Nieuwsbrief Kinderopvang

NIEUWSFLITS 4 november 2022: Graag wijzen wij u op de onderstaande onderwerpen.

Internetconsultatie wijziging drie-uursregeling en vaste-gezichtencriterium kinderopvang

Het kabinet wil het Besluit kwaliteit kinderopvang versoepelen en start daarom een internetconsultatie: iedereen die dat wil kan tot en met 20 november 2022 reageren op de voorgenomen wijzigingen. De versoepeling gaat over de drie-uursregeling en het vaste-gezichtencriterium. De huidige regels knellen in de praktijk, vooral in combinatie met de huidige personeelskrapte en werkdruk. Na nauwe samenspraak met sectorpartijen in de kinderopvang, doet het kabinet een voorstel voor aanpassing van deze twee eisen.

Wijzigingen Drie-uursregeling

  • De huidige eis dat kinderopvangvoorzieningen maximaal drie uur per dag mogen afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR) blijft ongewijzigd. Daarbij hoeft in het pedagogisch beleidsplan niet meer vooraf vastgelegd te worden op welke exacte tijdstippen afwijking plaatsvindt. Hierdoor krijgen kindercentra meer ruimte om mee te bewegen met de dagelijkse praktijk.
  • In het pedagogisch beleidsplan worden voortaan de reguliere personeelsdiensten en de kaders voor de drie-uursregeling beschreven (hoe gaat de houder om met groepsindeling en de personeelsinzet, in welke situaties wordt van de BKR afgeweken en hoe wordt aandacht besteed aan de behoeften van het kind als er minder beroepskrachten worden ingezet?).
  • Daarnaast moeten houders van kindercentra actuele roosters van beroepskrachten (inclusief pauzetijden) en presentielijsten van kinderen (inclusief aankomst- en vertrektijd) kunnen overleggen. De toezichthouder kan daarmee toetsen of een houder maximaal drie uur per dag afwijkt van de BKR.

Wijzigingen Vaste-gezichtencriterium

  • Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van de stamgroep, krijgt ieder kind een aantal ‘vaste gezichten’ toegewezen. Op alle dagen dat een kind aanwezig is, moet ook één van de vaste gezichten aanwezig zijn.
  • In het besluit krijgen houders van kindercentra de mogelijkheid om tijdelijk te kunnen afwijken van het vaste-gezichtencriterium. Bijvoorbeeld in periodes van ziekte, verlof of bij vakantie van één of meerdere vaste gezichten. Daardoor kan in die periodes een andere beroepskracht ingezet worden dan een vast gezicht.
  • Bij de afwijkingsmogelijkheid geldt wel een aantal voorwaarden, die als doel hebben om de emotionele veiligheid en stabiliteit voor het kind te borgen.

Reageer tot en met 20 november 2022 op de internetconsultatie

De wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang staat nu online voor de openbare internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan hier reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven.

Doe mee aan het onderzoek bedrijfsvoering en financiële administratie kinderopvangorganisaties

Kinderopvangorganisaties hebben op dinsdag 1 november 2022 een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête over hun bedrijfsvoering en financiële administratie. Het doel: inzicht krijgen in knelpunten en ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld als het gaat om de maandelijkse gegevenslevering. Onderzoeksbureau Regioplan voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Om beleid te maken voor de kinderopvang is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties deze enquête invullen! De enquête sluit op 17 november 2022.

Geen enquête ontvangen? Laat dan hier uw gegevens achter.