Kunst en cultuur van en voor iedereen

Cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit. Dat geldt voor alle leeftijden. Daarom stimuleert de Rijksoverheid de cultuurdeelname en cultuuronderwijs op verschillende manieren.

Cultuureducatie

Steeds meer scholen werken samen met culturele instellingen. Zo hebben veel scholen cultuurcoördinatoren. Zij geven kunst en cultuur een vaste plek in het onderwijs. De Rijksoverheid wil ook dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Daarom is er een speciaal programma: Cultuureducatie met Kwaliteit. Het Rijk stelt hiervoor samen met andere overheden geld beschikbaar. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst ondersteunen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Muziek

Een speciale inspanning voor muziek versnelt de activiteiten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW werkt samen met private partijen om het muziekonderwijs op scholen een impuls te  geven. Onder de noemer ‘Meer Muziek in de Klas’ is er een platform van ambassadeurs opgezet. Ook komt er  een televisieprogramma dat om muziek draait, waarin schoolklassen hun regio vertegenwoordigen.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie voert de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs uit. Hiermee kunnen scholen de deskundigheid van mensen die voor de klas staan vergroten. Daarnaast kunnen zij samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.

Cultuurkaarten

Voor leerlingen in het voorgezet onderwijs is er de Cultuurkaart. Dit is een kaart met een tegoed van € 15. De leerling besteedt dat bedrag aan een culturele activiteit. Daarnaast is deze Cultuurkaart ook een Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) dat korting geeft op verschillende culturele activiteiten.

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunnen via school een MBO Card krijgen. Met deze kaart kunnen zij met korting naar culturele instellingen of evenementen. De overheid stelt per jaar € 1 miljoen euro beschikbaar voor de kaart. De MBO Card moet jongeren uitdagen om meer culturele activiteiten te ondernemen in hun vrije tijd. Daarnaast moet de kaart culturele instellingen aanzetten om programma's te ontwikkelen die aansluiten bij de interesses van mbo-studenten. 

Kinderen in achterstandposities

Ook kinderen van 4-18 jaar in achterstandsposities moeten actief kunnen meedoen aan kunst en cultuur. Daarvoor stelt het Jeugdcultuurfonds geld beschikbaar. Bijvoorbeeld voor toneellessen, muzieklessen of creatieve cursussen. Per kind is maximaal € 450 per jaar beschikbaar.

Ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds. Dit moet bijvoorbeeld een leerkracht doen of een maatschappelijk werker die het gezin kent.

Ouderen en kunst en cultuur

Door culturele activiteiten worden ouderen (weer) betrokken bij de maatschappij. Het geeft hen ook energie en mentale kracht. Toch neemt de cultuurparticipatie af als mensen ouder worden. Onder andere omdat culturele instellingen, welzijnsorganisaties en zorgcentra niet altijd culturele activiteiten aanbieden voor ouderen.

Om dat te verbeteren ondertekende een aantal partijen in juni 2013 het Convenant Ouderen en cultuur. Doel daarvan is meer rekening houden met ouderen bij ontwikkelen van beleid en activiteiten. Voorbeelden van zulke activiteiten staan op de website Lang leve kunst. Voor de Rijksoverheid doen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee aan het convenant.

Amateurkunst

Het Rijk ondersteunt via het Fonds voor Cultuurparticipatie amateurkunstprojecten die van landelijk belang zijn. Bijvoorbeeld een project dat het immaterieel erfgoed zoals ambachten levend houdt. 

Het fonds wil meer mensen mee laten doen aan kunst en cultuur. Leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats zijn hierbij niet van belang. Ook wil het fonds zorgen voor betere faciliteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding van amateurkunstbeoefenaars, scholing, presentatiemogelijkheden en samenwerking tussen amateurs en professionals.