Gaswinning uit kleine gasvelden

Mijnbouwbedrijven mogen gas winnen uit kleine gasvelden, zolang dat veilig kan. Nederland heeft dat gas nodig omdat Nederlandse huishoudens, bedrijven en industrie nu nog veel aardgas gebruiken. Vanwege de klimaatafspraken wil het kabinet het gebruik van aardgas in Nederland stap voor stap afbouwen. In 2050 moet de energievoorziening CO2-neutraal zijn.

Voorwaarden gaswinning uit kleine gasvelden aangescherpt

Het kabinet heeft de volgende afspraken gemaakt voor de gaswinning uit kleine velden:

  • Mijnbouwbedrijven mogen alleen gas winnen als dat veilig kan.
  • In het coalitieakkoord 2021-2025 is afgesproken dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat geen nieuwe vergunningen afgeeft voor gaswinning onder de Waddenzee. De procedure rond Ternaard wordt afgerond. 
  • De schademelding en schade-afhandeling zijn makkelijker gemaakt. Sinds 1 juli 2020 is het mogelijk om schades te melden bij de Commissie Mijnbouwschade. Daarmee is er één meldpunt en een nieuwe schadeprocedure. De Commissie Mijnbouwschade is als onafhankelijke commissie opgericht om de schademelder te ontzorgen en schades af te handelen.

Aardgas is nu nog nodig

Huishoudens, de industrie en de elektriciteitsvoorziening in Nederland zijn in grote mate afhankelijk van aardgas. Er is nog niet genoeg duurzame energie, zoals zonne- en windenergie en groene waterstof, beschikbaar om aardgas te vervangen. Zolang we aardgas gebruiken, willen we het gas laten winnen in eigen land. Mijnbouwbedrijven winnen aardgas uit meer dan tweehonderd kleine gasvelden op land en op zee. Deze kleine velden leveren bijna de helft van het aardgas dat Nederland verbruikt. De andere helft wordt geïmporteerd.

Nederlands gas beter voor het klimaat dan geïmporteerd gas

Naast eigen gaswinning importeert Nederland ook aardgas uit andere landen. Geïmporteerd gas veroorzaakt meer uitstoot van broeikasgassen bij de gaswinning en bij het transport naar Nederland. Daarom wil de Rijksoverheid gas in eigen land blijven winnen als dat veilig kan. Dat maakt de Nederlandse energievoorziening minder afhankelijk van andere landen en levert bovendien werkgelegenheid op.

Gaswinnen alleen als het veilig kan

Mijnbouwbedrijven mogen alleen gas winnen als het veilig en verantwoord kan. Gaswinning kan bodemtrillingen en bodemdaling veroorzaken. Daardoor kan schade ontstaan. De minister geeft alleen een vergunning voor gaswinning als het risico op schade volgens TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) klein is.

SodM houdt toezicht tijdens de gaswinning

Tijdens de gaswinning houdt het SodM toezicht en controleert of de bodemdaling en bodemtrillingen binnen de te verwachten waarden blijven. SodM maakt gebruik van metingen van bodemtrillingen door het KNMI. Deze metingen zijn openbaar. Als mijnbouwbedrijven zich niet aan de regels houden, treedt SodM op. En als de gaswinning niet meer veilig is, besluit de minister van EZK of de inspecteur-generaal der mijnen van SodM dat het mijnbouwbedrijf de gaswinning moet stoppen.

Wat te doen bij schade?

Het risico op schade bij gaswinning uit kleine velden is klein. Toch kan een lichte beving schade veroorzaken. Vermoedt u dat u schade heeft als gevolg van gaswinning uit een klein veld? Dan kunt u de schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade. Ook kunt u daar terecht met vragen over mijnbouw en schades.

Waarom wint Nederland aardgas uit kleine gasvelden?

We winnen in Nederland aardgas uit kleine gasvelden. Waarom doen we dat?
 
De komende decennia heeft Nederland aardgas nodig. Meer dan 80% van alle huishoudens gebruikt gas voor verwarming en ook de industrie kan nog niet zonder. Voorlopig kunnen we dat gas nog niet meteen vervangen door energiebronnen met minder CO2-uitstoot.
 
Door de klimaatplannen gaat het gebruik van aardgas wel stap voor stap omlaag. We kunnen het aardgas dat nog nodig is importeren... maar door in Nederland te winnen voorkomen we CO2-uitstoot. Bovendien zorgt dit voor inkomsten én werkgelegenheid. Daarom heeft het winnen van gas in Nederland onze voorkeur, zolang het veilig kan.
 
Het winnen van gas gebeurt uit zo’n 200 kleine gasvelden, waarvan de helft op land ligt. Zo’n klein gasveld is gemiddeld duizend keer kleiner dan het Groningenveld. Kleinere gasvelden betekent kleinere risico’s. We kunnen deze gasvelden met elkaar vergelijken en zo de gevolgen van winning beter inschatten.
 
Het KNMI meet of er bevingen zijn in de gebieden rond de gasvelden en het Staatstoezicht op de Mijnen houdt de risico’s in de gaten. Is een gasveld niet meer veilig, dan wordt de winning stopgezet.
 
Heeft u schade? Vanaf 1 juli 2020 is er een onafhankelijke commissie die de schademelding afhandelt. Bewoners hoeven daarom niet meer zelf te bewijzen dat schade door mijnbouw is ontstaan. Dat doet de Commissie Mijnbouwschade. Bij mijnbouwschade is het mijnbouwbedrijf verplicht snel te betalen.