Verdragen over internationale onderwerpen

In verdragen leggen landen en organisaties afspraken vast over internationale onderwerpen. Bijvoorbeeld mensenrechten of het milieu. Verdragen zorgen ervoor dat de aangesloten partijen hun afspraken nakomen.

Multilaterale en bilaterale verdragen

Een multilateraal verdrag is een verdrag met verschillende partijen. Dat kunnen andere  landen zijn. Maar ook internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. 

Een bilateraal verdrag is een verdrag met 1 andere partij.

Onderwerpen van verdragen

Voorbeelden van internationale onderwerpen waarbij landen en organisaties verdragen afsluiten, zijn:

 • Mensenrechten

  Een multilateraal verdrag is het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Dit verdrag is een verdrag uit 1950. Maar is in de loop der jaren vaak uitgebreid. Het verdrag verbiedt landen onder andere de doodstraf op te leggen. De rechterlijke macht in Nederland moet alle wetgeving aan het EVRM-verdrag toetsen.
 • Milieu

  Een multilateraal verdrag over dit onderwerp is het Kyoto-protocol. In 1997 spraken industrielanden wereldwijd af de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het verdrag bepaalt dat de uitstoot tot 2020 met gemiddeld 5,2% omlaag moet ten opzichte van 1990. Voor Nederland geldt een percentage van 6%.
 • Criminaliteitsbestrijding

  Bijvoorbeeld verdragen over de uitlevering van verdachten van een misdrijf.
 • Vrij verkeer van personen en goederen

  Een multilateraal verdrag over dit onderwerp is het Schengenverdrag. Een aantal Europese landen (Schengenlanden) hebben hierin afgesproken vrij verkeer van personen toe te staan.

Verdragen raadplegen

Alle verdragen staan in de Verdragenbank op Overheid.nl.