Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en aan welke eisen moet een schoolgebouw voldoen?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Instellingen aan het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Schoolgebouwen moeten aan huisvestingseisen voldoen. Deze eisen staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit (de Arbowet) en het Bouwbesluit.

Verantwoordelijkheid en financiering schoolgebouw

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Voor de financiering hiervan krijgen zij jaarlijks een bijdrage uit het Gemeentefonds. Schoolbesturen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw.

Universiteiten en instellingen aan het (hoger) beroepsonderwijs en de volwasseneneductie zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Zij krijgen wel geld van de overheid om hun huisvesting in stand te houden. Deze instellingen moeten zich houden aan de Arbowet, het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit.

Eisen aan schoolgebouw

De Arbowet stelt vooral eisen aan een verantwoorde inrichting van het schoolgebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels voor:

  • het schoolterrein;
  • de veiligheid; 
  • de omgang met gevaarlijke stoffen; 
  • het binnenklimaat.

In het Bouwbesluit staan algemene regels voor de bouw en verbouw van een schoolgebouw. Scholen hebben ook te maken met de eisen uit het Gebruiksbesluit (brandveiligheid) en de bouwverordening van de gemeente.