Woo-verzoek indienen bij het ministerie van OCW

Via een Woo-verzoek vraagt u een ministerie overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. Met vragen over overheidsinformatie, kunt u contact opnemen met de contactpersoon Woo van het ministerie van OCW.

Eisen Woo-verzoek

Iedereen mag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een Woo-verzoek indienen. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar het ministerie over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Het ministerie kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Contactpersoon Woo

U kunt contact opnemen met de contactpersoon Woo van het ministerie van OCW als u vragen heeft over openbare documenten. Ook kunt u vragen stellen over de afhandeling van uw Woo-verzoek, de werking van de Woo of andere Woo-vragen.

De contactpersoon Woo helpt u dan om de informatie te vinden die u zoekt. Soms krijgt u de informatie meteen. En soms wordt u doorverwezen naar iemand anders. Is de informatie die u zoekt niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Ook daar kan de contactpersoon u mee helpen.

Email: contactpersoonwoo@minocw.nl

U kunt ook het formulier op deze pagina gebruiken om uw vraag te stellen.

Woo-verzoek indienen of overheidsinformatie opvragen bij OCW

Woo-verzoek per post indienen

U kunt uw Woo-verzoek per post sturen naar:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
t.a.v. WJZ/Woo-team
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Formulier Woo-verzoek indienen (digitaal)

U kunt uw Woo-verzoek digitaal insturen met het volgende formulier:

Overheidsinformatie opvragen bij het ministerie van OCW

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.
Wanneer u een Woo-verzoek indient, zijn uw adresgegevens noodzakelijk als u uw besluit per post wilt ontvangen.
Wanneer u een Woo-verzoek indient, zijn uw adresgegevens noodzakelijk als u uw besluit per post wilt ontvangen.
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.
Geef een duidelijke omschrijving van uw vraag. Als u een Woo-verzoek doet, geef dan ook een duidelijke omschrijving van de documenten die u wenst.
Indien er te weinig ruimte is voor uw Woo-verzoek, kunt u een bijlage toevoegen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vragen uw naam en contactgegevens. Deze gebruiken wij om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.

Akkoordverklaring(verplicht)

Woo-besluiten van het ministerie van OCW

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. U vindt de Woo-besluiten (geanonimiseerd) van het ministerie van OCW op deze site.