Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Voor vragen over onderstaande onderwerpen, indien anders staat aangegeven, kunt u een e-mail sturen aan: jaarverslaggeving@minocw.nl

Verwerking model G Subsidies

Naar aanleiding van vragen vanuit de onderwijssector: hieronder het volgende ter verduidelijking.

Subsidies zijn middelen die het Ministerie van OCW toekent aan een onderwijsinstelling op basis van de ‘Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS’. Bij subsidie aan bekostigde onderwijsinstellingen wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen:

a.         Model G-1 subsidie: subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt;

b.         Model G-2 subsidie: subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt en waarbij niet bestede middelen worden teruggevorderd.

Hieronder vindt u een uitgebreidere toelichting op deze twee modellen.

Model G-1 subsidie – subsidies met prestatieverplichting

Voor subsidies met een prestatieverplichting geldt dat het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Wanneer na de subsidieperiode de activiteiten niet geheel zijn uitgevoerd, wordt een eventueel overschot door OCW teruggevorderd. Dit betekent dat zolang de activiteiten binnen de looptijd van de subsidieperiode niet (volledig) uitgevoerd zijn, de subsidie (of het deel waarvan de activiteiten nog niet geleverd zijn) doorgeschoven wordt naar een volgend jaar totdat de subsidieperiode stopt binnen de looptijd van de subsidie.

Voor subsidies met een prestatieverplichting gelden specifieke verantwoordingseisen in model G-1. Hierbij geldt – als de subsidie voor een bepaalde periode (bv. school- of kalenderjaren) is toegekend - dat deze niet in één keer in de staat van baten en lasten verantwoord hoeft te worden. In dat geval vindt systematische toerekening plaats aan de periode waarin de subsidieactiviteiten worden verricht, afhankelijk van hoe de prestatie deels al is gerealiseerd in de desbetreffende periode. Uitgangspunt is dat toerekening aan de periode plaatsvindt op een manier die het beste inzicht geeft in de financiële positie per jaar. Nog niet toegerekende subsidiebaten zijn ‘overlopende passiva’ (nog te besteden subsidies).

Model G-2 subsidie – subsidies met bestedingsverplichting (geoormerkte subsidies)

Op deze subsidies rust een terugbetalingsverplichting als de subsidie niet binnen de subsidieperiode besteed wordt aan het doel waarvoor deze bestemd is. De realisatie van de subsidie is daarom afhankelijk van de vraag of de subsidie is besteed of niet. Hiervoor geldt dat baten verantwoord worden naar rato van de bestedingen aan de kostenkant (matchingprincipe). Deze geoormerkte subsidies worden verantwoord in het jaar dat deze besteed worden. Het niet bestede deel wordt via de kortlopende schulden doorgeschoven naar een volgend jaar. Op het moment dat de subsidieperiode verstreken is, wordt het niet bestede deel als schuld aan het ministerie van OCW opgenomen en toegelicht. Hierbij geldt dat, zolang het onzeker is of de onderwijsinstelling aan de subsidievoorwaarden kan voldoen, de gehele subsidie als verplichting moet worden verwerkt. Verantwoorden als bate in de staat van baten en lasten op basis van bestede middelen is namelijk pas aan de orde indien aan de subsidievoorwaarden kan worden voldaan.

Online voorlichtingsbijeenkomsten en vragenuurtjes voor het XBRL Onderwijsportaal

Met ingang van 8 maart jl. is de mogelijkheid beschikbaar om de rapportages voor de verantwoording over 2022 met het XBRL Onderwijsportaal aan te leveren. DUO biedt ondersteuning bij het gebruik van het portaal door middel van online voorlichtingsbijeenkomsten en vragenuurtjes.

In de voorlichtingsbijeenkomsten worden de wijzigingen in het XBRL Onderwijsportaal toegelicht. Vragen kunt u voorafgaand aan de online bijeenkomst indienen via xbrl@duo.nl. Ook kunt u live via de chat vragen stellen. Er wordt getracht zoveel mogelijk vragen te beantwoorden tijdens de bijeenkomst.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is het niet mogelijk om mondeling vragen te stellen.

De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op:

•          donderdag 13 april van 10:00 – 11:30 uur

•          dinsdag 16 mei van 10:00 – 11:30 uur

Daarnaast organiseert DUO twee online vragenuurtjes. In deze vragenuurtjes is het wel mogelijk om mondeling vragen te stellen. Ook kunt u via de chat vragen indienen. Vragen die bij de voorlichtingsbijeenkomsten en de vragenuurtjes niet aan de orde zijn gekomen, worden later van antwoorden voorzien, aan de FAQ toegevoegd en beschikbaar gesteld.

De vragenuurtjes vinden plaats op:

•          donderdag 8 juni van 10:00 – 11:30 uur

•          donderdag 15 juni van 10:00 – 11:30 uur

Dit is de Teams-link om deel te nemen aan de voorlichtingsbijeenkomsten en/of de vragenuurtjes. Deze Teams-link is voor alle bijeenkomsten en vragenuurtjes gelijk. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Q&A Webinar Digitale Jaarverslaggeving: alle ins en outs

Op woensdag 8 februari jl. vond het Webinar Digitale Jaarverslaggeving: alle ins en outs, een samenwerking tussen XBRL Nederland en het ministerie van onderwijs, cultuur & wetenschap, plaats.

Tijdens dit Webinar is door de deskundigen een Q&A gehouden met vooraf ingezonden vragen. Het hoog aantal vragen zorgde er echter voor dat deze niet allemaal live besproken konden worden. Daarom hebben we voor u de vragen met antwoorden nog eens op een rijtje gezet. U kunt dit document hier vinden.

Wilt u het Webinar (nog eens) terugkijken? De terugkijklink en de presentatie kunt u hier vinden. Op deze website kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief van XBRL NL.