Dubbele belasting voorkomen

De overheid wil voorkomen dat u als particulier of internationale ondernemer dubbele belasting moet betalen. Daarom heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten.

Belastingbeleid particulieren

Woont u in Nederland en heeft u inkomen uit een ander land omdat u daar werkt of vermogen bezit? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Als door meer landen over hetzelfde inkomen of vermogen belasting wordt geheven, heet dat dubbele belasting. Om te voorkomen dat u meer dan 1 keer belasting betaalt over uw inkomen of uw vermogen, heeft Nederland met een groot aantal landen onderling afspraken gemaakt en vastgelegd in belastingverdragen.  
Meer informatie over de toepassing van het verdrag met België en Duitsland kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst: 

Belastingbeleid bedrijven

Nederland heeft een open economie, met een kleine binnenlandse markt en een grote buitenlandse markt. Daarom wil de overheid obstakels voor internationale handel uit de weg ruimen. Zoals dubbele belastingheffing.

Nederlandse investeerders in het buitenland moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen investeren als andere investeerders. Ditzelfde geldt voor buitenlandse investeerders in Nederland. Daarom wil de overheid dat de ondernemers belasting moeten betalen in het land waar de activiteiten worden verricht.

Binnenlandse belastingplichtigen

Is uw vennootschap opgericht volgens Nederlands recht? Of is uw vennootschap opgericht volgens buitenlands recht maar zit het hoofdkantoor in Nederland? Dan moet u in Nederland belasting betalen over uw wereldwijde inkomsten. Hieronder vallen dus ook uw buitenlandse inkomsten.

Buitenlandse belastingplichtigen

Buitenlandse vennootschappen betalen in Nederland vennootschapsbelasting voor:

  • belastbare winst uit een Nederlandse onderneming;
  • belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap;
  • belastbare winst van een onderneming met het hoofdkantoor op Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Belastingverdragen

Nederland heeft belastingverdragen met een groot aantal landen. Deze moeten dubbele aanslagen en belastingontduiking door bedrijven in het buitenland voorkomen. Daarom sluit de overheid verdragen over het uitwisselen van fiscale informatie. In een belastingverdrag leggen landen samen vast welk land over welk inkomen belasting mag heffen. Bekijk welke belastingverdragen er zijn tussen Nederland en andere landen.

In het overzicht van internationale fiscale mededelingen vindt u actuele afspraken die voor internationale ondernemers belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld over internationale wetten en verdragen over belastingen. Verder bevat dit overzicht mededelingen. Bijvoorbeeld over stelsels van buitenlandse belastingen en sociale zekerheid, en werkwijzen voor lagere buitenlandse bronbelasting.

Geen belastingverdrag?

Is er met een bepaald land geen belastingverdrag? Dan gelden de regels uit het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Dubbele belasting voorkomen met onderlinge overlegprocedure

Ondanks de belastingverdragen gebeurt het soms toch dat u dubbele belasting betaalt. Daarom bevatten alle verdragen een mogelijkheid voor een onderlinge overlegprocedure. Nederland zoekt dan samen met het andere land naar een oplossing.