Woo-verzoek indienen bij het ministerie van OCW

Via een Woo-verzoek vraagt u een ministerie overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. Met vragen over overheidsinformatie, kunt u contact opnemen met de contactpersoon Woo van het ministerie van OCW.

Eisen Woo-verzoek

Iedereen mag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een Woo-verzoek indienen. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar het ministerie over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Het ministerie kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Contactpersoon Woo

U kunt contact opnemen met de contactpersoon Woo van het ministerie van OCW als u vragen heeft over openbare documenten. Ook kunt u vragen stellen over de afhandeling van uw Woo-verzoek, de werking van de Woo of andere Woo-vragen.

De contactpersoon Woo helpt u dan om de informatie te vinden die u zoekt. Soms krijgt u de informatie meteen. En soms wordt u doorverwezen naar iemand anders. Is de informatie die u zoekt niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Ook daar kan de contactpersoon u mee helpen.

Email: contactpersoonwoo@minocw.nl

U kunt ook het formulier op deze pagina gebruiken om uw vraag te stellen.

Woo-verzoek indienen of overheidsinformatie opvragen bij OCW

Woo-verzoek per post indienen

U kunt uw Woo-verzoek per post sturen naar:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
t.a.v. WJZ/Woo-team
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Formulier Woo-verzoek indienen (digitaal)

U kunt uw Woo-verzoek digitaal insturen met het volgende formulier:

Overheidsinformatie opvragen bij het ministerie van OCW

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.

Wanneer u een Woo-verzoek indient, zijn uw adresgegevens noodzakelijk als u uw besluit per post wilt ontvangen.

Wanneer u een Woo-verzoek indient, zijn uw adresgegevens noodzakelijk als u uw besluit per post wilt ontvangen.

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.

Geef een duidelijke omschrijving van uw vraag. Als u een Woo-verzoek doet, geef dan ook een duidelijke omschrijving van de documenten die u wenst.

Indien er te weinig ruimte is voor uw Woo-verzoek, kunt u een bijlage toevoegen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vragen uw naam en contactgegevens. Deze gebruiken wij om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Deze gegevens zijn nodig bij het behandelen van uw Woo-vraag of Woo-verzoek op grond van de Wet open overheid en de Algemene wet bestuursrecht.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan op grond van de Archiefwet wettelijk is toegestaan. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Woo-besluiten van het ministerie van OCW

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. U vindt de Woo-besluiten (geanonimiseerd) van het ministerie van OCW op deze site.