Afspraken met Bonaire en Saba over verder verbeteren onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt samen met Bonaire en Saba verder aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit op die eilanden. Dat hebben de minister van OCW, de besturen van scholen op beide eilanden, de Expertisecentra Onderwijszorg (EOZ’s) en de gedeputeerden van de openbare lichamen van Bonaire en Saba vandaag afgesproken.

De samenwerking richt zich onder meer op het werven en voorlichten van onderwijspersoneel, het professionaliseren van schoolbesturen, aandacht voor meertaligheid, onderhoud aan schoolgebouwen, betere doorstroom naar het vervolgonderwijs en het ontwikkelen van een visie op digitale geletterdheid.

De afspraken zijn vastgelegd in een onderwijsagenda per eiland, die vandaag digitaal werden ondertekend door alle betrokken partijen. De details van de afspraken worden nu uitgewerkt en in augustus gepubliceerd. Met de uitvoering van de onderwijsagenda’s zal dan direct in het nieuwe schooljaar worden gestart. De afspraken lopen tot en met het schooljaar 2026/2027.

Het ministerie van OCW is nog in gesprek met de betrokken partijen op Sint Eustatius om ook met dat eiland een onderwijsagenda op te stellen.