Wat is externe veiligheid en hoe weet ik of er risico’s zijn in mijn woonomgeving?

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de risico's die luchthavens geven vallen onder externe veiligheid. Op de Risicokaart kunt u bekijken welke risicovolle bedrijven, transportroutes of buisleidingen in uw directe omgeving liggen.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld vuurwerk, lpg of munitie. Het vervoer van die stoffen kan over weg, water en spoor of door buisleidingen gaan.

Risicoregister

Het Risicoregister is een landelijk register dat risico’s met gevaarlijke stoffen vastlegt. In dit register staan alle bedrijven die giftige, brandbare, explosieve en nucleaire stoffen verwerken of opslaan. Ook staan in het risicoregister de transportroutes en buisleidingen voor deze stoffen.

Risicokaart

Gemeenten zijn verplicht risico's te inventariseren. Deze gegevens staan op de Risicokaart. Hier kunt u zien of er in uw omgeving een verhoogd risico is. Bijvoorbeeld op een vliegtuigongeluk, natuurbrand of overstroming. Ook krijgt u advies over wat u in zo'n geval moet doen.

Plaatsgebonden risico

Inwoners van een bepaald gebied kunnen te maken krijgen met plaatsgebonden risico (PR). Dit is de kans per jaar dat 1 persoon overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof. In theorie zou die persoon zich onafgebroken en onbeschermd op 1 bepaalde plaats moeten bevinden. Deze kans mag niet groter zijn dan 1 op de miljoen.

Groepsrisico voor gevaarlijke stoffen

Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Het is dus een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp. Bij de berekening van het groepsrisico spelen de volgende factoren mee:

  • De aard en de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen.
  • Het aantal potentiële slachtoffers. In een omgeving met veel inwoners is dit aantal bijvoorbeeld groter dan in een dunbevolkt gebied.