Beeld: ©Edwin Walvisch

Nieuwsbrief Inburgering nr 30

Beste abonnee,
Het nieuwe inburgeringsstelsel is nu bijna een jaar in werking. Ondanks een trage start zetten alle partijen zich maximaal in om een succes te maken van het nieuwe stelsel. Het Team Inburgering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenst u en uw naasten plezierige feestdagen, een heel voorspoedig 2023 en wederom veel succes met de inburgeringspraktijk in het nieuwe jaar.

Doorstroom inburgeraars en aanpak tekort NT2-docenten in Kamerbrief

Samen met ketenpartners voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een analyse uit naar de doorstroom van inburgeringsplichtigen. Ook komen er maatregelen om het tekort aan NT2-docenten terug te dringen. Dit schrijft minister Karien van Gennip van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

SZW ontvangt signalen dat minder nieuwkomers dan verwacht zijn begonnen met het inburgeringstraject in hun gemeente. Dat komt deels door de complicaties bij de overgang naar de nieuwe Wi2021 eerder dit jaar. Ook spelen de grote instroom Oekraïense ontheemden, het landelijke woningtekort en de vertraagde totstandkoming van de onderwijsroute mee. Er liggen dus verschillende oorzaken ten grondslag aan de beperkte doorstroom van nieuwkomers. Aangezien het belangrijk is dat nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving is SZW in gesprek met het COA en gemeenten over oplossingen om de doorstroom te verbeteren.

Tekort NT2-docenten
Daarnaast kondigt de minister maatregelen aan om het tekort aan docenten voor Nederlands als tweede taal (NT2) te bestrijden. Taalscholen geven aan steeds meer moeite te hebben met het vinden van voldoende gecertificeerde NT2-docenten. Daarmee wordt het lastiger te voldoen aan de kwaliteitseis vanuit het Keurmerk inburgering van Blik op Werk dat 80% van de lessen wordt gegeven door gecertificeerde NT2-docenten.

Om de kwaliteit en de beschikbaarheid van het inburgeringsonderwijs op peil te houden, worden vanaf 1 januari 2023 maatregelen doorgevoerd met een duur van twee jaar. Zo mogen specifieke groepen docenten die niet-gecertificeerd zijn maar wel veel ervaring hebben met het geven van Nederlands als tweede taal tijdelijk toch NT2-lessen geven. Ook wordt soepel omgegaan bij tijdelijke overschrijding van de groepsgrootte. Daarnaast start SZW samen met de relevante partners een verkenning van structurele maatregelen die op de lange termijn kunnen helpen, zoals meer NT2-docenten opleiden.


Veelvoud aan onderwerpen
In de uitvoeringsbrief inburgering komen verschillende onderwerpen aan de orde, waaronder de eerste ervaringen met de Wi2021, de stand van zaken rond het toezichtstelsel en stage- en werkervaringsplekken voor statushouders.

Wijzigingen Wet- en regelgeving inburgering

Op 1 januari 2023 worden enkele wijzigingen in de wet- en regelgeving over inburgering van kracht. De meeste veranderingen betreffen de Wet inburgering (Wi)2013.

De Wet, het Besluit en de Regeling inburgering 2021 worden per 1 januari gedeeltelijk aangepast. Omdat de Wi2013 formeel is ingetrokken, zijn de wijzigingen in het overgangsrecht van de Wi2021 opgenomen. De Wi2013 is destijds bewust opgesteld als een strenge wet met veel eigen verantwoordelijkheid voor de inburgeraar. In het licht van de Wi2021 en de kinderopvangtoeslagaffaire heeft SZW een verbeterplan opgesteld.
Nog circa 60.000 inburgeringsplichtigen hebben hiermee te maken, omdat ze nog moeten inburgeren onder de Wi2013. Nieuwkomers die na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden, vallen onder de nieuwe wet.

Kwijtschelding en ontheffingen
De wijzigingen van de Wi2013 betreffen onder meer de kwijtschelding van leningen en de ontheffing van de inburgeringsplicht voor jongeren.  Ook worden enkele onderdelen van de Wi2021 aangepast. Hierbij gaat het vooral om schoolgaande jongeren en de termijn voor het vaststellen van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie dat gemeenten samen met inburgeraars opstellen.

De laatste stand van zaken rond het verbeterplan is ook opgenomen in de uitvoeringsbrief inburgering van eind december van minister Karien van Gennip van SZW aan de Tweede Kamer.

Een overzicht van de wijzigingen vindt u op Rijksoverheid.nl.  De wetswijziging is gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant.

Brochure verklaring van verbondenheid vernieuwd

Nieuwkomers spreken de verklaring van verbondenheid uit tijdens de naturalisatieceremonie in hun gemeente. Daarna zijn ze officieel Nederlander. Het ministerie van SZW heeft de brochure over deze verklaring geactualiseerd en uitgebreid met meer vertalingen.

De brochure bevat de verklaring zelf en een uitleg over betekenis en achtergrond ervan. Na een publieksvraag heeft SZW het aantal vertalingen flink uitgebreid. De publicatie bevat nu de verklaring en toelichting in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks, Arabisch, Chinees, Dari, Farsi, Hindi, Pashtu, Somalisch en Tigrinya. De brochure is te downloaden op Rijksoverheid.nl.

Beeld: ©SZW / SZW

Documenten informatievoorziening uitgebreid

Er is een nieuw document over informatievoorziening in de inburgeringsketen gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

Het betreft het document Ketenarchitectuur inburgering versie 2.0. Het beschrijft de samenhang, kaders en uitgangspunten van de informatievoorziening in de inburgeringsketen. Hierin zijn de kaders en uitgangspunten voor het zogeheten plateau 2 in detail uitgewerkt.

Aanpak leerbaarheidstoets

Na signalen van gemeenten hebben het ministerie van SZW en ketenpartners technische en inhoudelijk verbeteringen van de leerbaarheidstoets geformuleerd. Ook is er een document met uitvoeringstips voor gemeentemedewerkers opgesteld.

Inburgeraars leggen de leerbaarheidstoets af aan het begin van hun inburgeringstraject als onderdeel van de brede intake bij de gemeente. De toets geeft antwoord op de vraag of de leerroute op taalniveau B1, met mogelijkheid tot afschaling naar taalniveau A2, voor de inburgeraar haalbaar is. De resultaten van de toets wijken echter achter af van de verwachtingen.

Een overzicht van de verbeteracties en het document met de tips voor gemeentemedewerkers zijn te vinden op de site van DUO.

Colofon

Dit is een uitgave van het Team Inburgering, onderdeel van de directie Samenleving en Integratie, van het ministerie van SZW.

Meer informatie
Rijksoverheid.nl.

Vragen, opmerkingen of ideeën?
Mail naar postbusinburgering@minszw.nl.