Nieuwsbrief Kinderopvang

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief Kinderopvang van 28 februari 2022 met daarin de volgende berichten:

Nieuwe versie protocol kinderopvang – 25 februari 2022

Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari kondigde het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aan die vrijdag 25 februari ingaan. Het RIVM heeft deze wijzigingen uitgewerkt. Het ministerie van SZW en de branchepartijen hebben deze vervolgens vertaald in het protocol Kinderopvang en corona.

Het nieuwe protocol is aanzienlijk uitgedund en heeft een nieuwe vormgeving gekregen. In het protocol zelf staat op welke plekken de wijzigingen staan. Er is dus geen versie met gele arcering meer.

De belangrijkste wijziging in deze nieuwe versie zijn:

  • De 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Dat geldt ook voor de looproutes en dergelijke. Hoewel de maatregel komt te vervallen, blijft het advies om elkaar wel de ruimte te blijven geven.

Ouders

Ouders zijn weer welkom in de locaties en op de groep. Het is echter aan de organisaties hoe zij dit willen invullen en hoe zij hierover afspraken maken met de ouders. Een organisatie kan dus ook anders besluiten.

Zwanger

Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft gelden. Dit betekent nog steeds dat we adviseren om voor zwangere medewerkers andere, passende werkzaamheden te organiseren.

Taxivervoer

In het openbaar vervoer blijft de mondkapjesplicht van kracht. Dit geldt ook voor het halen en brengen naar kinderopvang en schoollocaties met taxivervoer. Download hier de visual van de Rijksoverheid met alle aanpassingen in de komende dagen/weken.

Onderzoek Gastouderopvang in Beeld 2022

De komende periode voert het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek uit binnen de gastouderopvang. We willen namelijk graag beter weten hoe gastouders en gastouderbureaus werken en wat hun ervaringen zijn. Ook zijn we benieuwd naar de ervaringen op dit vlak van vraagouders die van de gastouderopvang gebruikmaken. We hopen van harte op uw deelname!

Het ministerie denkt na over verbeteringen in het gastouderopvangbeleid. Om die verbeteringen zo goed mogelijk bij de dagelijkse praktijk van gastouders, gastouderbureaus en ouders te laten passen, brengt het Kohnstamm Instituut die praktijk zo goed mogelijk in beeld.

Alle gastouderbureaus (per mail) en een groot aantal gastouders (per post) krijgen een brief met daarin een link en QR-code naar een online vragenlijst toegestuurd, met ook de vraag om een bijgevoegde brief te delen met vraagouders. We vragen iedereen die een link naar de vragenlijst krijgt toegestuurd van harte deze in te vullen. De vragenlijst is anoniem; de onderzoekers gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Alvast veel dank dat u meedoet!

In 2014 voerde het Kohnstamm Instituut een vergelijkbaar onderzoek uit binnen de gastouderopvang. Via deze link vindt u het rapport van dat onderzoek: Gastouders in beeld | Kohnstamm Instituut.

Wijzigingen Wet kinderopvang: gecombineerde oudercommissie en toezicht gastouders

Afgelopen week startte de openbare internetconsultatie voor de Verzamelwet SZW 2023. De Verzamelwet is een jaarlijkse wetswijziging waarmee verschillende kleinere aanpassingen plaatsvinden in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Iedereen die dat wil, kan de komende weken (tot 30 maart) reageren op de inhoud van het conceptwetsvoorstel.

Voor de kinderopvang gaat het dit jaar om twee wijzigingen:

1. Creëren van de mogelijkheid voor een gecombineerde oudercommissie.

2. Wettelijk verankeren van de nieuwe toezichtnorm voor gastouderopvang.

Gecombineerde oudercommissie

Een houder van een kindercentrum is verplicht om een oudercommissie in te stellen voor ieder kindercentrum (artikel 1.58 Wet kinderopvang). Soms bieden houders op dezelfde locatie dagopvang en buitenschoolse opvang aan. Formeel zijn dat twee verschillende voorzieningen en dus twee verschillende kindercentra. In de praktijk kan dit echter worden ervaren als één opvanglocatie en is er soms behoefte om een gecombineerde oudercommissie in te stellen. Op sommige locaties is dit al het geval.

