Nieuwsbrief Kinderopvang

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief Kinderopvang van donderdag 20 oktober 2022 met daarin de volgende berichten:

Correct leveren van gegevens leidt tot minder terugvorderingen kinderopvangtoeslag

Het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag is een gezamenlijk programma waarin de dienst Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samenwerken. Doel is om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en daarmee het aantal (hoge) terugvorderingen van kinderopvangtoeslag terug te dringen. Eén van de verbetermaatregelen is dat kinderopvangorganisaties maandelijks gegevens leveren aan Toeslagen.

Kinderopvangorganisaties die gegevens leveren over het gebruik van kinderopvang, helpen bij het terugdringen van het aantal (hoge) terugvorderingen van kinderopvangtoeslag. Daarom zijn kinderopvangorganisaties sinds dit jaar verplicht om maandelijks gegevens te delen met Toeslagen over onder meer het aantal uren kinderopvang dat ouders afnemen.

Ouders op tijd waarschuwen

Bijna alle kinderopvangorganisaties leveren al gegevens. Dat is belangrijk, omdat Toeslagen de gegevens gebruikt om ouders te informeren als de aanvraag bij Toeslagen (sterk) afwijkt van de gegevens die Toeslagen van de kinderopvangorganisaties ontvangt. Als ouders bijvoorbeeld minder uren kinderopvang gebruiken dan gedacht, vergeten zij soms dit aan Toeslagen door te geven. Met de gegevens van kinderopvangorganisaties kan Toeslagen ouders op tijd waarschuwen als ze mogelijk te veel kinderopvangtoeslag ontvangen. Dat helpt ouders om hun voorschot tijdig aan te passen, waardoor zij de toeslag ontvangen waarop ze daadwerkelijk recht hebben.

Ondersteuning

Hoewel bijna alle kinderopvangorganisaties gegevens leveren aan Toeslagen, zijn dat niet altijd de juiste gegevens. Of ze zijn niet volledig. Daarom zijn er verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar voor kinderopvangorganisaties. Bijvoorbeeld de handleiding ‘Gegevensleveringen kinderopvang’. Instellingen die niet over het juiste softwarepakket beschikken, kunnen gebruikmaken van een Excel-sjabloon. In het gegevensportaal van de Belastingdienst staan nog meer ondersteunende documenten. Toeslagen is bereikbaar voor vragen via een contactformulier op het gegevensportaal, via mail: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl en telefonisch: 0800 02 270 65.

Handreiking gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

Onlangs is de 'Handreiking gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs’ gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. Deze handreiking geeft gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht in oplossingen voor knelpunten die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij het komen tot gezamenlijke huisvesting.

De handreiking is samengesteld door: VNG, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, PO-Raad, Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang/Kenniscentrum Ruimte-OK, OCW en SZW.

Bekijk hier de handreiking.

Herinnering: informatie ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO)

Van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 is de buitenschoolse opvang gesloten geweest, als maatregel tegen het coronavirus. Met dit bericht willen we u graag herinneren aan de ‘Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ die in het kader van deze sluiting is opgezet.

Wij hebben ouders op diverse manieren geïnformeerd over deze tegemoetkoming, onder andere via u. Het zou fijn zijn als ook u deze informatie nogmaals met ouders deelt. Het is belangrijk dat ouders tussen 1 oktober tot en met 1 december 2022 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming, als zij hiervoor in aanmerking komen (zie het bericht hieronder voor de voorwaarden).

Verklaring kinderopvang

Bij het indienen van een aanvraag hebben ouders uw medewerking nodig. Zij zullen u vragen om een Verklaring kinderopvang in te vullen en te ondertekenen. Dit moet voor ieder kind (of contract) apart. Vanaf 1 september 2022 staat deze verklaring op de SVB-website, inclusief uitleg aan u als houder.

Hieronder vindt u informatie die u kunt delen met uw ouders. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze aan ons mailen via: tegemoetkomingko@minszw.nl.

