De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie.

Verfijning Iv3-taakvelden WMO en jeugd voor 2023

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstreepten het belang van goede data in het sociaal domein. De uitvraag binnen Iv3 op het gebied van WMO en jeugd is nu vrij grofmazig, waardoor vergelijken lastig is en trends moeilijk zijn te ontwaren.

De werkgroep data en monitoring van de hervormingsagenda jeugd adviseerde begin dit jaar dan ook om meer detail aan te brengen in het Iv3-model. BZK en VWS werkten de afgelopen maanden aan een uitwerking, waarbij de vijf taakvelden voor individuele voorzieningen WMO en jeugd (6.6 Maatwerkvoorzieningen, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg 18+, 6.82 Geëscaleerde zorg 18-) worden opgedeeld in negentien taakvelden.

Het overzicht van en de toelichting op de taakvelden is te vinden in het Iv3-informatievoorschrift 2023 voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dat u hier kunt bekijken en downloaden en sluit aan op het Iv3-model 2023 voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die eind juni door het CBS is gepubliceerd. Deze uitwerking is gedaan is samenspraak met CBS en gemeenten en afgestemd met de VNG.

De verfijning van Iv3 ondersteunt de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk in het sociaal domein en is tevens dienstbaar aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. Landelijke trends en effecten worden zo beter meetbaar en biedt gemeenten meer mogelijkheden om zichzelf te vergelijken.

iWMO en iJw
Bij de verfijning wordt aangesloten bij de iWMO- en iJw-productcodes van het Ketenbureau. Aan de hand van deze codes kunnen lasten eenduidig worden gekoppeld aan de gedetailleerde taakvelden. Iv3 wordt verfijnd op het gebied van WMO en jeugd vanwege het grote belang van goede data op dit gebied.

Invoering
Deze verfijning van de taakvelden WMO en jeugd wordt voor 2023 ingevoerd. In de Meicirculaire van het gemeentefonds 2022 is dit al aangekondigd (paragraaf 4.10, bladzijde 54). Dat betekent dat zowel de begroting als de rekening over 2023 het overzicht van baten en lasten per taakveld (artikel 66 BBV) de opgedeelde, verfijnde taakvelden moet bevatten, net als de Iv3-inzending aan het CBS over 2023 met begroting- en rekeningcijfers die vóór 15 november 2022 respectievelijk 15 juli 2024 bij het CBS moet worden aangeleverd. BZK en VWS beseffen dat dit het nodige van gemeenten vraagt, omdat de opbouw van de begroting voor 2023 al in volle gang is.

Om gemeenten de tijd te geven om de nieuwe indeling in hun administratie te verwerken, is een aantal maatregelen genomen. Zo blijft het bij het aanleveren van de kwartaaldata over 2023 mogelijk om de individuele voorzieningen WMO en jeugd volgens de oude taakvelden aan te leveren. Verder kunnen gemeenten bij de begroting 2023 een (onderbouwde) raming maken om hun baten en lasten te verdelen over de opgedeelde, verfijnde taakvelden WMO en jeugd.

Ondersteuning
Gemeenten met vragen over de indeling kunnen terecht bij postbusiv3@minbzk.nl. BZK en VWS zullen vragen beantwoorden en waar nodig het Iv3-informatievoorschrift op basis hiervan verduidelijken. In september zal meer informatie worden verstrekt over technische of inhoudelijke ondersteuning ten behoeve van de gemeenten bij koppeling van de productcodes uit het zorgsysteem en de producten en taakvelden in het financieel systeem en ten behoeve van gemeenten die niet werken met de iStandaarden maar bijvoorbeeld met taakgerichte of lumpsum bekostiging. In de komende periode zal met betrokken partners worden uitgewerkt hoe die ondersteuning kan worden vormgegeven.

Vragen en wensen hierover kunnen eveneens worden gedeeld via de postbus Iv3.

Iv3 2e kwartaal 2022 aanlevering

Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen die kwartaaldata moeten aanleveren dienen vóór 1 augustus 2022 Iv3-data over het tweede kwartaal aan te leveren.