Kwaliteit drinkwater beschermen

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Het moet daarom schoon en veilig zijn om te drinken. De overheid neemt maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater in Nederland te beschermen. Drinkwaterbedrijven zuiveren grondwater en oppervlaktewater om schoon en veilig drinkwater te krijgen.

Kwaliteitseisen voor drinkwater

Rond het uit de grond halen, zuiveren en leveren van kraanwater gelden strenge wettelijke regels.

Ook is afgesproken hoeveel stoffen en organismen maximaal in het drinkwater mogen voorkomen. Deze wettelijke eisen aan de kwaliteit voor drinkwater staan in het Drinkwaterbesluit. Drinkwater mag bijvoorbeeld maar heel kleine hoeveelheden lood bevatten en kwik bevatten. Bij elke liter water geldt voor lood 10 microgram en voor kwik 1 microgram. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn (Engelstalige website).

Eisen aan producten voor drinkwatervoorziening

De producten die drinkwaterbedrijven en installatiebedrijven gebruiken, mogen het drinkwater niet vies maken. Kranen en leidingen moeten daarom ook aan eisen aan de kwaliteit voldoen. De regels hiervoor staan in:

Controle op kwaliteit

Drinkwaterbedrijven moeten controleren of de kwaliteit van het geleverde drinkwater voldoet aan de minimale kwaliteit uit het Drinkwaterbesluit. Zij brengen hierover verslag uit aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).