IBI-nieuwsbrief 123

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI).

De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie.

Afspraken tussen Rijk en medeoverheden over stabielere en beheersbare financiering

Het Rijk heeft onder leiding van minister Hugo de Jonge van Binnenlandse zaken, minister Steven van Weyenberg van Financiën en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën met provincies en gemeenten afspraken gemaakt over hun financiën. Centraal daarbij stond de balans tussen taken en middelen. Een stabiele en beter beheersbare financiering moet daar aan bijdragen. Voor het volledige persbericht, zie hier.

Meer informatie treft u in de Voorjaarsnota 2024, in het bijzonder paragraaf 4.7 Medeoverheden van hoofdstuk 4 Uitgaven.

Audit alert

In de IBI-nieuwsbrief 122 is aandacht geschonken aan de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Met ingang van de jaarrekening 2023 nemen provincies en gemeenten een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. De basis is de (gewijzigde) Gemeentewet en de Provinciewet. De geconsulteerde wijzigingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn niet tijdig doorgevoerd, om hier voor het verslagjaar 2023 nadere invulling aan te kunnen geven. Dat laat onverlet dat de uitgangpunten voor de rechtmatigheidsverantwoording en de accountantscontrole al wel besloten liggen in de aanpassingen in de Gemeente- en Provinciewet. Doordat de aanpassingen in het BBV en Bado niet op tijd doorgevoerd konden worden, moesten voor de accountantscontrole ook aanvullende richtlijnen gegeven worden.

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft daarom een NBA Alert uitgebracht: NBA Alert 48 Accountantscontrole decentrale overheden 2023. Deze NBA Alert heeft betrekking op twee onderwerpen:

  • Controle en oordeelsvorming over de getrouwheid van de jaarrekening van provincies en gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
  • Controle en oordeelsvorming over de financiële rechtmatigheid van specifieke uitkeringen in de jaarrekening van provincies en provinciale gemeenschappelijke regelingen.

In de NBA  Alert worden verschillende scenario’s geschetst (8 in totaal), die onder meer verschillen op de volgende onderdelen:

Wel rechtmatigheidsverantwoording opgenomen:

  • Verordeningen wel aangepast én verantwoordingsgrens wel vastgesteld én het totaal van de verantwoorde rechtmatigheidsfouten en/of onduidelijkheden overschrijdt wel/niet de verantwoordingsgrens;
  • Verordeningen niet aangepast én verantwoordingsgrens niet vastgesteld én het totaal van de verantwoorde rechtmatigheidsfouten en/of onduidelijkheden overschrijdt wel/niet de materialiteit voor de jaarrekening.

Geen rechtmatigheidsverantwoording opgenomen:

  • Verordeningen wel aangepast én verantwoordingsgrens wel vastgesteld én het totaal van de geconstateerde rechtmatigheidsfouten en/of onduidelijkheden overschrijdt wel/niet de verantwoordingsgrens én er zijn wel/niet eigen werkzaamheden door de decentrale overheid verricht;
  • Verordeningen niet aangepast én verantwoordingsgrens niet vastgesteld én het totaal van de geconstateerde rechtmatigheidsfouten en/of onduidelijkheden overschrijdt wel/niet de materialiteit voor de jaarrekening én we/niet eigen werkzaamheden door de decentrale overheid verricht.

Het eerste scenario gaat uit van de situatie dat het dagelijks bestuur van een decentrale overheid, in lijn met de vastgestelde verordeningen, in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen heeft.

  • De financiële- en controleverordeningen zijn aangepast en er is een verantwoordingsgrens opgenomen.
  • Het totaal van de rechtmatigheidsfouten ligt onder de verantwoordingsgrens en is correct verantwoord in de rechtmatigheidsverantwoording.

Het tweede scenario gaat uit van de situatie dat het dagelijks bestuur van een decentrale overheid, in lijn met de vastgestelde verordeningen, in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen heeft.

  • De financiële- en controleverordeningen zijn aangepast en er is een verantwoordingsgrens opgenomen.
  • Het totaal van de rechtmatigheidsfouten ligt boven de verantwoordingsgrens en is correct verantwoord in de rechtmatigheidsverantwoording.

Beide scenario’s leiden tot een goedkeurend oordeel. Het tweede scenario vraagt om benadrukking in de controleverklaring, omdat het totaal van de rechtmatigheidsfouten en/of -onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens uitkomt. Decentrale overheden worden door het ministerie van BZK opgeroepen om zoveel mogelijk de verantwoording vorm te geven conform de vereisten van scenario 1 of scenario 2, afhankelijk of er wel of geen rechtmatigheidsfouten en/of -onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens zijn. De verwachting is dat de meeste gemeenten en provincies in deze twee scenario’s zullen vallen.

Voorts is vermeldenswaard dat zowel voor provincies als gemeenten de accountant een direct oordeel zal geven over de rechtmatigheid van de negen rechtmatigheidscriteria met betrekking tot de specifieke uitkeringen. Dit ondanks een tekortkoming in de provinciewet, die met terugwerkende kracht hersteld zal worden.

Ten slotte wil het ministerie van BZK aangeven de NBA erkentelijk te zijn voor deze NBA Alert, waarmee op pragmatische wijze de niet-tijdige aanpassing van het BBV en Bado ondervangen worden.

Iv3 data aanlevering

Vóór 1 mei 2024 zullen provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen de (hiervoor van toepassing zijnde) Iv3 gegevens over het 1e kwartaal weer moeten aanleveren bij het CBS. Hiervoor ontvangt u van het CBS een link/code. Deze aanlevering moet vóór 1 mei ook plausibel bevonden zijn door het CBS. Zo voorkomt u dat het maatregelenbeleid in werking wordt gezet.

Voor vragen over uw aanleverlink/code kunt u terecht bij het CBS: SectorMFOInput@CBS.nl. Vragen over de Iv3 aanleverprocedure kunt u stellen via het Iv3-contactformulier op de website.

Save the date: Regiodag Gemeentefinanciën

Datum: 27 juni 2024

Locatie: Huis der Provincie Gelderland, Markt 11, te Arnhem.    

Het thema van de Regiodag Gemeentefinanciën is dit jaar: Terug naar de kern. Wat dit inhoudt is dat er één Regiodag wordt georganiseerd waar kennisoverdracht en informatie-uitwisseling op het gebied van gemeentefinanciën centraal staat. De Regiodag is een plek voor inspiratie, interactie en ontmoeting. Naast een plenair onderdeel is er ook ruimte voor verdieping via verschillende workshops.

Binnenkort volgt een uitnodiging met meer informatie en de mogelijkheid voor inschrijving.