Cultuur van en voor iedereen

Cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit. Dat geldt voor alle leeftijden. Daarom stimuleert de Rijksoverheid de cultuurdeelname en cultuuronderwijs op verschillende manieren.

Cultuuronderwijs

De Rijksoverheid wil samen met provincies en gemeenten het cultuuronderwijs verbeteren. Want lessen in literatuur, theater, media en erfgoed zijn nodig voor de brede vorming van kinderen. Daarom is er een speciaal programma: Cultuureducatie met Kwaliteit. Het Rijk stelt hiervoor samen met andere overheden geld beschikbaar. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ondersteunen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
Ook hebben de 35 grootste gemeenten, de provincies en de PO-raad de afspraak gemaakt zich in te zetten voor cultuuronderwijs. Dit staat in het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs.

Cultuurkaarten

Voor leerlingen in het voorgezet onderwijs is er de Cultuurkaart. Dit is een kaart met een tegoed van € 15. De leerling besteedt dat bedrag aan een culturele activiteit. Daarnaast is deze Cultuurkaart ook een Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) dat korting geeft op verschillende culturele activiteiten.

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunnen via school een MBO Card krijgen. Met deze kaart kunnen zij met korting naar culturele instellingen of evenementen. De MBO Card moet jongeren uitdagen om meer culturele activiteiten te ondernemen in hun vrije tijd. Daarnaast moet de kaart culturele organisaties motiveren om programma's te ontwikkelen die aansluiten bij de interesses van mbo-studenten. 

Kinderen in achterstandposities

Ook kinderen van 4-18 jaar in achterstandsposities moeten actief kunnen meedoen aan kunst en cultuur. Daarvoor heeft het Jeugdcultuurfonds geld. Bijvoorbeeld voor toneellessen, muzieklessen of creatieve cursussen. Voor elk kind is er maximaal € 450 per jaar.

Ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds. Dit moet bijvoorbeeld een leerkracht doen of een maatschappelijk werker die het gezin kent.

Samen Cultuurmaken

Via het Fonds voor Cultuurparticipatie steunt het Rijk projecten waar de culturele sector en andere sectoren in het sociale domein samenwerken aan cultuur voor iedereen. Zoals de zorg, werk en jeugdhulp. Zodat zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, actief deelnemen aan cultuur. Naast het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn het VNG, IPO en LKCA partner in het programma.

Amateurkunst

Het Rijk ondersteunt via het Fonds voor Cultuurparticipatie amateurkunstprojecten die van landelijk belang zijn. Bijvoorbeeld een project dat het immaterieel erfgoed zoals ambachten levend houdt. 

Het fonds wil meer mensen mee laten doen aan kunst en cultuur. Leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats zijn hierbij niet belangrijk. Ook wil het fonds zorgen voor betere hulpmiddelen en mogelijkheden voor kunst en cultuur. Zoals de begeleiding van amateurkunstbeoefenaars, scholing, presentatiemogelijkheden en samenwerking tussen amateurs en professionals.