Nieuwsbrief Kinderopvang

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief Kinderopvang van 29 april 2022 met daarin de volgende berichten:

Commissiedebat Kinderopvang 21 april 2022

De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) debatteerde op 21 april over de kinderopvang. Hoofdthema was de herziening van het kinderopvangstelsel, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord.

Belangrijk bespreekpunt was het besluitvormingsproces en de planning voor de invoering van een nieuw stelsel. Ook wisselde de commissie van gedachten over het effect van een vergoeding van 95% voor mensen met lage inkomens. Commissieleden hadden vragen over de uurtarieven in de kinderopvang en over de arbeidseis die in het nieuwe stelsel gehandhaafd blijft.

Verder besprak de commissie winst en private equity (privaat vermogen) in de kinderopvang. De minister kondigde een onderzoek aan naar de financieringsvormen in de kinderopvang en naar de effecten (en voor- en nadelen) van bijvoorbeeld een winstbeperking of tariefregulering. Dit kon op brede instemming rekenen. Een aantal partijen liet weten private equity en/of het maken van winst in de kinderopvang te willen verbieden. Ook besteedde de commissie aandacht aan de informatiepositie en betrokkenheid van ouders en personeel.

Derde hoofdthema was het personeelstekort in de kinderopvang. De minister kreeg vragen over kwesties die hoofdzakelijk bij de sociale partners liggen, bijvoorbeeld over de arbeidsvoorwaarden in de kinderopvang en de (te strikte) kwalificatie-eisen voor zijinstromers. De minister werd gevraagd werk te maken van combinatiebanen en het verhogen van de deeltijdfactor. Ook was er discussie over de versoepelende maatregelen die het kabinet afgelopen najaar aankondigde. Partijen uitten hun zorg over mogelijk negatieve effecten op de kwaliteit van de kinderopvang.

Tot slot kwamen nog andere onderwerpen langs. Enkele commissieleden wilden van de minister weten hoe zij aankeek tegen, en wat zij wilde doen aan, de (vermeende) ‘verschoolsing’ van de kinderopvang. (Dit naar aanleiding van een publicatie van Brancheorganisatie Kinderopvang.) Daarnaast kwam het bestaansrecht van ouderparticipatiecrèches aan de orde, en daarnaast de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang en de verschillen tussen beide sectoren - bijvoorbeeld rond toezicht en VOG-procedures - en toegankelijke opvang voor kinderen met een beperking.

Protocol Kinderopvang & COVID-19 vervalt per 25 april

Het kabinet heeft het grootste deel van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden daarmee geen specifieke maatregelen meer. Het protocol Kinderopvang & COVID-19 komt daarom per 25-4-2022  te vervallen. Mocht het virus weer oplaaien, zodat het kabinet nieuwe maatregelen aankondigt, dan kan het protocol weer geactiveerd worden.

In het informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 vindt u verwijzingen naar websites met meer informatie over de algemene coronamaatregelen die gelden, maar ook met overige relevante informatie gerelateerd aan de kinderopvang en COVID-19.

Wijziging quarantaineadvies

Ben je in nauw contact  geweest met iemand die corona heeft, dan hoef je niet meer thuis te blijven. Wel geldt het advies om contact met ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid te vermijden. Doe dit tot 10 dagen na het laatste nauwe contact met iemand met corona. Krijg je zelf klachten die op corona kunnen wijzen? Test jezelf dan zo snel mogelijk.

Bij een positieve testuitslag geldt nog steeds, dat je minimaal 5 dagen in isolatie gaat.

Zwangeren

Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft vooralsnog gelden. Dit betekent dat voor zwangere medewerkers vanaf het derde trimester van hun zwangerschap andere, passende werkzaamheden georganiseerd moeten worden.

Coronategemoetkomingen Kinderopvang

Hieronder treft u een bericht aan over de corona tegemoetkomingsregelingen kinderopvang met daarbij het vriendelijke verzoek deze informatie te delen met ouders. Via verschillende kanalen informeren we ouders over deze regelingen, waaronder via u.

Met dit bericht willen we ouders informeren over de tijdelijke tegemoetkomingsregeling zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Het is belangrijk dat personen die de kosten van kinderopvang zelf dragen in het najaar van 2022 een aanvraag indienen voor deze tegemoetkoming. Ook wijzen we op de mogelijkheid voor een gemeentelijke tegemoetkoming. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u deze stellen via tegemoetkomingko@minszw.nl.

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling zonder overheidsvergoeding (TTKZO)

Najaar 2022 aanvraag indienen voor TTKZO bij de SVB
Hebt u gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang en de factuur volledig zelf betaald (zonder recht op kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie)? Dan kunt u recht krijgen op de tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding (TTKZO). U kunt de tegemoetkoming in het najaar van 2022 bij de SVB aanvragen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Gemeentelijke tegemoetkoming

Hebt u gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang via de gemeentelijke regeling sociaal medische indicatie (SMI) en uw eigen bijdrage doorbetaald? Dan kunt u voor de tegemoetkoming van uw eigen bijdrage terecht bij uw gemeente.

Update onderzoeken programma Kwaliteit Kinderopvang ZonMw

In opdracht van het Ministerie van SZW is het onderzoek ‘Professionaliseren op spelbegeleiding door dialogische gesprekken’ onlangs afgerond. Dit onderzoek liep binnen het ZonMw-programma Kwaliteit Kinderopvang en vergeleek twee vormen van professionalisering van pedagogisch medewerkers (pm’ers), gericht op het voeren van dialogische gesprekken in spel met 2- tot 4-jarigen. Een trainingsvariant en een netwerkvariant.

U kunt hier meer lezen over het interview en de resultaten van het project ‘Professionaliseren op spelbegeleiding door dialogische gesprekken’.

Ook is recent het onderzoek ‘Een veilige basis: Een effectstudie naar VIPP-Babyopvang’, ook onderdeel van het ZonMw-programma Kwaliteit Kinderopvang, afgerond in opdracht van het Ministerie van SZW.

De start in de kinderopvang van baby’s en de terugkeer naar het kinderdagverblijf van kinderen na een lange onderbreking (bijvoorbeeld door corona) kan stressvol zijn, zowel voor kinderen als ouders. In de projecten ‘Thuis in de opvang’ en ‘Terug naar de opvang’ is onderzoek gedaan naar de ervaringen van kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers tijdens dit soort periodes.

U kunt hier meer lezen over het interview en over de resultaten van het project