Vragen en antwoorden over verdringingsreeks

Overzicht van vragen en antwoorden over de gevolgen van de aanhoudende droogte en het watertekort en de rol daarin van de verdringingsreeks. Deze informatie is geschreven voor de pers en betrokken overheden zoals waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat.

Vragen en antwoorden over verdringingsreeks (PDF | 3 pagina's | 162 kB)

In het pdf document Verdringingsreeks leest u de antwoorden op de vragen:

 • Wat is de verdringingsreeks?
 • Geldt de verdringingsreeks overal en in dezelfde mate?
 • Telt de verdringingsreeks ook voor grondwatergerelateerde zaken? Bijv. voor grondwateronttrekkingen in droge tijden?
 • Hoe is de verdringingsreeks ontstaan? Wat zijn de argumenten voor de keuzes?
 • Hoe denkt men om te gaan met regionale verschillen; welk gebied gaat voor: Bloembollen in het Westen of bloembollen in Groningen?
 • Hoe gedetailleerd moet de regionale uitwerking worden gegeven, en wat is precies het gewenste eindproduct?
 • Wateraanvoer t.b.v. nutsvoorzieningen wordt in onze regionale Verdringingsreeks niet apart genoemd, is dat een probleem?
 • Wordt rekening gehouden met het moment waarop de droogteperiode voorkomt en met de hydrologische situatie voorafgaand aan de droogteperiode?
 • Er wordt te weinig rekening gehouden met natuurbelangen. In onze reeks heeft 'peilhandhaving ter behoud van de ecologische kwaliteit in gebieden met karakteristieke natuur- en landschapswaarden' de hoogste prioriteit.
 • In onze reeks komt 'tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen' niet voor. Wij maken geen onderscheid in gewassen t.a.v beregening.
 • Zijn de consequenties meegenomen voor de drinkwatervoorziening? Zoals ik het nu zie, krijgt de natuur (met onherstelbare schade) ook voorrang boven de drinkwatervoorziening. Is er overleg geweest of en zo ja voor hoe lang dit haalbaar is?