Een klacht indienen over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U heeft er recht op dat u correct wordt behandeld. Als dit niet gebeurt, kunt u bij het ministerie een klacht indienen. Het gaat hierbij met andere woorden om een gedraging van het ministerie of van een van zijn medewerkers. Het moet dus niet gaan om een klacht over het beleid.

Het is mogelijk dat uw klacht niet in behandeling wordt genomen als klacht tegen IenW. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer het geen klacht is tegen een gedraging van IenW.

In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld dat iedereen een klacht kan indienen bij een bestuursorgaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop hij of iemand anders in een bepaalde situatie door het ministerie of een medewerker daarvan is behandeld. In dit soort gevallen is sprake van intern klachtrecht en de klacht wordt door het bestuursorgaan zelf afgedaan.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht zowel mondeling als schriftelijk, per brief of e-mail, indienen. Mondelinge of schriftelijke klachten kunnen informeel worden afgedaan. Als dat niet tot tevredenheid leidt, heeft u recht op volledige afhandeling van uw klacht.
Voor schriftelijke klachten is een formele procedure. Een klaagschrift moet behalve de klacht ook naam en adres van de indiener bevatten, alsmede de dagtekening en de ondertekening.

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Uw klacht wordt behandeld door iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat.

Hoe en waar kunt u uw klacht kenbaar maken?

Per post via:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Of via de e-mail: publiek@minienw.nl

Geef in de brief of e-mail aan over welk onderdeel van IenW de klacht gaat.

Mocht u niet tevreden zijn over de klachtbehandeling, dan kunt u vervolgens naar de Nationale ombudsman (extern klachtrecht).