IBI-nieuwsbrief 122

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI).

De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie.

Nota verwachtingen accountantscontrole

De nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2023 is geactualiseerd, in verband met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoording voor gemeenten en provincies over de besteding van specifieke uitkeringen moet identiek zijn. De controle door de accountant van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen, is eveneens voor gemeenten en provincies identiek. De accountant dient in lijn met de aanstaande wetswijziging[1] (met terugwerkende kracht) van de Provinciewet ook bij de jaarrekeningcontrole van provincies, in de controleverklaring een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties van de specifieke uitkeringen. Dit oordeel is gebaseerd op een toets aan de negen rechtmatigheidscriteria. Hier vindt u de link naar de herziene nota.

De actualisatie is tevens doorgevoerd in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2023. In verband met tekstuele aanpassingen in de tabel van fouten en onzekerheden - gekoppeld aan de actualisatie - zullen alle ontvangers een nieuwe op-maat-versie van de SiSa-bijlage via het CBS ontvangen.

[1] Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen hoofdzakelijk op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Verzamelwet BZK 20XX) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Findo (Database financiën decentrale overheden)

De online database met informatie over de financiën van gemeenten en provincies is bijgewerkt.

  • De begrotingsdocumenten over 2024 van gemeenten en provincies zijn toegevoegd. De begrotingen van gemeenten zijn hier te vinden, die van provincies hier.

Binnenkort zullen de kengetallen over 2024 worden toegevoegd aan de database.

Iv3 data aanlevering

Vóór 1 mei 2024 zullen provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen de (hiervoor van toepassing zijnde) Iv3 gegevens over het 1e kwartaal weer moeten aanleveren bij het CBS. Hiervoor ontvangt u van het CBS een link/code.

Deze aanlevering moet vóór 1 mei ook plausibel bevonden zijn door het CBS. Zo voorkomt u dat het maatregelenbeleid in werking wordt gezet.

Voor vragen over uw aanleverlink/code kunt u terecht bij het CBS: SectorMFOInput@CBS.nl. Vragen over de Iv3 aanleverprocedure kunt u stellen via het Iv3-contactformulier op de website.

Regeling A16: Publicatie addendum SiSa 2023

Om misverstanden in de verantwoording te voorkomen heeft het ministerie van JenV een addendum op de SiSa-invulwijzer 2023 opgenomen met betrekking tot de verantwoordingsindicatoren A16.01 en A16.02. Dit betreft een nadere toelichting op welke kosten hier wel en niet ondergebracht kunnen worden. Het addendum bij de SiSa-invulwijzer 2023 kunt u hier vinden.

Interessant om te lezen:

ROB-advies Koersen op klimaatneutraal

Op 28 maart jl. heeft de ROB het advies Koersen op klimaatneutraal gepubliceerd. U kunt het advies via deze link downloaden.