Woo-verzoek indienen bij het ministerie van AZ

Via een Woo-verzoek vraagt u een ministerie overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. 

Eisen Woo-verzoek

Iedereen mag bij het ministerie Algemene Zaken (AZ) een Woo-verzoek indienen. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar het ministerie over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Het ministerie kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. U vindt de Woo-besluiten voor het ministerie van Algemene Zaken op deze website zodra deze zijn gepubliceerd. 

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

Emailadres

woo@minaz.nl

Postadres

Ministerie van Algemene Zaken
Minister-president
Postbus 20001
2500 EA  Den Haag