Nieuwsbrief Kinderopvang

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief Kinderopvang van donderdag 15 februari 2024 met daarin de volgende berichten:

Online consultatie nieuwe subsidieregeling groepshulpen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een tijdelijke subsidieregeling voor groepshulpen uitgewerkt. Deze regeling biedt kinderopvangorganisaties een tegemoetkoming in de loonkosten wanneer zij groepshulpen inzetten en doorontwikkeling bieden. Via een online consultatie kunnen geïnteresseerden tot en met woensdag 6 maart 2024 reageren op de subsidieregeling.

De subsidieregeling sluit aan op het Ontwikkelpad Kinderopvang, dat de stapsgewijze ontwikkeling van huidige en potentiële groepshulpen ondersteunt. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden van de subsidie vindt u in dit nieuwsbericht.

Ga naar de online consultatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2023 op nieuwe webpagina Rijksoverheid.nl

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) monitort elk kwartaal de ontwikkelingen in tarieven en het gebruik van kinderopvang, en arbeidsparticipatie door ouders. SZW publiceert deze gegevens altijd op Rijksoverheid.nl. Voortaan staan de gegevens op een nieuwe webpagina. Daar vindt u de laatste kwartaalrapportage én alle voorgaande kwartaalrapportages tot 2020. Ook ziet u er de meerjarige ontwikkeling, uitgebeeld in grafieken.


Rapportage derde kwartaal

Onlangs is de rapportage over het derde kwartaal van 2023 gepubliceerd. Deze rapportage laat - vergeleken met dezelfde periode in 2022 - zien dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang is gestegen (+19.000), net als het aantal uur kinderopvang per kind per maand (+0,3 uur). Ook de netto arbeidsparticipatie van vrouwen (+0,8 procentpunt) en mannen (+0,9 procentpunt) ging omhoog. Het aantal gewerkte uren door zowel mannen als vrouwen blijft nagenoeg gelijk. In het derde kwartaal van 2023 steeg ook het aantal dagopvang- (+32 locaties) en BSO-locaties (+86 locaties). Het aantal gastouderlocaties daalde juist (-714 locaties).

De werkelijke uurtarieven in de kinderopvang liggen gemiddeld boven de maximum uurprijzen. In het derde kwartaal van 2023 nam dit verschil toe ten opzichte van het tweede kwartaal (in alle opvangvormen met ongeveer 0,5 procent). Wel is het verschil tussen de werkelijke uurtarieven en de maximum uurprijzen kleiner dan in 2022.

De volledige rapportage van het derde kwartaal van 2023 met gedetailleerde overzichten kunt u hier bekijken.

Kwartaalrapportages kinderopvang

Kwaliteitseisen buitenschoolse opvang en vaste gezichten veranderen

Met ingang van 1 juli 2024 veranderen de kwaliteitseisen voor de kinderopvang op een aantal punten. We streven ernaar om de wijzigingen op 1 april 2024 te publiceren. In deze nieuwsbrief informeren wij u alvast in grote lijnen over de wijzigingen. Zodra de wijzigingen gepubliceerd zijn, laten we dat weten in een volgende nieuwsbrief.


Wijzigingen

Op de dagopvang wijzigt het vaste-gezichtencriterium

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van de stamgroep, krijgt een kind een aantal vaste gezichten (vaste beroepskrachten) toegewezen. Op iedere dag dat het kind aanwezig is, moet ook een van de vaste gezichten aanwezig zijn. In het vaste-gezichtencriterium verandert het volgende:

  • Houders krijgen de mogelijkheid om een beroepskracht-in-opleiding als vast gezicht (vaste beroepskracht) aan kinderen toe te wijzen. Deze wijziging geeft houders meer mogelijkheden om een sluitend rooster te maken.
  • Bij deze mogelijkheid gelden voorwaarden, waaronder een begeleidingsplan. De voorwaarden hebben als doel dat sprake blijft van verantwoorde kinderopvang en dat de werkdruk van beroepskrachten niet hoger wordt.


Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang zijn er drie wijzigingen

  • De beroepskracht-kindratio (bkr) wordt berekend op het niveau van het kindercentrum in plaats van op groepsniveau. Hiermee is het aantal beroepskrachten binnen het kindercentrum gebaseerd op het totaal aantal kinderen binnen het kindercentrum en niet op het aantal kinderen binnen de basisgroep. Er geldt een maximale groepsgrootte van 30 kinderen. Deze wijziging geeft de houder meer ruimte om een kind in te delen in een basisgroep die past bij de behoeften en de ontwikkeling van het kind. Houders kunnen binnenkort in de rekentool 1ratio terecht voor ondersteuning bij het berekenen van de bkr. In de volgende nieuwsbrief delen we de link naar deze rekentool.
  • Houders hoeven kindercentrum-overstijgende opvang op schoolvrije dagen niet meer in de overeenkomst met de ouder vast te leggen. De houder krijgt door deze wijziging meer ruimte om kindercentra samen te voegen tijdens schoolvrije dagen, wat minder administratieve lasten geeft.
  • Anders-gekwalificeerde beroepskrachten kunnen formatief worden ingezet. Dit zijn personen die, door een andere beroepsachtergrond, hun talent of expertise kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Denk aan beroepsachtergronden in natuurbeleving, muziek, techniek, sport of theater. De inzet van anders-gekwalificeerde beroepskrachten draagt bij aan een rijk activiteitenaanbod. En daarmee aan het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. Hun inzet kan ook bijdragen aan het verminderen van werkdruk en een antwoord zijn op de arbeidsmarktkrapte.


Bij deze wijzigingen gelden voorwaarden. Bijvoorbeeld: een anders-gekwalificeerde beroepskracht moet voor aanvang van de werkzaamheden een pedagogische module volgen. De voorwaarden hebben als doel dat sprake blijft van verantwoorde kinderopvang en dat de wijzigingen de ontwikkeling van het kind ten goede komen.

Meertalige kinderopvang mogelijk per 1 februari 2024

Kinderopvangcentra mogen vanaf 1 februari 2024 meertalige dagopvang aanbieden. Meertalige buitenschoolse opvang mag al langer worden aangeboden. Bij meertalige kinderopvang mag de voertaal per dag – naast het Nederlands – hooguit 50 procent van de openingstijd Duits, Engels of Frans zijn.

Houders kunnen dit op verschillende manieren vormgeven. Bijvoorbeeld door altijd bepaalde dagdelen of activiteiten in één van de drie andere voertalen aan te bieden. Of doordat één beroepskracht op de groep consequent de ene voertaal spreekt en een andere beroepskracht de andere voertaal. Zo worden dagelijks beide talen aangeboden.

Binnenkort vindt u op Rijksoverheid.nl een overzicht van de eisen die gelden voor meertalige kinderopvang. In een volgende nieuwsbrief delen we een link naar de betreffende informatie. Die gaat ook in op de wijzigingen ten opzichte van de eisen die vóór 1 februari 2024 golden voor meertalige buitenschoolse opvang, en ten opzichte van het experiment meertalige dagopvang.


Meer informatie

Meer informatie over de voordelen en de inrichting van een meertalig aanbod in de kinderopvang vindt u:


Meer uitleg over de eisen in wet- en regelgeving vindt u hier:

Meertalige kinderopvang

Oproep: Let op het ontkoppelen in het Personenregister kinderopvang

Wie werkt, woont of structureel aanwezig is op een adres waar kinderen worden opgevangen, moet zijn ingeschreven in het Personenregister kinderopvang (PRK) én gekoppeld zijn aan de houder van het betreffende kindercentrum of gastouderbureau. Het is belangrijk om te weten wanneer deze koppeling beëindigd moet worden.


Wanneer ontkoppelen?

Zodra iemand niet meer in de kinderopvang werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen - of om een andere reden niet meer gekoppeld hoeft te zijn - moet de houder de koppeling beëindigen. Dat staat in het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang (artikel 15, tweede lid). De houder verbreekt de koppeling in het PRK. Dit voorkomt dat houders, als gevolg van de continue screening kinderopvang, signalen over iemand krijgen die al ontkoppeld had moeten zijn.


Waarom is dit belangrijk?

Houders laten het ontkoppelen regelmatig na. Dit is onwenselijk in verband met de privacygevoelige gegevens van de personen waar het over gaat.


Opschonen van het PRK

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verzoekt daarom alle houders om het PRK op te schonen. En om in de toekomst koppelingen zo snel mogelijk te beëindigen wanneer dat nodig is.


Uitschrijven uit het PRK

Nadat de koppeling is verbroken kan iemand zich uitschrijven uit het PRK. Na de uitschrijving wordt de continue screening beëindigd. Personen maken zelf de keuze om zich uit te schrijven uit het PRK of zij worden na 4 maanden automatisch uitgeschreven.


Meer weten?

Meer informatie over het koppelen en ontkoppelen van personen vindt u op de website van DUO en in het nieuwsbericht Voorkom onterecht continu screenen op de website van DUO.