Aanpak onderwijsachterstand op basisscholen

Scholen krijgen geld van het Rijk om basisschoolkinderen die moeite hebben met taal extra te ondersteunen. De school bepaalt zelf waaraan zij het geld besteedt. Bijvoorbeeld aan vroegschoolse educatie voor kleuters, kleinere klassen of zomerscholen.

Vroegschoolse educatie: voor groep 1 en 2

Vroegschoolse educatie is voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool met een ongunstige thuissituatie. Kleuters leren spelenderwijs allerlei vaardigheden die helpen om goed voorbereid te starten in groep 3. Zo leren kleuters bijvoorbeeld nieuwe woorden en getallen. Ook leren de kinderen te werken aan taakjes en om samen te werken.

Vroegschoolse educatie vermindert risico onderwijsachterstand

Uit verschillende onderzoeken naar de effecten van voor- en vroegschoolse educatie blijkt dat dit effectief is. Bij kinderen die deelnamen aan vroegschoolse educatie, verbeterde de woordenschat en het concentratievermogen.

Schakelklas: intensief taalonderwijs voor basisschoolleerlingen

In een schakelklas krijgen basisschoolleerlingen intensief taalonderwijs in een kleine groep. Dit kan tijdens de normale schooltijden of tijdens extra lesuren (verlengde schooldag). Na dit schooljaar zit de leerling zo veel mogelijk op het niveau waar hij hoort. Ook kinderen die geen voorschoolse educatie hebben gehad, kunnen in een schakelklas komen. Gemeenten en scholen kunnen ook samen een schakelklas organiseren. Of een schakelklas per wijk aanbieden.

Zomerscholen: extra begeleiding taal en rekenen

Gemeenten bieden zomerscholen aan om kinderen extra begeleiding te geven bij bijvoorbeeld taal en rekenen. Gemeenten kunnen zo’n zomerschool ook gezamenlijk aanbieden, soms in samenwerking met scholen. Dit gebeurt meestal tijdens de schoolvakanties.

Een zomerschool is vaak enkele dagen in een vakantie open. De kinderen krijgen daar intensieve begeleiding om bepaalde vaardigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld rekenen. Of ze krijgen de mogelijkheid om naar een museum of theater te gaan.