Kwaliteit drinkwater beschermen

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Het moet daarom schoon en veilig zijn om te drinken. De overheid neemt maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater in Nederland te beschermen. Drinkwaterbedrijven zuiveren grondwater en oppervlaktewater om schoon en veilig drinkwater te krijgen.

Wat doet de overheid om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen?

Kwaliteitseisen voor drinkwater

Rond de winning, zuivering en levering van leidingwater gelden strenge wettelijke regels.

Ook is vastgesteld hoeveel stoffen en organismen maximaal in het drinkwater mogen voorkomen. Deze wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater staan in het Drinkwaterbesluit. Zo mag drinkwater maar heel kleine hoeveelheden lood bevatten en kwik bevatten (per liter water geldt voor lood 10 microgram en voor kwik 1 microgram). Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn (Engelstalige website).

Eisen aan producten voor drinkwatervoorziening

De producten die drinkwaterbedrijven en installatiebedrijven gebruiken, mogen het  drinkwater niet vervuilen. Bijvoorbeeld kranen en leidingen moeten daarom ook aan kwaliteitseisen voldoen. De regels hiervoor staan in:

Controle op kwaliteit

Drinkwaterbedrijven moeten controleren of de kwaliteit van het geleverde drinkwater voldoet aan de kwaliteitsnormen uit het Drinkwaterbesluit. Zij rapporteren hierover aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).