Aan welke eisen moet mijn binnenvaartschip voldoen?

Vervoert u met uw binnenvaartschip goederen of mensen, dan moet het voldoen aan technische eisen. Deze eisen richten zich op maximale veiligheid en minimale belasting van het milieu. Ook voor de inrichting en uitrusting van het schip gelden eisen.

Technische keuring binnenvaartschepen

Voordat uw schip goederen of passagiers mag vervoeren is een technische keuring nodig. U mag kiezen in welk land u het schip laat keuren: in 1 van de lidstaten van de Europese Unie (EU) of Zwitserland.

In Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verantwoordelijk voor deze keuring. De ILT besteedt de uitvoering van de keuring grotendeels uit aan klassenbureaus en particuliere inspectiebureaus. De ILT erkent deze bureaus en houdt er toezicht op.

Herkeuring binnenvaartschepen

Uw binnenvaartschip moet regelmatig worden herkeurd. Afhankelijk van het soort schip en de ouderdom moet dit na een periode van 3 tot 10 jaar.

Technische eisen binnenvaartschip

De technische eisen voor de bouw, inrichting en uitrusting van uw binnenschip staan in:

In deze reglementen staan bijvoorbeeld de stabiliteitseisen voor het schip en hoe sterk de romp moet zijn.

Beide regelgevende kaders verwijzen voor de inhoud van de technische voorschriften naar de technische standaard ES-TRIN. Deze standaard wordt elke 2 jaar herzien. Per 1 januari 2020 treedt ES-TRIN, versie 2019/1, in werking.

In ES-TRIN staan bijvoorbeeld de stabiliteitseisen voor het schip en hoe sterk de romp moet zijn.

Eisen aan apparatuur en uitrusting binnenvaarschepen

Ook voor apparatuur aan boord van uw binnenvaartschip geldt de Europese richtlijn tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen. Het gaat dan om navigatielantaarns, radarinstallaties en bochtaanwijzers.

In sommige gevallen is de uitrusting van uw schip niet helemaal uitgewerkt in de Europese richtlijn. Een EHBO-uitrusting is bijvoorbeeld verplicht, maar waaruit deze precies moet bestaan is niet gespecificeerd.

Dienstboekje bemanning binnenvaart

De Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) geeft het dienstboekje bemanningsleden binnenvaart uit. Het boekje bevat informatie over medische geschiktheid. Maar ook over de behaalde rang, en gegevens over de vaartijd en vaarplaatsen. De SAB kent functies in de scheepvaart toe op basis van de opleiding en ervaring van een bemanningslid. Dat gebeurt op aanvraag, of bij controle door de SAB.

Strengere Europese normen scheepsmotoren

De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen zijn fijnstof en NOx (stikstofoxiden). Nieuwe scheepsmotoren met een vermogen van minder dan 300 kW moeten vanaf 1 januari 2019 aan de NRMM-verordening (Engelstalig) voldoen. Voor scheepsmotoren met meer vermogen dan 300 kW is dat 1 januari 2020.

Milieukenmerk voor binnenvaartschepen

Het Green Award-certificaat is een milieukenmerk voor binnenvaartschepen. Dit keurmerk stimuleert schone binnenvaart en maakt het herkenbaar. Het is niet verplicht dit certificaat te hebben.

Akkoord voor minder broeikasgassen binnenvaart

De binnenvaartsector en de minister Van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tekenden op 12 april 2018 de Declaration of Nijmegen. In dit akkoord is afgesproken dat de binnenvaart 20% minder CO2 uitstoot in 2030.