Op basis van de huidige bepalingen in de Wet kinderopvang is het niet altijd duidelijk of deze situatie is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. De Verzamelwet SZW 2023 maakt expliciet duidelijk dat een gecombineerde oudercommissie is toegestaan bij dagopvang en bso op één locatie. Een belangrijke voorwaarde is dat in de gecombineerde oudercommissie ouders met kinderen uit beide opvangsoorten zijn vertegenwoordigd. Ook wordt geregeld dat ouders met kinderen op de ene opvangsoort geen besluit over de andere opvangsoort kunnen nemen.

Toezichtnorm gastouderopvang

Vorig jaar heeft het kabinet besloten om gemeenten per 2022 extra geld beschikbaar te stellen voor het toezicht op de gastouderopvang. Dit maakt het mogelijk gastouders vaker te inspecteren en daarmee de kwaliteit van de gastouderopvang beter te borgen.

Met VNG en GGD GHOR zijn afspraken gemaakt over de nieuwe toezichtfrequentie. Voorheen was de steekproef van gastouders die geïnspecteerd worden minimaal 5% per jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten en de GGD’en vinden het noodzakelijk dat gemeenten de steekproef van gastouders die zij bezoeken vergroten naar minimaal 50% per jaar. Om te garanderen dat iedere gastouder regelmatig een inspectie krijgt, gaan we uit van een minimale frequentie van eens in de drie jaar.

De VNG en GGD GHOR Nederland hebben in afstemming met SZW en de Inspectie van het Onderwijs een gezamenlijk advies uitgebracht aan gemeenten en GGD’en over hoe zij een intensiever toezicht op de gastouderopvang kunnen invullen. Zoals we al eerder meldden, komt deze nieuwe toezichtnorm nu ook in de Wet kinderopvang te staan. Zodra de wetswijziging is ingevoerd, kan de Inspectie van het Onderwijs als interbestuurlijk toezichthouder gemeenten formeel eraan houden.

In de Verzamelwet staat overigens niet waar de extra middelen voor het toezicht vandaan komen. In de Begroting SZW 2022 is al bepaald dat de dekking uit de kinderopvangtoeslag komt. De wijze waarop dat gebeurt, staat in het Besluit kinderopvangtoeslag 2023. Ook de internetconsultatie voor het Besluit kinderopvangtoeslag 2023 vindt op dit moment plaats.

De kwaliteit van gastouderopvang is gemiddeld genomen goed, maar kent grote uitschieters naar boven én naar beneden. De intensivering van het toezicht is de eerste concrete maatregel om de kwaliteit van de gastouderopvang beter te waarborgen. Het kabinet verkent welke verbetermaatregelen er verder nodig zijn, gericht op verdere professionalisering van de gastouderopvang, het verbeteren van de begeleiding door gastouderbureaus en het versterken van het toezicht.

Reageer tot 30 maart op de internetconsultatie

Het ontwerp van de Verzamelwet SZW 2023 staat nu online voor de openbare internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn mening over het voorstel geven. Daarnaast vragen we organisaties die een rol hebben in toezicht en uitvoering van de wetgeving om een uitvoeringstoets.

Na sluiting van de reactietermijn wordt alle input gewogen en verwerkt in het concept wetsvoorstel. Vervolgens vragen we de Raad van State om een advies, voordat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat.

De openbare internetconsultatie staat hier: Overheid.nl | Consultatie Verzamelwet SZW 2023 (internetconsultatie.nl).

Kinderopvangtoeslag niet meer afhankelijk van gewerkte uren

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2023 niet meer af van het aantal gewerkte uren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat deze voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag los via het Besluit kinderopvangtoeslag 2023 (hierna ‘het Besluit’) . Het Besluit is op 22 februari online gepubliceerd ter consultatie. Het loslaten van de koppeling gewerkte uren is een van maatregelen die in het coalitieakkoord is afgesproken.

