Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Definitie Groot Onderhoud

Op 22 januari 2021 is het rapport ‘Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen’ inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW & MBVOM, samen met het rapport ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2019’ aangeboden aan de Tweede Kamer en gepubliceerd. In de voorgaande nieuwsbrief van 19 februari 2021 is daar aandacht aan besteed en kunt u de link vinden naar deze rapporten.

Het rapport ‘Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen’ bevat adviezen over de wijze waarop de voorziening groot onderhoud in het jaarverslag dient te worden opgenomen en over hoe dit proces kan worden aangepakt. Hiertoe is een werkgroep opgericht waarin de PO-raad, VO-raad,  accountants, de Raad voor de Jaarverslaggeving en OCW vertegenwoordigd zijn.

Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening groot onderhoud is het noodzakelijk dat er een duidelijke, eenduidige en breed toepasbare definitie van het begrip groot onderhoud komt. De Raad hoopt (voor de zomervakantie) met een RJ-uiting naar buiten te komen over wat groot onderhoud is, wat vervangingsinvesteringen zijn en over welke methode gehanteerd moet worden als een onderhoudsvoorziening wordt gevormd.

Daarbij zal de Raad naar verwachting ook aandacht besteden aan de wijze waarop correcties in de onderhoudsvoorziening moeten worden verwerkt zoals voorheen een andere definitie van groot onderhoud werd gehanteerd.

Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs in de Staatscourant - hersteld

In de eerste Staatscourant publicatie van de wijziging van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) is een fout geslopen. Model G1 is onder model G2 nog een keer opgenomen.

Deze fout zat alleen in de authentieke versie van de Staatscourant (de PDF), de webversie was al correct.

Op 15 maart 2021 is de juiste versie gepubliceerd. Voor de goede orde hierbij nogmaals de link.

Model G

Door het opnemen van model G in de regeling vervalt de noodzaak om dit model ook op te nemen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving. We houden u hierover op de hoogte. 

In het kader van het gebruik van het model G zoals deze in de wijziging van de regeling is opgenomen bereikte ons de vraag hoe om te gaan met de post ‘Subsidiabele kosten in verslagjaar’. Subsidiabele kosten zijn kosten die samenhangen met de subsidiabele activiteit. Dat wil zeggen dat de kosten toegerekend moeten kunnen worden aan de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt. Welke activiteiten dit zijn blijkt uit de vereisten in de subsidieregeling en/of -beschikking. De subsidie kan, op basis van subsidievoorwaarden/-vereisten, beperkt zijn tot een percentage van de subsidiabele kosten.

Investeren met publieke middelen in private activiteiten

Naar aanleiding van de toezegging van de MOCW en de MBVOM om de regels over publiek/private activiteiten te zullen verduidelijken, hebben de ministers op 22 maart 2021 de beleidsregel “Investeren met publieke middelen in private activiteiten” vastgesteld. De beleidsregel is op 14 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en op 15 april 2021 in werking getreden.
 

In deze beleidsregel wordt uitleg gegeven over de voorwaarden waaronder bekostigde MBO of HO-instellingen publieke middelen mogen investeren in private activiteiten. De beleidsregel treedt in de plaats van thema 2 van de zogenoemde helderheidsnotities uit 2003 en 2004 en de latere publicaties van OCW die hierop betrekking hebben, bijvoorbeeld de handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen uit 2011.
 

Met de onderwijsraden en -koepels vinden gesprekken plaats over de implementatie van de beleidsregel.

Meer informatie via deze link.