Een klacht indienen over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U heeft er recht op dat u correct wordt behandeld. Als dit niet gebeurt, kunt u bij het ministerie een klacht indienen. Het gaat hierbij met andere woorden om een gedraging van het ministerie of van een van zijn medewerkers. Het moet dus niet gaan om een klacht over het beleid.

Het is mogelijk dat uw klacht niet in behandeling wordt genomen als klacht tegen IenW. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer het geen klacht is tegen een gedraging van IenW.

In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld dat iedereen een klacht kan indienen bij een bestuursorgaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop hij of iemand anders in een bepaalde situatie door het ministerie of een medewerker daarvan is behandeld. In dit soort gevallen is sprake van intern klachtrecht en de klacht wordt door het bestuursorgaan zelf afgedaan.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht schriftelijk indienen. Hiervoor kunt u kiezen uit:

  • het gebruik van het contactformulier op deze website;
  • zelf een brief schrijven.

Schriftelijke klachten kunnen informeel worden afgedaan. Als dat niet tot tevredenheid leidt, heeft u recht op volledige afhandeling van uw klacht.

Klachten over de gratis coronatest Testenvoorjereis.nl

Had u problemen bij de gratis coronatest waarvoor u online een afspraak maakte via afspraak.testenvoorjereis.nl? U kunt een klacht indienen bij het ministerie van Ienw.

Om uw melding in behandeling te kunnen nemen heeft IenW de volgende informatie van u nodig:

  • Naam van de organisatie waar de test is afgenomen
  • Om wat voor soort test gaat het?
  • Datum en tijd waarop de test is afgenomen
  • Adres testlocatie
  • Op welke wijze heeft u uw beklag bij de organisatie gedaan en wat was daar op hun reactie?

Heeft u deze informatie verzameld? Dan kunt u uw klacht of probleem met de gratis coronatest laten weten aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Let op: Dit formulier geldt niet voor gratis testen bij de GGD.

Recht om te worden gehoord

Als u verklaart geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, kan hiervan worden afgezien.

Nationale ombudsman

Mocht u niet tevreden zijn over de klachtbehandeling, dan kunt u vervolgens naar de Nationale ombudsman (extern klachtrecht).

Officieel bezwaarschrift

Een officieel bezwaarschrift kan niet digitaal via een webformulier worden ingediend. Lees in het privacystatement hoe de ministeries omgaan met de persoonsgegevens die zij via hun websites verkrijgen.