Voor welke technische studies heb ik een ontheffing kennisembargo nodig en hoe vraag ik deze aan?

De VN en de EU verplichten landen om te voorkomen dat er kennis over het maken van kernwapens en raketten bij Noord-Korea en Iran terecht komt. Daarom moet iedereen die een studie wil volgen of onderzoek wil doen op dit gebied, vooraf een ontheffing kennisembargo aanvragen. Zonder deze ontheffing kunt u niet aan een opleiding of onderzoek beginnen of werken binnen deze (vak)gebieden. 

Sanctieregeling Noord-Korea en nucleaire kennis

De Verenigde Naties (VN) verplicht landen om te voorkomen dat specifieke kennis over het maken van kernwapens en overbrengingsmiddelen (ballistische raketten) direct of indirect bij Noord-Korea terecht komt. Deze VN-sancties gelden ook in de EU. Hoe de sancties in Nederland uitgevoerd worden, staat in de Sanctieregeling Noord-Korea 2017.

Het Nederlandse onderwijs en onderzoek biedt kennis die kan bijdragen aan het maken van kernwapens en overbrengingsmiddelen. Daarom moet iedereen die met deze kennis in aanraking kan komen, bijvoorbeeld studenten, onderzoekers en technische staf, vooraf een ontheffing kennisembargo aanvragen. Zonder deze toestemming krijgt u geen toegang tot bepaalde (vak)gebieden. U vraagt een ontheffing kennisembargo aan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Sanctieverordening Iran

De EU verbiedt ook kennisoverdracht die kan bijdragen aan het ballistische raketprogramma van Iran (EU-Iran Sanctieverordening 267/2012). Het ministerie van OCW gebruikt de gegevens in de aanvraag voor de ontheffing kennisembargo Noord-Korea daarom ook om te toetsen of er een mogelijke relatie is met het Iraanse ballistische raketprogramma. De sancties gelden ook voor bepaalde vormen van onderwijs en het begeleiden of aanbieden van onderzoeksmogelijkheden.

Gelijktijdige toetsing Noord-Korea en Iran

Bij de ontheffing kennisembargo gaat het om een toetsing op 2 sanctieverordeningen. De procedure verschilt:

 • EU-Iran Sanctieverordening

  Na toetsing van uw aanvraag ontvangt de kennisinstelling een advies van het ministerie van OCW. Het is de verantwoordelijkheid van de kennisinstelling om te voldoen aan de verordening en zonodig maatregelen te nemen zodat de verboden niet overtreden worden.
 • Sanctieregeling Noord-Korea

  Na toetsing van uw aanvraag ontvangt u persoonlijk een besluit van het ministerie van OCW.

Vakgebieden en projecten die onder de ontheffing kennisembargo vallen

In de Sanctieregeling Noord-Korea 2017 staat voor welke algemene gebieden van onderwijs en onderzoek u een ontheffing moet aanvragen. Hieronder worden de vakgebieden per universiteit genoemd. Deze risicovolle vakgebieden gelden ook in relatie tot de EU-Iran Sanctieverordening. De lijst omschrijft zo nauwkeurig mogelijk het bereik van de vakgebieden. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. 

Technische Universiteit Delft

De volgende afstudeerrichtingen en onderzoeksgroepen van de faculteit Lucht- & Ruimtevaarttechniek:

 • Experimental and theoretical research in hypersonic aerodynamics;
 • Re-entry technology;
 • Control systems for guidance navigation
 • Launching and payload structures.

De volgende afstudeerrichtingen en onderzoeksgroepen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen: 

 • Physics of nuclear reactors;
 • Specialised knowledge about the design and operation of the reactor hall of the HOR research reactor.

De volgende afstudeerrichtingen en onderzoeksgroepen van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Materiaalwetenschappen: 

 • Microturbine technology;
 • Use of materials at extreme high temperatures.

De volgende afstudeerrichting en onderzoeksgroep van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica: 

 • Radar-based missile guidance;
 • studentenprojecten waarbinnen rakettechnologie wordt bestudeerd, waaronder het studentenproject DARE – Stratos en SAPIENCE.

Universiteit Twente

De ontheffing kennisembargo geldt voor de volgende afstudeerrichtingen en onderwijs- en onderzoeksgroepen van de Faculteit Engineering Technologie van de Universiteit Twente:

 • Non-linear Solid Mechanics;
 • Precision Engineering;
 • Applied Mechanics & Data Analysis;
 • Dynamics Based Maintenance.

En voor de volgende studentenprojecten waarbinnen rakettechnologie wordt bestudeerd:

 • RISE (Rocketry Innovations & Space Engineering);
 • Rocket Project AzimUT van Space Society Twente.

Rijksuniversiteit Groningen

De ontheffing kennisembargo geldt voor de volgende onderwijs- en onderzoeksgebieden van de Rijksuniversiteit Groningen:

 • Experimental and theoretical research on materials engineering.

Technische Universiteit Eindhoven

De ontheffing kennisembargo geldt voor de volgende afstudeerrichtingen en onderzoeksgroepen van de Technische Universiteit Eindhoven:

 • technisch materiaalonderzoek;
 • aluminium structuren;
 • studentenprojecten waarbinnen rakettechnologie wordt bestudeerd, zoals het studentenproject PR3Space.

