Tegemoetkomingsbeleid FSV vastgesteld door kabinet

Mensen die daadwerkelijk schade hebben geleden door een registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) maken aanspraak op een tegemoetkoming. Het gaat daarbij ondermeer om mensen die door een registratie in FSV schuldhulpverlening zijn misgelopen of waarbij het risico bestaat dat er bij de aangifte niet op fiscale kenmerken is geselecteerd. Het enkele feit dat iemand in FSV stond leidt niet tot een tegemoetkoming. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op voorspraak van staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst), mede na een debat over de contouren van het beleid met de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Van Rij: “Burgers en ondernemers moeten kunnen vertrouwen op een juiste selectie van de aangifte en behandeling van fraudesignalen. Dat dit in het verleden rond FSV niet overal goed is gegaan is pijnlijk. We moeten hiervan leren, de fraudeaanpak verbeteren en herstel bieden waar nodig. Dat laatste doen we nu door mensen die daadwerkelijk schade door FSV hebben geleden tegemoet te komen. Na alle onderzoeken en harde conclusies kunnen we hiermee weer vooruit gaan kijken.”

Groepen tegemoetkomen

Het kabinet onderscheidt in het tegemoetkomingsbeleid verschillende groepen:

  1. Mensen waarbij het risico bestaat dat in het aangifteproces rond zorgkosten en giften niet geselecteerd is op fiscale kenmerken. Wanneer de Belastingdienst actie heeft ondernomen, in de vorm van het doorvoeren van een correctie op de aangifte van de betreffende belastingplichtige, dan wordt dit teruggedraaid. De aangifte had immers niet geselecteerd mogen worden voor controle. Dit speelt vermoedelijk voor circa 5.000 aangiften. Het herstel vindt plaats in 2023 en 2024, er is 10 tot 20 miljoen euro voor gereserveerd.
  1. Mensen waarbij bijzondere of strafrechtelijke gegevens zijn geregistreerd in FSV, mensen waarvan gegevens uit de FSV verstrekt zijn aan derden en mensen die te lang onderworpen zijn aan intensief toezicht. Binnen deze drie groepen moet een direct verband zijn tussen de registratie en een daadwerkelijk gevolg van de registratie om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming. Per groep waar een burger schade heeft ondervonden wordt € 375 uitgekeerd. Het gaat maximaal om 18.000 mensen, herstel vindt plaats in 2023 en er is circa 7 miljoen euro voor gereserveerd.
  1. Mensen die door een FSV-registratie onterecht zijn afgewezen voor toelating tot een traject Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) en Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Als deze mensen eerst zijn afgewezen voor MSNP, maar later alsnog zijn toegelaten, ontvangen zij €500 per half jaar dat zij te laat zijn toegelaten. Indien ze eerst zijn afgewezen voor MSNP en later alsnog zijn toegelaten tot WSNP ontvangen zij ook dit bedrag en eenmalig € 500. Voor mensen die in een invorderingstraject of faillissement zijn terechtgekomen wordt gekeken naar een persoonlijke aanpak om deze mensen schuldenvrij te maken. Bij al deze groepen gaat het om circa 4.400 personen waarvoor 115 miljoen euro is gereserveerd.
  1. Mensen die geen daadwerkelijk effect hebben ondervonden. Voor een grote groep geregisteerden is vastgesteld dat registratie in de FSV geen nadelig effect heeft gehad. Voor circa 220.000 van de 270.000 burgers en ondernemers is de behandeling regulier verlopen. Deze groep wordt geïnformeerd dat er bij hen geen sprake is van een materieel nadelig effect. Bij hen wil het kabinet nogmaals verontschuldigingen aanbieden, maar stelt voor om niet tot tegemoetkoming over te gaan. Voor circa 33.000 personen kan de Belastingdienst nog niet vaststellen of de registratie in FSV effect voor hen heeft gehad. Bedoeling is voor deze groep in de loop van 2023 duidelijkheid te hebben.

Mensen blijven informeren

Naast het bieden van tegemoetkoming zet het kabinet zich in voor blijvende duidelijke informatie en communicatie met mensen die in FSV stonden. Naast het afronden van de moties Marijnissen I en II – het informeren van mensen over (de reden van) hun FSV-registratie – worden mensen daarom per brief geïnformeerd over de verdere afwikkeling van hun registratie.

Daarnaast blijft het belangrijk dat de FSV-geregisteerden de mogelijkheid houden om in contact te blijven met de Belastingdienst. Daarom is er een speciaal meldpunt voor vragen bij de Belastingdienst opgezet. Daarnaast is er een portaal ingericht om getroffen burgers te informeren en met hen in contact te komen. Het portaal bevat zowel algemene informatie als een persoonlijke pagina. De burger kan er ook chatten met medewerkers van de Belastingdienst.