Prognosecijfers leerlingendaling

De leerlingenaantallen in het onderwijs blijven dalen. Het aantal leerlingen daalt met 12 procent in 15 jaar tijd. Voor sommige regio’s en voor sommige schoolsoorten is de daling nog sterker. Er zijn prognosemodellen die een beeld geven hoe de leerlingenaantallen ontwikkelen. Zo kunnen scholen zich voorbereiden op de toekomst.

Cijfers leerlingendaling

In het onderwijs is er al jaren sprake van een daling. Sinds 2008 is het aantal basisschoolleerlingen gedaald met 170.000. Gemiddeld krimpt het voortgezet onderwijs tussen 2016 en 2031 met 12%, van 1.000.000 naar 870.000 leerlingen. In sommige regio’s loopt dit op tot meer dan 35%.

De leerlingendaling is ongelijk verdeeld. Binnen regio’s kunnen de verschillen groot zijn. In de stad kan sprake zijn van groei, terwijl er 20 km verder een forse krimp is. Deze krimp is ook ongelijk verdeeld over de schoolsoorten. In het vmbo is de verwachte leerlingendaling het grootst: -22% tegenover -7 % in het havo en vwo.

Prognosemodellen basisonderwijs

 • Prognoses PO van DUO
  Voorspellingen van het aantal leerlingen per basisschool op basis van het rekenmodel PRIMOS.
 • Scenariomodel PO
  Basisprognoses per bestuur, school, gemeente en regio. Dit model biedt de mogelijkheid om zelf leerlingenprognoses en formatieramingen door te rekenen op basis van rekenmodel PEARL.
 • Prognoses Planbureau voor de Leefomgeving
  De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het PBL/CBS geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente onder meer qua ontwikkeling van het aantal basisschoolleerlingen.
 • Onderwijs in cijfers PO
  Overzicht van de ontwikkeling van het aantal 4- tot en met 11-jarigen voor de komende jaren. Gebaseerd op cijfers van het CBS en het rekenmodel PEARL.
 • Scholen op de Kaart
  Leerlingenaantallen op scholen.
 • Verus onderwijsviewer
  De ontwikkeling  van basisgeneraties (alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar en 30% van de 12-jarigen). Gebaseerd op gegevens van ABF Research en het CBS.

Prognosemodellen voorgezet onderwijs

 • Prognoses VO van DUO
  Voorspellingen van het aantal leerlingen per school voor voortgezet onderwijs op basis van het rekenmodel PRIMOS.
 • Scenariomodel VO
  Basisprognoses voor de jaren 2014-2020 per bestuur, school, gemeente en regio. Dit model biedt de mogelijkheid om zelf leerlingenprognoses en formatieramingen door te rekenen op basis van rekenmodel PEARL.
 • Prognoses Planbureau voor de Leefomgeving
  De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het PBL/CBS geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente.
 • Onderwijs in cijfers VO
  Overzicht van de ontwikkeling van het aantal 12- tot en met 16-jarigen voor de komende jaren. Gebaseerd op cijfers van het CBS en het rekenmodel PEARL.
 • Scholen op de Kaart
  Leerlingenaantallen op scholen.
 • Verus onderwijsviewer
  De ontwikkeling  van basisgeneraties (alle kinderen van 12 en 13 jaar gedeeld door 2). Gebaseerd op gegevens van ABF Research en het CBS.

Totstandkoming berekeningen

De prognoses zijn allemaal gebaseerd op de bevolkings- en huishoudensprognoses voor Nederland. Het CBS publiceert dit elke 2 jaar. De belangrijkste variabelen voor deze voorspellingen zijn de verwachtingen rond geboorte, sterfte en migratie.

Voor de leerlingenprognoses wordt gebruik gemaakt van 2 modellen:

Beide modellen splitsen de nationale prognose uit naar kleinere geografische eenheden. Voor beide modellen geldt ook dat het zogenaamde bottom-up-modellen zijn. Dat houdt in dat op regionaal niveau veronderstellingen worden geformuleerd en toegepast. De uitkomsten worden vervolgens samenhangend gemaakt met de landelijke prognoses van het CBS. De uitkomsten van PEARL en PRIMOS verschillen vooral wanneer wordt gekeken naar een lager geografisch niveau dan provincies.

Leerlingenprognoses zijn vooruitberekeningen en geven een beeld van de toekomst. Ze kunnen veranderen. De prognoses kunnen worden beïnvloed door allerlei omstandigheden. Bijvoorbeeld door:

 • de ontwikkeling van het leerlingaantal op een school, zoals wijziging van het onderwijskundig profiel of een scholenfusie;
 • het veranderende keuzegedrag van ouders, waardoor een school meer of minder leerlingen kan verwelkomen dan de prognoses aangeven.

Lees meer over prognosecijfers in het voortgezet onderwijs.