Als u kinderen van niet-Nederlandstalige ouders opvangt, kunt u de informatie op de Engelstalige webpagina van SVB aan ouders geven.

Wij danken u bij voorbaat voor de moeite die u neemt om het bericht met de ouders te delen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen die er recht op heeft, de tegemoetkoming ontvangt.

Het bericht dat u kunt delen met de ouders:

Belangrijk bericht voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of bijdrage van gemeente

1 oktober t/m 1 december 2022: Tegemoetkoming aanvragen bij SVB voor derde coronasluiting buitenschoolse opvang (21 december 2021 t/m 9 januari 2022).

Maakt u gebruik van buitenschoolse opvang (bso)? Krijgt u daarvoor geen kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente? En heeft u uw rekeningen van de bso tijdens de coronasluiting van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 volledig doorbetaald? Dan kunt u vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 bij de SVB de ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) aanvragen.

Vanaf 1 oktober kunt u op website van de SVB in Mijn SVB de tegemoetkoming aanvragen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de rekeningen die u betaalde voor de bso tijdens de derde sluitingsperiode van de bso van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Bij de aanvraag levert u de betaalde rekeningen van de bso aan en een Verklaring kinderopvang, die u moet laten ondertekenen door de BSO. Deze verklaring is vanaf 1 september op de website van de SVB te vinden.

Besluit en uitbetaling

De SVB besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag over de tegemoetkoming. Daarna krijgt u deze uitbetaald als u aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie over de aanvraag vindt u op de site van de SVB.

U heeft geen recht op een TTKZO-tegemoetkoming:

  • voor uren bso waarvoor een gemeentelijke financiering bestaat (bijvoorbeeld een sociaal medische indicatie, SMI);
  • voor uren bso in het kader van noodopvang;
  • als u over de periode van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 recht heeft (gehad) op een tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag (TTKO).

Meer informatie over de verschillende tegemoetkomingsregelingen voor de kinderopvang, vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Challenge om gastouders meer met elkaar in contact te brengen

Hoe brengen we gastouders met elkaar in contact, om zo hun professionele ontwikkeling te bevorderen? Met deze uitdaging gaat het ministerie van SZW in samenwerking met een startup de komende tijd aan de slag. Dat doen ze via een challenge binnen het Startup in Residence-programma: een initiatief dat zich richt op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door startups en overheden samen te brengen.

Startups uitgedaagd

Omdat gastouders geen directe collega’s hebben kunnen zij minder makkelijk sparren met iemand over hun werk.  De challenge is erop gericht hier oplossingen voor te vinden. Startups worden uitgedaagd om met goede ideeën te komen voor het verbeteren van de kwaliteit die gastouders leveren, door hen vaker in contact te brengen met andere gastouders. Daarbij is het doel dat de oplossingen ook echt in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Voor deze challenge is het nodig dat de startups in de huid van gastouders kruipen, zodat zij vanuit hun behoeften en wensen gaan denken. De bedenkers van de beste ideeën maken kans om - met financiële ondersteuning - een pilot of prototype te realiseren, gericht op kwaliteitsverbetering binnen de gastouderopvang.

Lees hier meer over de challenge.

Flyer vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang

De Inspectie van het Onderwijs heeft in de flyer ‘Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang: een luisterend oor en een goed advies’ informatie beschreven over de meld-, overleg- en aangifteplicht die geldt in de kinderopvang en in het onderwijs. In de flyer is omschreven in welke gevallen houders onverwijld (direct) contact moeten opnemen met de vertrouwensinspecteur. Dit onverwijlde contactmoment is op grond van de Wet kinderopvang een plicht die valt onder de meld-, overleg- en aangifteplicht.

De meld-, overleg- en aangifteplicht treedt in werking als er mogelijk sprake is van seksueel geweld of mishandeling van kinderen in de kinderopvang. De flyers zijn bestemd voor houders en locatiemanagers en kunnen ook worden verspreid onder gastouders, pedagogisch medewerkers, stagiairs en vrijwilligers in de kinderopvang.

Lees en download hier de flyer.