Tot nu toe is de hoogte van kinderopvangtoeslag ook mede afhankelijk van het aantal uren van de ouder die het minste werkt. De koppeling aan de gewerkte uren is voor veel ouders ingewikkeld. Vooral voor ouders die onregelmatige werken is het lastig in te schatten hoeveel uren per maand ze werken, zoals ondernemers. Hierdoor kunnen ouders te maken krijgen met hoge terugbetalingen. Ook kan dit arbeidsdeelname belemmeren. Het kabinet neemt deze belemmering weg, zodat het voor ouders met jonge kinderen gemakkelijker wordt om te werken.

Indexatie uurprijzen

Het Besluit regelt ook de indexatie van de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag. Indexatie voorkomt negatieve inkomenseffecten voor ouders door loon- en prijsstijgingen.

Bekostiging intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang

Het Besluit regelt verder de kosten van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang. Het kabinet gaf eerder aan het toezicht te willen intensiveren om de kwaliteit van de gastouderopvang beter te kunnen garanderen. Gemeenten kunnen door het extra geld de frequentie en reikwijdte van het toezicht onder gastouders vergroten. Door de intensivering van toezicht en handhaving stijgen de structurele uitgaven aan de kinderopvangtoeslag met 6,4 miljoen euro.

Ouders die van de gastouderopvang gebruikmaken, betalen de kosten hiervan. Zij profiteren immers ook van de beter beschermde kwaliteit. De maximum uurprijs voor de gastouderopvang wordt verlaagd met 0,15 eurocent.

Wilt u meedenken over deze onderwerpen? Reageer dan tot en met 22 maart 2022 op de internetconsultatie Besluit kinderopvangtoeslag 2023.

Versterken kwaliteit Groene Kinderdagopvang

In opdracht van het ministerie van SZW is onlangs binnen het ZonMw-programma Kwaliteit Kinderopvang het onderzoek “Versterken van de kwaliteit Groene Kinderdagopvang door doelgericht gebruik van de natuur als pedagogische ruimte” afgerond.

In dit onderzoek is inzicht verkregen in het gebruik van de groene buitenruimte in de kinderopvang. Via bijeenkomsten en opdrachten kregen medewerkers handvaten om deze ruimte en de eigen opvoedkundige vaardigheden zo goed mogelijk te gebruiken.

Dit is het vierde interview dat we publiceren in een reeks van afgeronde projecten van het programma Kwaliteit Kinderopvang. U leest hier meer over het interview en over de resultaten van het onderzoek.

Wijzigingen in uw kinderopvangtoeslaggegevens? Geef deze uiterlijk 30 april 2022 door

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO)

De buitenschoolse opvang was van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 gesloten. Had u tijdens deze periode kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang én heeft u uw eigen bijdrage doorbetaald? Dan ontvangt u medio juni 2022 automatisch een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op uw rekening.

Kreeg u tijdens de eerste en/of tweede sluitingsperiode te weinig tegemoetkoming? Dan ontvangt u in juli automatisch een aanvullende tegemoetkoming van de SVB op uw rekening. Zodra de precieze betaaldata bekend zijn, leest u dit op onze website.

Houd uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen actueel

Is uw persoonlijke of kinderopvangsituatie voor de jaren 2021 en 2022 gewijzigd? Geef dan uw wijzigingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 april 2022, door via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

Dit is belangrijk, want de Belastingdienst/Toeslagen berekent de tegemoetkomingen op basis van de op 1 mei 2022 bekende kinderopvangtoeslaggegevens

In bijgevoegde Kamerbrief leest u meer over de regelingen.

Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO)

Heeft u tijdens de derde sluitingsperiode gebruikgemaakt van de buitenschoolse opvang en de eigen bijdrage doorbetaald en betaalt u de rekening zelf? Dan kunt u bij de SVB een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Zodra de precieze aanvraagdatum bekend is, leest u dit op onze website.

Gemeentelijke tegemoetkoming

Heeft u gedurende de derde sluitingsperiode gebruikgemaakt van de buitenschoolse en de eigen bijdrage doorbetaald? En ontvangt u een tegemoetkoming via de gemeente of betaalt u de rekening zelf? Dan kunt u voor de tegemoetkoming terecht bij uw gemeente.