TolkTalk

Deze TolkTalk informeert tolken, intermediairs en andere geïnteresseerden over de vernieuwde systematiek voor tolk- en vertaaldiensten in het JenV-domein. Deze systematiek richt zich op een efficiënte inzet en professionele inkoop van kwalitatief goede tolken binnen de overheid met oog voor de vakkundigheid van de beroepsgroep, de wensen vanuit de afnemers en ruimte voor innovatie.

Blijf op de hoogte via Bureau Wbtv

Het zal u niet ontgaan zijn dat we met een verandering bezig zijn als het gaat om de inzet van tolken binnen de Rijksoverheid. Het belangrijkste doel van deze verandering is dat de kwaliteit en integriteit van tolken gewaarborgd is en blijft. Eerder is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waar de gehele systematiek is toegelicht. De systematiek is ook in een AO in de Tweede Kamer aan de orde geweest.

Iedereen is benieuwd hoe de systematiek in de praktijk precies uitpakt en of de beoogde doelstellingen worden bereikt. Het is dus belangrijk dat als we de nieuwe systematiek implementeren, we deze vervolgens goed monitoren. Hiervoor ontwikkelen we een monitoringssystematiek die de werkwijze kan volgen, beoordelen en waar nodig kan bijsturen. In overleg met de beroepsverenigingen kijken we welke informatie structureel moet worden gemonitord om een goed beeld te krijgen over de werking. Laat u dus ook regelmatig door hen informeren over de voortgang. Verder zoeken we gezamenlijk naar goede manieren om van alle kanten signalen over de systematiek op te kunnen vangen. Zo werken we stap voor stap aan een gedegen inkoop en inzet van tolkdiensten.

Dit is de laatste TolkTalk die verstuurd wordt. Bureau Wbtv voorziet u verder van de nodige informatie over o.a. het Register beëdigde tolken en vertalers, updates van hun adviescommissies, de afnameplicht, permanente educatie, nieuwe toetsen en opleidingen, relevante onderzoeken en interessante congressen en studiedagen via (nieuws)berichten op de website en via nieuwsbrieven. Alle geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website van Bureau Wbtv.

Volop kansen door toenemende vraag naar registertolken

Overheidsorganisaties zullen in de nieuwe systematiek alleen die tolken inzetten die daadwerkelijk in het vernieuwde Rbtv staan. Naar verwachting kan rond eind mei alvast gestart worden met de voorinschrijving in het nieuwe register. Een officiële inschrijving in het Rbtv zorgt ervoor dat u zich onderscheidt van collega’s die niet in het Rbtv zijn ingeschreven: u wordt beëdigd, u bent makkelijk en breder inzetbaar, u heeft voorrang bij tolkopdrachten voor de overheid. Houd de website van Bureau Wbtv in de gaten voor de start van de voorinschrijving.

In de nieuwe situatie kunnen tolken zich inschrijven op taalvaardigheidsniveau C1 of B2. Voor de tolkvaardigheid van de tolken in het Rbtv gelden voor beide categorieën dezelfde voorwaarden. Ook moeten alle tolken minimaal een VOG-80 overleggen. In de nieuwe situatie zet de Rijksoverheid onverminderd in op de inzet van C1-tolken en legt dit waar van toepassing vast in de aanbestedingen. Bent u dus voor een talencombinatie al geregistreerd op C1-niveau dan betekent dit dat onverminderd of zelfs vaker om uw inzet wordt gevraagd. Ook organisaties die eerder niet verplicht waren tolken uit het register in te zetten, gaan dit nu wel doen. Dit proces wordt strak gemonitord.

Zelfstandigheid en professionaliteit

Tolken en vertalers die opdrachten verrichten voor de Rijksoverheid via de via aanbestedingen gecontracteerde intermediairs, ontvangen in ieder geval een minimumtarief. Intermediairs worden in hun contract gehouden aan het uitbetalen van dit minimumtarief. Verdere prijswerking vanuit de markt komt tot stand tussen intermediair en tolk/vertaler en hangt onder meer af van vraag en aanbod in een bepaalde taal en de kwalificaties van de desbetreffende tolk of vertaler.

Laat u informeren over de kansen en mogelijkheden bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, websites en bijeenkomsten van de diverse intermediairs en beroepsverenigingen.

Vooruitblik aanbestedingen

Om de werking van de nieuwe manier van het aanbesteden te toetsen zijn technische briefings gehouden met intermediairs. Een heel aantal marktpartijen is geïnformeerd over de beoogde werkwijze en gevraagd om hun input. Dit heeft ons tezamen met de signalen uit de beroepsgroep geholpen om de wijze waarop wij onze aanbestedingen inrichten goed aan te laten sluiten op de behoefte van de overheid en ontwikkeling van deze sector.

Op Tenderned is te vinden wanneer de aanbestedingen worden voorzien en komt uiteindelijk per aanbesteding een verwijzing te staan naar de aanbestedingstukken. Het opvragen van deze documenten is kosteloos.

#Staysafe

De coronacrisis zet ook de tolk- en vertaalsector onder druk. Getroffen tolken en vertalers kunnen in veel gevallen een beroep doen op de maatregelen die het kabinet voor ondernemers heeft gepresenteerd. Er is een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), waarvoor tolken en vertalers in aanmerking kunnen komen. En ook een Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), die onder voorwaarden een eenmalig bedrag van € 4.000,- bedraagt. Meer info over de maatregelen en de voorwaarden die hiervoor gelden is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen