Ruim 80 procent oude schadegevallen in Groningen afgehandeld

Ruim 80 procent van de bewoners in Groningen met openstaande oude schadegevallen heeft het aanbod van NAM voor de afhandeling van hun schade geaccepteerd. Daarmee zijn 5138 oude schademeldingen afgehandeld. Ongeveer 15 procent van de bewoners heeft het aanbod afgewezen. Zij hebben hun zaak voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging.

Dat blijkt uit de eindrapportage van NAM over de afhandeling van de oude schademeldingen die minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol voor Groningen in januari is afgesproken dat NAM een ultieme poging zou doen de 6199 openstaande schademeldingen af te ronden door een ruimhartig eindbod te doen.

Het is de bedoeling dat bewoners die hun zaak hebben voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging uiterlijk in september 2019 een uitspraak krijgen. Hiermee komt het einde van de betrokkenheid van NAM bij de inhoudelijke afhandeling van schademeldingen in zicht.

De Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, en minister Eric Wiebes hebben de afhandeling van de oude schadegevallen gevolgd. Zij stellen vast dat NAM uitvoering heeft gegeven aan de afspraak om een ultieme poging te doen om voor alle openstaande oude schademeldingen een aanbod aan de bewoners te doen.

Tegelijk met de eindrapportage stuurt minister Wiebes ook de uitkomst van een onderzoek naar beweegredenen van mensen om niet akkoord te gaan met het aanbod van NAM. Daaruit blijkt dat de hoogte van het bedrag de belangrijkste reden was voor mensen om het aanbod te weigeren. Daarnaast is bij enkele schadedossiers  een onafhankelijke toets op de hoogte van het door NAM geboden schadebedrag uitgevoerd. Hoewel het niet mogelijk bleek eenduidige conclusies te trekken, worden de resultaten daarvan onder de aandacht gebracht van de Arbiter Bodembeweging.

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Wiebes dat het tempo van de afhandeling van nieuwe schadegevallen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) nog onvoldoende is. Het nieuwe publieke loket kampt met een groot stuwmeer van bijna 13.500 zaken omdat de schadeafhandeling na april 2017 een jaar heeft stilgelegen. Op dit moment heeft de TCMG in totaal ruim 700 schademeldingen afgehandeld. De TCMG werkt aan een plan van aanpak om de afhandeling te versnellen onder andere door het aantrekken van meer deskundigen. De inzet van de TCMG is om de huidige werkvoorraad eind 2019 te hebben weggewerkt. Het ministerie van EZK ondersteunt de TCMG hierbij met in achtneming van de onafhankelijke positie van de commissie.

Vergroot afbeelding
Stand van zaken schade afhandeling per oktober 2018