Wet inburgering 2021

Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Niet iedere nieuwkomer is inburgeringsplichtig. Dit hangt onder andere af van de huidige nationaliteit.

De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Deze nieuwe wet heet de Wet inburgering 2021. Lees meer over hoe u kunt inburgeren.

Doel: inburgeringsplichtigen doen snel mee in Nederland

Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Voor asielstatushouders doen zij dit vanaf het moment van koppeling  aan een gemeente. 
  • Iedereen krijgt een  inburgering op maat. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake. En het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie door de gemeente. Voor asielstatushouders betaalt de overheid de inburgering. 
  • Gemeenten begeleiden ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. De gemeente neemt een brede intake af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast. Ook kan zij adviseren over een mogelijk passende onderwijsinstelling.
  • Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving. En hebben zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
  • Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van.

Inburgeren via 3 nieuwe leerroutes

Er komen 3 nieuwe leerroutes om in te burgeren:

  • De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij participeren door middel van (vrijwilligers)werk.
  • De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. Zij halen zo snel mogelijk een schooldiploma.
  • De zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 niet haalbaar is.

Gemeenten zijn verantwoordelijk om aan asielstatushouders een sluitend inburgeringsaanbod te doen: dit aanbod bevat naast een van de drie leerroutes in ieder geval kennis van:

Tijdlijn invoering van de Wet inburgering

De Rijksoverheid besprak in 2018 het resultaat van het huidige inburgeringsstelsel (Wet inburgering 2013). Het stelstel kon verbeterd worden.  Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven bijvoorbeeld niet altijd binnen 3 jaar de Nederlandse taal. Een nieuw en verbeterd inburgeringsstelsel moet nieuwkomers beter helpen om mee te doen in de Nederlandse samenleving. De tijdlijn Veranderopgave Inburgering (VOI) geeft de totstandkoming van het nieuwe inburgeringsstel weer. Het nieuwe stelsel heet de Wet inburgering 2021 en gaat op 1 januari 2022 in.