Ventilatie in schoolgebouwen

Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid van leerlingen en leraren. Goede ventilatie in schoolgebouwen helpt ook tegen verspreiding van het coronavirus. Scholen kunnen op een aantal manieren de ventilatie verbeteren.

Let op: De informatie op deze pagina geldt voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs.

Schoolgebouwen moeten gezond binnenklimaat hebben

U moet als schoolbestuur zorgen dat uw schoolgebouwen voldoen aan de bestaande wettelijke normen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen voor een gezond binnenklimaat. Goede ventilatie is een onderdeel van een gezond binnenklimaat.

Ondersteuning voor scholen voor goede ventilatie

Om scholen te ondersteunen bij goede ventilatie heeft de Rijksoverheid, in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad en VNG, eerder dit jaar een reeks van maatregelen getroffen om de ventilatie op scholen te verbeteren. Onderdeel hiervan zijn de hulpteams Ventilatie en de Maatwerkregeling Ventilatie in Scholen.

Handreikingen en hulpteams Ventilatie

Op Ventilatiehulp.nl kunnen scholen de Handreiking optimaal ventileren op scholen (pdf, 1,2 MB) downloaden. Hierin is te lezen hoe scholen de luchtkwaliteit in klaslokalen kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door slimmer gebruik te maken van bestaande ventilatievoorzieningen.

Heeft u als schoolbestuur (of gemeente) behoefte aan extra hulp en advies? Dan kunt u  terecht bij de helpdesk en hulpteams van Ruimte-OK. Bellen kan ook: 0800 - 022 44 02.

Geld voor aanschaf CO2-meters

Scholen kunnen subsidie krijgen om CO2-meters te kopen. Uit recent onderzoek blijkt dat in 40% van de klaslokalen geen werkende CO2-meter hangt. Het is belangrijk dat scholen in elk lokaal de hoeveelheid kooldioxide kunnen meten, zeker als het aantal coronabesmettingen mogelijk weer oploopt. De Rijksoverheid stelt voor de aanschaf € 17 miljoen beschikbaar via de lumpsum.

Ruimte-OK heeft voor scholen een handreiking over dit onderwerp gemaakt. Daarin staat hoe je een CO2-meter moet gebruiken (pdf, 1,7 MB)  en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft.

Maatwerkregeling ventilatie op scholen van start

Sinds juli 2022 is de ‘Maatwerkregeling ventilatie op scholen’ van start. Met deze regeling kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen om de ventilatie op scholen te verbeteren (en energiebesparende maatregelen te treffen). De subsidie kan oplopen tot 60% van de bouw- en installatiekosten. Voor de regeling is €140 miljoen beschikbaar.

Basissubsidie en vangnetsubsidie

De maatwerkregeling bestaat uit een basissubsidie en een vangnetsubsidie.

Basissubsidie

 • Basissubsidie bestaat uit 30 procent financiering door het Rijk
 • Toekenning aanvragen op volgorde van binnenkomst
 • Bevoegd gezag van schoolgebouw moet aanvraag indienen
 • Aanvraag indienen kan tot en met 31 oktober 2022
 • Aanvragen basissubsidie via website van Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen (DUS-I)

Vangnetsubsidie

 • Vangnetsubsidie is mogelijk wanneer cofinanciering (door gemeente) een te hoge drempel is en het schoolgebouw tot de meest urgente gevallen behoort
 • Het Rijk financiert 60 procent
 • Toekenning aanvragen op basis van urgentie
 • Aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2023
 • Aanvragen vangnetsubsidie via website van Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen (DUS-I)

Voor de vangnetsubsidie gelden twee verplichtingen:

 • Een meting van de CO2-concentratie gedurende twee weken. Hieruit volgt een urgentiescore. Deze score is nodig bij aanvraag van de subsidie.
 • Een bezoek van het Hulpteam Ventilatie. Een expert van dit team komt dan langs en geeft tips om optimaal te ventileren. Het bezoek mag ook na de aanvraag plaatsvinden.

Voor het inplannen van een bezoek van het hulpteam en voor de CO2-meting kunt u contact opnemen met Ruimte-OK via: 0800–0224402 of Ventilatiehulp.nl. Beide zijn gratis.

Heeft u voldoende eigen vermogen om de ventilatieproblemen grotendeels zelf te financieren? Of ontvangt u voldoende cofinanciering vanuit de gemeente? Dan is het verzoek om geen aanvraag te doen voor het vangnet. Zo blijft er zoveel mogelijk budget beschikbaar om schoolbesturen te helpen die onvoldoende financiële middelen hebben.

Kiezen tussen basissubsidie en vangnet

U kunt per schoollocatie een aanvraag doen voor de basissubsidie óf voor het vangnet, maar niet voor allebei. Als uw aanvraag voor het vangnet wordt afgewezen, kunt u niet alsnog een aanvraag indienen voor de basissubsidie. Het is dus belangrijk om af te wegen of de basissubsidie in uw geval voldoende is.

Aanvragen subsidie Maatwerkregeling ventilatie op scholen

Schoolbesturen kunnen de subsidie aanvragen voor de Maatwerkregeling ventilatie op scholen via de site van de Dienst Uitvoering Subsidie aan instellingen. Daar kunt u in detail lezen hoe de aanvraagprocedure verloopt en welke termijnen er gelden.

SUViS-regeling gestopt

De maatwerkregeling is (deels) de opvolger van de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUViS). De SUViS-regeling was een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Deze regeling is op 30 april 2022 gestopt.