Wanneer kan ik mijn ouderschapsverlof onderbreken of stopzetten?

Als u tijdens uw ouderschapsverlof met zwangerschapsverlof gaat, kunt u het ouderschapsverlof onderbreken of stoppen. Dit kunt u ook doen bij onvoorziene omstandigheden tijdens uw ouderschapsverlof. Bijvoorbeeld als uw gezinsinkomen sterk daalt.

Ouderschapsverlof onderbreken of stoppen: in welke gevallen?

In de volgende gevallen kunt u uw ouderschapsverlof onderbreken of beëindigen:

 • U gaat zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof opnemen.
 • Er is een situatie ontstaan die u niet heeft voorzien. Bijvoorbeeld:
  • uw partner wordt werkloos en daardoor gaat uw gezinsinkomen achteruit;
  • er komt een plaats vrij voor uw kind in de kinderopvang;
  • u heeft extra kosten, bijvoorbeeld door een verhuizing, waardoor u meer inkomen nodig heeft;
  • u bent (langdurig) ziek geworden.

Ouderschapsverlof loopt door bij zwangerschapsverlof

Heeft u ouderschapsverlof en neemt u zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof op? Dan loopt uw ouderschapsverlof gewoon door. Behalve als u het ouderschapsverlof onderbreekt of stopt.

Lager inkomen ouderschapsverlof geen invloed op uitkering zwangerschapsverlof

Tijdens ouderschapsverlof is uw inkomen meestal lager. Neemt u zwangerschapsverlof op en loopt uw ouderschapsverlof door? Dan heeft dit lagere inkomen geen invloed op de hoogte van uw uitkering tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof.  Of op uw uitkering tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof.

Onderbreking of stopzetting ouderschapsverlof aanvragen bij werkgever

U vraagt uw werkgever schriftelijk om uw ouderschapsverlof te onderbreken of stop te zetten. Uw werkgever moet binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Totdat de werkgever heeft gereageerd blijft het verlof in ieder geval doorlopen zoals het is afgesproken. Neemt u zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof op? Dan mag uw werkgever uw verzoek om het ouderschapsverlof te stoppen of te onderbreken niet weigeren.

Wilt u het ouderschapsverlof onderbreken of stoppen door een onvoorziene situatie? Dan mag uw werkgever uw verzoek alleen weigeren als dit het bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Ziek tijdens ouderschapsverlof

Wordt u ziek tijdens uw ouderschapsverlof? Dan loopt het verlof door zoals u het met uw werkgever heeft afgesproken. Behalve als u het ouderschapsverlof onderbreekt of stopzet. Uw ziekte geldt als een onvoorziene omstandigheid.

Wanneer vervalt uw overblijvend ouderschapsverlof?

Houdt u nog ouderschapsverlof over? Dan zijn er 2 situaties waarin dit verlof (of een deel daarvan) kan vervallen. Let op: in deze 2 situaties vervalt uw verlof niet als u het onderbreekt of stopzet wegens zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- of pleegzorgverlof.

 • In uw cao staat dat het overblijvende ouderschapsverlof vervalt wanneer het verlof wordt gestopt wegens onvoorziene omstandigheden. Uw werkgever kan u hierover informeren.
 • U heeft vóór 1 januari 2015 afspraken met uw werkgever gemaakt over ouderschapsverlof (of een deel daarvan). En u voldoet ook aan de volgende 2 voorwaarden:
  • u onderbreekt of stopt het ouderschapsverlof door onvoorziene omstandigheden;
  • u blijft voor dezelfde werkgever werken.

Heeft u afgesproken om het verlof in delen op te nemen? Dan kan uw overblijvende ouderschapsverlof ook in de situaties die hier boven staan vervallen. Dit is alleen van toepassing op het verlofdeel dat wordt stopgezet. Verlofdelen waarover u nog geen afspraak heeft gemaakt blijven behouden.

Nieuwe regels vervallen ouderschapsverlof vanaf 2015

Heeft u na 2014 afspraken gemaakt met uw werkgever over het opnemen van ouderschapsverlof of delen daarvan? Dan vervalt overblijvend verlof niet wanneer u het onderbreekt of stopt. Behalve als dit  in uw cao anders is bepaald.