Waar moet ik zijn met een klacht of vraag over mijn vmbo, havo of vwo eindexamen ?

Een klacht over de leiding of het personeel van je school kun je indienen bij de klachtencommissie van je school. Bij de commissie van beroep kun je in beroep gaan tegen een maatregel van je school. Met klachten over het eindexamen kun je terecht bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Denk je dat een centraal examen niet volgens de regels is afgenomen? Dan kun je dat aangeven bij de Inspectie van het Onderwijs.

Klachtencommissie van de school

Je kunt bij de klachtencommissie van je school terecht met klachten over gedrag en beslissingen van:

  • de leiding van de school;
  • het personeel van de school. 

Elke school heeft een klachtencommissie. In de schoolgids staat informatie over hoe je een klacht indient. En welke termijnen daarvoor gelden.

Commissie van beroep bij centraal examen voortgezet onderwijs

De directeur van je school kan maatregelen tegen je nemen als je het examenreglement overtreedt. Hij kan bijvoorbeeld beslissen dat je niet mag deelnemen aan het examen. Ben je het oneens met de maatregel van de directeur? Dan kun je in beroep gaan bij de commissie van beroep. Het adres en de samenstelling van de commissie van beroep staan in het examenreglement van jouw school.

Examenklacht bij LAKS

Heb je een klacht over (de inhoud van) het eindexamen? Dan kun je die klacht indienen bij het LAKS. Het LAKS verzamelt examenklachten en probeert problemen op te lossen. Het LAKS kan je ook helpen als je vragen hebt over:

  • onderwijs en medezeggenschap;
  • het leerlingenstatuut;
  • examinering;
  • andere wettelijke regelingen.

Klacht examen indienen bij Inspectie van het Onderwijs

De directeur of rector van de school is verantwoordelijk voor een goed verloop van de centrale examens. Vind je dat een centraal examen niet volgens de regels is afgenomen? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie gaat dan na of je klacht terecht is. En of het examen eventueel ongeldig moet worden verklaard. Achteraf controleert de Inspectie aan de hand van de eindexamengegevens of scholen de juiste uitslag bepaald hebben. De resultaten van deze controle komen in het Onderwijsverslag.