Aanpak onderwijsachterstand op basisscholen

Scholen krijgen geld van het Rijk om basisschoolleerlingen met een risico op een onderwijsachterstand extra te ondersteunen. De school bepaalt zelf waaraan zij het geld besteedt. Bijvoorbeeld aan vroegschoolse educatie voor kleuters of zomerscholen.

Vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie is voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Kleuters met een taalachterstand krijgen dan een aantal dagdelen per week extra begeleiding. Zo leren ze al spelend beter de taal. Bijvoorbeeld door in een spel nieuwe woorden te gebruiken die passen bij een bepaald onderwerp. Scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om leerlingen met vroegschoolse educatie extra te ondersteunen. Ze kunnen dit geld bijvoorbeeld ook gebruiken voor kleinere klassen, de inzet van extra personeel of schakelklassen.

Effectiviteit van vroegschoolse educatie

Uit onderzoek over vroegschoolse educatie blijkt dat vroegschoolse educatie de ontwikkeling van kinderen kan helpen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de kwaliteit van vroegschoolse educatie op sommige scholen nog beter zou kunnen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat scholen daar de komende jaren extra bij ondersteunen.

Schakelklassen

In een schakelklas krijgen basisschoolleerlingen intensief taalonderwijs in een kleine groep. Dit kan tijdens de normale schooltijden of tijdens extra lesuren (verlengde schooldag). Na dit schooljaar zit de leerling op het niveau waar hij hoort. Ook kinderen die geen voorschoolse educatie hebben gehad, kunnen in een schakelklas komen. Gemeenten en scholen kunnen ook samen een schakelklas organiseren. Of een schakelklas per wijk aanbieden.

Kopklas

De kopklas is een variant van de schakelklas. Deze klas is voor leerlingen die na groep 8 een taalachterstand hebben en daardoor onder hun niveau presteren. Ze krijgen na de basisschool een extra schooljaar intensief taalonderwijs. Zo kunnen zij een goede start maken in het voortgezet onderwijs.

Zomerscholen

Gemeenten bieden zomerscholen aan om kinderen extra begeleiding te geven bij bijvoorbeeld taal en rekenen. Gemeenten kunnen zo’n zomerschool ook gezamenlijk aanbieden, eventueel in samenwerking met scholen. Dit gebeurt meestal tijdens de schoolvakanties.

Een zomerschool is vaak enkele dagen in een vakantie open. De kinderen krijgen daar intensieve begeleiding om specifieke vaardigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld rekenen. Of ze krijgen de mogelijkheid om naar een museum of theater te gaan.