Hoe vraag ik schadevergoeding aan voor geluidsoverlast van de HSL-Zuid?

Heeft u geluidsoverlast van treinverkeer op de HSL-Zuid? Dan krijgt u misschien een schadevergoeding. Dit hangt af van een aantal voorwaarden.

In aanmerking komen voor schadevergoeding HSL

U kunt alleen in aanmerking komen voor een schadevergoeding als u:

  • voor het eerst een schadeverzoek indient en de geluidbelasting van de HSL-Zuid boven de 57 decibel (of de voor uw woning vastgestelde hogere waarde) uitkomt;
  • eerder een verzoek om schadevergoeding heeft ingediend, maar de geluidbelasting als gevolg van de HSL-Zuid hoger blijkt te zijn dan waar bij de eerdere afhandeling van uw schadeverzoek vanuit is gegaan.

Verjaring aanvraag schadevergoeding HSL

Uw aanvraag is reeds verjaard als u voor het eerst een verzoek tot schadevergoeding indient en het geluid onder de maximaal toegestane waarde voor geluidsoverlast van 57 decibel (of de voor uw woning vastgestelde hogere waarde) is gebleven.

In de overige gevallen zal de verjaring worden ingeroepen als uw verzoek om schadevergoeding op of na 1 juli 2023 wordt ontvangen. 

Behandeling van uw verzoek tot schadevergoeding

Na het indienen van uw verzoek krijgt u van het Schadevergoedingsschap een ontvangstbevestiging. Hierin staat ook hoe het Schadevergoedingsschap uw verzoek in behandeling neemt ter voorbereiding op de beslissing op uw verzoek.

Als het verzoek aan de voorwaarden voldoet, dan wordt uw verzoek om advies voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie kan beslissen een hoorzitting te organiseren, waarbij u uw verzoek mondeling kunt toelichten. Tijdens deze hoorzitting is ook een vertegenwoordiger van het Schadevergoedingsschap aanwezig. De adviescommissie brengt eerst een conceptadvies uit, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld bedenkingen in te dienen. Daarna brengt de adviescommissie een definitief advies uit.

Aan de hand van het advies neemt het Algemeen bestuur van het Schadevergoedingsschap een beslissing op uw verzoek. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing en indien nodig in beroep gaan bij de bestuursrechter.

De procedure staat beschreven in de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4.

Contact opnemen met het Schadevergoedingsschap

Wanneer u een nadere toelichting wilt, kunt u contact opnemen met het Schadevergoedingsschap: 030 – 271 12 93.

Een verzoek om schadevergoeding kunt u indienen via schadeschap.hsl@outlook.com