Wanneer kan ik mijn ouderschapsverlof onderbreken of stopzetten?

Als u tijdens uw ouderschapsverlof met zwangerschapsverlof gaat, kunt u het ouderschapsverlof onderbreken of stoppen. Dit kunt u ook doen bij onvoorziene omstandigheden tijdens uw ouderschapsverlof. Bijvoorbeeld als uw gezinsinkomen sterk daalt.

Ouderschapsverlof onderbreken of stoppen: in welke gevallen?

In de volgende gevallen kunt u uw ouderschapsverlof onderbreken of beëindigen:

  • U gaat zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof opnemen.
  • Er is een situatie ontstaan die u niet heeft voorzien. Bijvoorbeeld:
    • uw partner wordt werkloos en daardoor gaat uw gezinsinkomen achteruit;
    • er komt een plaats vrij voor uw kind in de kinderopvang;
    • u heeft extra kosten, bijvoorbeeld door een verhuizing, waardoor u meer inkomen nodig heeft;
    • u bent (langdurig) ziek geworden.

Ouderschapsverlof loopt door bij zwangerschapsverlof

Heeft u ouderschapsverlof en neemt u zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof op? Dan loopt uw ouderschapsverlof gewoon door. Behalve als u het ouderschapsverlof onderbreekt of stopt.

Lager inkomen ouderschapsverlof geen invloed op uitkering zwangerschapsverlof

Tijdens ouderschapsverlof is uw inkomen meestal lager. Neemt u zwangerschapsverlof op en loopt uw ouderschapsverlof door? Dan heeft dit lagere inkomen geen invloed op de hoogte van uw uitkering tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof.  Of op uw uitkering tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof.

Onderbreking of stopzetting ouderschapsverlof aanvragen bij werkgever

U vraagt uw werkgever schriftelijk om uw ouderschapsverlof te onderbreken of stop te zetten. Uw werkgever moet binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Totdat de werkgever heeft gereageerd blijft het verlof in ieder geval doorlopen zoals het is afgesproken. Neemt u zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof op? Dan mag uw werkgever uw verzoek om het ouderschapsverlof te stoppen of te onderbreken niet weigeren.

Wilt u het ouderschapsverlof onderbreken of stoppen door een onvoorziene situatie? Dan mag uw werkgever uw verzoek alleen weigeren als dit het bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Ziek tijdens ouderschapsverlof

Wordt u ziek tijdens uw ouderschapsverlof? Dan loopt het verlof door zoals u het met uw werkgever heeft afgesproken. Behalve als u het ouderschapsverlof onderbreekt of stopzet. Uw ziekte geldt als een onvoorziene omstandigheid.

Let op: over het overblijvend verlof na stopzetten wegens onvoorziene omstandigheden kunnen nadere afspraken in uw cao zijn opgenomen.