Radboud Universiteit Nijmegen

De ontheffing kennisembargo geldt voor de volgende onderwijs- en onderzoeksgebieden van het Radboud Radio Lab:

 • het studentenproject PR3

Hogeschool Inholland

 • Studentenprojecten waarbinnen rakettechnologie wordt toegepast, waaronder het studentenproject Aquilo.

Wie moet ontheffing kennisembargo aanvragen?

De ontheffingsplicht is vooral belangrijk voor Master of Science (MSc)-studenten, PhD-kandidaten, promovendi en onderzoekers die:

 • onderwijs willen volgen of onderzoek willen doen in een van de genoemde onderwijs- en onderzoeksgebieden;
 • willen meedoen aan een van de genoemde studentenprojecten. 

Ontheffing geldt ook bij praktische werkzaamheden

De ontheffing moet aangevraagd worden door iedereen die gespecialiseerde kennis krijgt overgedragen. Dat kan ook het geval zijn bij praktische werkzaamheden. Bijvoorbeeld in een reactorruimte of bij bepaalde extra-curriculaire activiteiten.

Ontheffing kennisembargo aanvragen

Vul het aanvraagformulier ontheffing kennisembargo volledig en naar waarheid in.

Stuur de volgende bewijsstukken mee (zonodig met vertaling naar het Engels of Nederlands): 

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort (geen rijbewijs). Maak een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort zonder pasfoto en burgerservicenummer (BSN). Dat doet u door de foto en het BSN af te dekken tijdens het inscannen of kopiëren; 
 • bewijs financiering studie, onderzoek of extra-curriculaire activiteit; 
 • kopie diploma’s BSc en MSc; 
 • kopie cijferlijsten BSc en MSc; 
 • kopie verblijfsvergunning (wanneer deze al is ontvangen op andere gronden dan deze aanvraag); 
 • uitnodiging van de Nederlandse kennisinstelling of de aanstellingsbrief (of bewijs intentie tot aanstelling);
 • pdf-documenten van wetenschappelijke publicaties (geen link).

Aanvraag versturen

De ingevulde vragenlijst en alle bijbehorende documenten stuurt u aan het OCW-loket. Dit kan per e-mail: OCW-loket_kennisembargo@minocw.nl.

Aan het verzenden via e-mail kunnen privacy-risico’s verbonden zijn. Versturen kan daarom ook per post naar het volgende adres:
Ministerie van OCW
t.a.v. OCW-loket Kennisembargo
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Beslistermijn

Het ministerie van OCW neemt maximaal binnen 8 weken na uw aanvraag een beslissing. Maar deze periode kan worden verlengd als een beslissing binnen deze termijn niet haalbaar is. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Het is ook belangrijk dat u de aanvraag volledig en naar waarheid invult en alle documenten meestuurt. Is dat niet het geval, dan wordt de behandeltermijn van 8 weken uitgesteld en krijgt u de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. Stuurt u daarna geen volledig ingevulde aanvraag, dan neemt het ministerie van OCW de aanvraag niet in behandeling.

Aanvullend onderzoek

Het ministerie van OCW kan op basis van de aanvraag besluiten dat aanvullend onderzoek nodig is. Zo’n onderzoek kan bestaan uit een interview op de ambassade van het land waar u woont. Of uit een interview op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Gegevensverwerking

In de privacyverklaring van het ministerie van OCW staat hoe het ministerie omgaat met uw persoonsgegevens.

Aanvraag kennisembargo en visum of verblijfsvergunning

Heeft de aanvrager een visum of verblijfsvergunning nodig voor verblijf in Nederland, dan moet de ontheffing kennisembargo zijn verleend vóórdat: 

 • de minister van Buitenlandse Zaken heeft beslist over visumaanvragen voor kort verblijf (een verblijf in Nederland van maximaal 3 maanden). 
 • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft beslist over een aanvraag voor een verblijfsvergunning (bij een verblijf in Nederland van langer dan 3 maanden). 

Bezwaar tegen besluit of advies

Bent u het niet eens met het besluit of advies over uw aanvraag kennisembargo, dan kunt u bezwaar maken. 

 • Sanctieregeling Noord-Korea

  De toetsing op de sanctieregeling Noord-Korea leidt tot een besluit. U kunt desgewenst binnen 6 weken bezwaar maken bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De bezwaarprocedure staat vermeld in het ontheffingsbesluit dat u ontvangt.
 • EU-Iran Sanctieverordening

  De toetsing op de EU-Iran Sanctieverordening leidt tot een risicoadvies aan de kennisinstelling. De kennisinstelling neemt daarna zonodig maatregelen om de verboden uit de verordening niet te overtreden. Tegen deze maatregelen kunt u zich verweren bij de instelling. Neem contact op met uw onderwijsinstelling voor meer informatie.

Klacht overheidsorganisatie

U kunt een klacht indienen tegen een gedraging van een overheidsorganisatie. Wanneer de klacht gaat over het risicoadvies, dan wordt de klacht alleen getoetst aan de zogenoemde behoorlijkheidsvereiste. Bijvoorbeeld een goede motivering en het respecteren van de wet- en regelgeving. De inhoud van het advies kan niet bestreden worden.

Heeft u vragen over de klachtenprocedure, dan kunt u contact opnemen met het OCW-loket kennisembargo:

U bent niet verplicht een telefoonnummer te vermelden. Maar doet u dat wel, dan is het ministerie beter in staat om nadere informatie te vragen of om onduidelijkheden weg te nemen.